El festival altrament

Des del 2013, el Festival inscriu en el seu projecte editorial una política de desenvolupament de l'accés a la música per al màxim de gent. Contínuament vinculades als artistes, les accions portades prenen tot el seu sentit en un companyonatge artístic i cultural. El treball realitzat dóna fruit amb com a conseqüència immediata una clara renovació del públic, i un arrelament afirmat en el territori.

El reconeixement de la feina complerta incita a tirar endavant projectes a prop de tots els públics fins i tot els més allunyats de l'oferta musical tradicional. 

Les accions programades a prop dels públics específics entren en el programa de la Carta de Cooperació Cultural de la Vila de Perpinyà (2015-2018). Els públics concernits seran en prioritat: petita infància/adolescents/joves - gent gran - persones amb discapacitats - persones hospitalitzades - públics amb dificultats socials i econòmiques - poblacions eixides de la immigració antiga i  recent. S'han definit els eixos segons les temàtiques següents: camp educatiu i social – accés/compartició i transmissió dels coneixements i dels sabers - presa en compte de les diversitats i compartició d'idees i de valors comuns.

El 2017, l’acció cultural es declinarà a l'entorn d'encontres, de residències, de tallers-descobertes, i d’accions reservades especialment per als petitets i adolescents. El programa 2017 dels concerts gratuïts serà disponible a partir del 10 de març.