Per què un pla clima? Els reptes - el context

Definició: què és un pla clima?

El Pla Clima Energia Territorial (PCET) és un projecte de desenvolupament sostenible que té com a primera finalitat la lluita contra el canvi climàtic. S'articula al voltant de 2 parts: una part "disminució" de la qual l'objectiu és la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (1), i una part "adaptació" que tendeix a reduir les vulnerabilitats del territori amb la perspectiva de les evolucions futures del clima (2).

  1. Les emissions de gasos d'efecte hivernacle procedint essencialment dels consums energètics convencionals (gas, petroli, carbó, fuel...), els principals camps d'accions són: el desenvolupament de les energies renovables, la sobrietat i l'eficàcia energètica en tots els àmbits: hàbitat, mobilitat, agricultura…
    La lluita contra la precarietat energètica de les famílies constitueix també un repte social important pel PCET.
  2. Pel que fa a la part adaptació, es tracta d'anticipar els efectes del canvi climàtic i de proposar accions que permetin reduir la vulnerabilitat del territori, com per exemple en actuar sobre la gestió de l'aigua i la preservació de la seva qualitat, en tenir en compte els riscos que pesen sobre el litoral, sobre l'agricultura, sobre la biodiversitat...

Efecte hivernacle i canvi climàtic: explicacions!

L’efecte hivernacle és un fenomen natural profitós que reté la calor solar en l'atmosfera i permet mantenir temperatures viables sobre el conjunt del planeta.

En la pràctica: la meitat de l'energia solar arriba a la superfície terrestre. Es transforma en raigs infraroigs reenviats cap a l'espai. Però igual com un hivernacle, certs gasos presents en l'atmosfera impedeixen  tornar a partir una part d'aquests raigs. Així capturats, contribueixen a esclafar l'atmosfera. Sense aquest efecte d'hivernacle, la temperatura del planeta Terra seria de – 18°C.

Tanmateix, l'activitat humana i principalment la combustió d'energies fòssils (derivats del petroli, carbó) llança una gran quantitat de gasos amb efectes d'hivernacle (GES), particularment el Co2 en l’atmosfera. L’increment de la concentració d'aquests gasos contribueix a accentuar el fenomen natural en reenviar molt més energia cap al sòl (prop del 95% són retinguts en l'atmosfera).

Per tant, és l'amplificació d'aquest mecanisme, del fet de les activitats humanes que té un impacte determinant sobre el clima.

 

Els objectius nacionals i europeus a favor del clima

A França: el Factor 4 a l’horitzó 2050

Davant d'aquesta constatació, el 2005, l'Estat Francès ha inscrit en la llei l'objectiu ambiciós de reduir del 75% les seves emissions de gasos amb efectes d'hivernacle d'aquí el 2050, respecte al seu nivell del 1990 (és el que anomenem el factor 4). Aquest objectiu es va reafirmar en el marc de les lleis Grenelle i declinar en cada sector d'activitat.

Els objectius europeus: les « 3 x 20 » pel 2020

Per les seves bandes, els caps d'Estat i de govern de la Unió europea també s'han compromès el 2007 a reduir les seves emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Han adoptat 3 objectius, que s'anomenen els « 3x20 »:

  • Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20%,
  • améliorer l’efficacité énergétique de 20%,
  • porter la part des énergies renouvelables à hauteur de 20% de la consommation finale d’énergie (23% pour la France).

Les Plans Climat Energie Territoriaux des collectivités territoriales sont la déclinaison locale de ces objectifs.

Des enjeux majeurs sociaux, économiques, environnementaux, sanitaires…

Les enjeux pour les collectivités, comme pour leurs habitants, sont multiples : sociaux, économiques, environnementaux, sanitaires…

En France, le contexte de crise économique et la hausse du prix des énergies impactent directement le pouvoir d’achat des ménages. Aujourd’hui, 3,8 millions de français sont « en précarité énergétique », c'est-à-dire qu’ils rencontrent des difficultés croissantes pour se déplacer, se chauffer, etc.

Au niveau environnemental, notre territoire est vulnérable aux changements climatiques (inondations, sécheresses plus fréquentes…), on note aussi la perte de certaines espèces, le développement d’insectes ravageurs ou vecteurs d’épidémies…

L’impact sur la santé des populations doit également être anticipé. Les vagues de chaleur ont des conséquences sur la population, particulièrement les plus vulnérables comme les personnes âgées, les nourrissons...

Les changements de consommation et de comportements rendus nécessaires sont aussi, au niveau local, des opportunités socio-économiques à saisir : de création d’activités avec des emplois liés à la construction durable, à la rénovation du bâti, mais aussi dans le tourisme,…

Un rôle essentiel pour les collectivités

En tant qu’acteurs de la politique locale, les collectivités jouent un rôle primordial dans la lutte contre le changement climatique :

  • De part leurs activités, les services qu’elles proposent, les bâtiments qu’elles gèrent, elles contribuent environ à 12% des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle nationale,
  • Mais, à travers les décisions qu’elles prennent, leurs politiques d’aménagement, de transport, d’habitat… elles peuvent agir sur plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre,
  • Enfin, les collectivités locales sont des « acteurs clés » à l’interface entre les enjeux locaux d’aménagement et les engagements nationaux et internationaux. Elles constituent l’échelon de proximité privilégié pour sensibiliser et impliquer le plus grands nombre d’acteurs institutionnels, associatifs, entreprises et habitants dans des projets et des changements de comportements.

Consciente de ses enjeux, la Ville de Perpignan a adopté son Plan Climat, en décembre 2012.