Informació Adquiridors Arrendataris

La llei n°2003-699 del 30 de juliol del 2003 relativa a la prevenció de riscos tecnològics i naturals i a la reparació dels danys ha creat en el seu article 77, codificat a l'article L125-5 del codi del medi ambient una obligació d'informació de l'adquiridor o de l'arrendatari per qualsevol bé immoble (construït i no construït) situat en zona sísmica o/i en un pla de prevenció dels riscos precrit o aprovat. 

Per això el venedor o l'arrendador estableix directament:

  1. un estat dels riscos naturals i tecnològics pres en compte per aquestes servituds, a partir de les informacions posades a disposició pel prefecte del departament.
  2. una declaració sobre paper lliure sobre els sinistres que hagin estat objecte d'una indemnització consecutiva a una catàstrofe reconeguda com a tal.

Aplicació:

Durant les transaccions immobiliàries, cada venedor o arrendador d'un bé construït o no construït haurà d'annexar al contracte de venda o de locació:

  1. d'una banda, un " estat dels riscos " establert de menys de 6 mesos abans la data de conclusió del contracte de venda o de locació, en referir-se al document municipal d'informacions que podrà consultar a la prefectura, sotsprefectura  o ajuntament del lloc en què es troba el bé així com a Internet.
  2. d'altra banda, la informació escrita precisant els sinistres sobre el bé que hagin generat la indemnització a títol dels efectes d'una catàstrofe natural o tecnològica, durant el període en què el venedor o l'arrendador fou propietari o del qual fou informat ell mateix per escrit durant la venda del bé. 

Quines són les persones concernides?

Es tracta dels venedors o dels arrendadors: persones físiques o morals de dret públic o privat, inclús les col·lectivitats territorials, l'Estat o les seves institucions públiques.
En cas de renovació de contracte de lloguer, no és necessari annexar un estat de riscos actualitzat.

Quins són els béns concernits?

Tots els béns immobles, construïts o no, sigui quina sigui la seva destinació, situats en aquests municipis són concernits per aquest estat de riscos que està a càrrec dels venedors i arrendadors.

Quins són els tipus d'actes i de contractes concernits?

Es tracta:

  • de les promeses unilaterals de venda o de compra;
  • dels contractes de vendes
  • dels escrits d'arrendament de béns immobles, construïts o no, inclús qualsevol tipus de contracte que generi un contracte de lloguer "3,6, 9 anys"
  • dels lloguers d'habitatges moblats,
  • dels contractes de venda en futur estat d'acabament (VEAF),
  • de les cessions gratuïtes, de les donacions, de les comparticions successòries, etc...

Quin termini de validesa per a l'estat de risc?

L'estat de riscos signat té una validesa de 6 mesos. Si un termini més llarg ocorre amb la venda efectiva, s'haurà d'ajuntar un nou estat de riscos a l'acte de venda.

Qui omple l'estat de riscos?

El venedor o l'arrendador pot anar a consultar lliurement a l'ajuntament o a la web de la Vila, a la sotsprefectura o a la DDTM-SER Unitat prevenció dels riscos 04.68.51.95.11, un dossier relatiu a totes les informacions necessàries per completar l'estat de riscos. 
En referir-se sa aquests documents, ha d'establir aquest estat de riscos basant-se en el model decretat pel ministre encarregat de la prevenció dels riscos majors.

On aconseguir el document relatiu a l'estat de riscos?

Podeu baixar i imprimir el document relatiu a l'estat de riscos (format word) a partir de la pàgina web.

Com omplir el document relatiu a l'estat de riscos natural i tecnològic?

Seguiu el full explicatiu" Com omplir la fitxa?".

Podeu tenir informacions complementàries

a web departamental de la Informació Adquiridors Arrendataris