Llicència per a la tinença i la conducció de gossos perillosos

Els gossos perillosos són classificats en dues categories:

Les categories concernides:(article L211-12 du Code Rural)

1a categoria: gossos d'atac

 • Els gossos assimilables per les seves característiques morfològiques als gossos de raça Staffordshire terrier, als gossos de raça American Staffordshire terrier sense ser inscrits a un llibre genealògic reconegut pel ministre d'agricultura i de pesca. Aquests dos tipus de gossos poden ser comunament anomenats « Pit-Bulls »
 • Els gossos assimilables per les seves característiques morfològiques als gossos de raça Mastiff que no tenen el LOF poden ser comunament anomenats « Boerbulls ».
 • Els gossos assimilables per les seves característiques morfològiques als gossos de raça Tosa que no tenen el LOF.

Interdictcons

 • adquisició
 • cessió (gratuïta o onerosa), importació,
 • introducció sobre el territori francès,
 • accés als transports públics, als llocs públics, als locals oberts al públic,
 • aparcament en les parts comunes d'immobles col·lectius.

Obligacions

 • certificat d’aptitud
 • avaluació comportamental
 • Llicència per a la tinença i la conducció de gossos perillosos (pels gossos nascuts abans del 7 de gener del 2000)
 • esterilització
 • vacunació antiràbica
 • assegurança responsabilitat civil
 • carnet d'identificació atorgat per la Societat Central a Canina

2a categoria: gossos de defensa

 • Els gossos de raça Staffordshire terrier ; (LOF)
 • Els gossos de raça American Staffordshire Terrier (LOF)
 • Els gossos de raça Rottweiler
 • Els gossos de raça Tosa ; (LOF)
 • Els gossos assimilables per les seves característiques morfològiques als gossos de raça Rottweiler sans être inscrits à un LOF.

Obligacions

 • certificat d'aptitud
 • avaluació comportamental
 • Llicència per a la tinença de gossos perillosos
 • vacunació antiràbica
 • assegurança responsabilitat civil
 • carnet d'identificació atorgat per la Societat Central a Canina
 • LOF obligatori per la raça Staffordshire Terrier i American Staffordshire Terrier i Tosa

Les persones no autoritzades a detenir gossos de 1a i 2a categoria:

 • les persones menors de 18 anys
 • les persones majors sota tutela
 • les persones condemnades per crim o violència
 • les persones a les quals el batlle ha retirat la guàrdia d'un gos perquè representava un perill per les persones o els animals domèstics.

Els propietaris  (llei del 20 de juny del 2008)

El propietari o detentor d’un gos de 1a o 2a categoria (article L.211-12 del Codi Rural) ha de :

 • ser titular d’un certificat d'aptitud esmentant una formació sobre l’educació i els comportament canins, així com sobre la prevenció dels accidents.
 • fer procedir, quan el gos té més de 8 mesos i menys de 12 mesos, a l’avaluació comportamental (article L.211-14-1 du codi). Si el gos té menys de 8 mesos, s'atorga una llicència provisional al propietari. (A qualsevol moment el batlle pot sol·licitar una nova avaluació comportamental.)
 • tenir una llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos atorgada pel batlle del seu municipi de residència, amb l'aportació de diferents documents. En cas de canvi de residència, la llicència ha de ser presentada a l'ajuntament del nou domicili.

En cas de constatació d'abscència de llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos, el batlle o, si no pot ser, el prefecte fa un requeriment al propietari o detentor de procedir a la regularització en el termini d’un mes com a màxim.

En l’absència de regularització en el termini prescrit, el batlle o, si no pot ser, el prefecte pot ordonar que l’animal sigui dut en un lloc de dipòsit adaptat al seu acolliment o a la seva guàrdia i pot fer procedir sense demora i sense un nou requeriment a la seva eutànasia.

El paper del batlle:

a. El batlle atorga una llicència per a la tinença d'un gos potencialment perillós

El propietari a de proveir

 • L’identificació del gos nom, data de naixement, raça, N° tatuatge)
 • Un certificat de vacunació antiràbica del gos en curs de validesa
 • Una assegurança responsabilitat civil del propietari del gos o d'aquell que n'és el detentor
 • Un certificat veterinari d'esterilització pels gossos 1a categoria
 • El certificat d'aptitud atorgat pel formador habilitat a impartir la formació
 • L’avaluació comportamental (quan el gos té menys de 8 mesos, s'atorga un certificat provisori al propietari.)

 b. El batlle té el poder de reaccionar segons els diferents casos.

la constatació per manca de llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos (art L.211-14 de Codi Rural) :

Intima al propietari de regularitzar la situació en un termini d'un més com a màxim. Sense regularització en el termini, pot ordonar el plaçament de l’animal en un lloc adaptat al seu acolliment i a la seva guàrdia i pot fer procedir sense demora i sense nou requeriment a la seva eutànasia.

en el cas d’animals potencialment perillosos a causa de les seves condicions de guàrdia pel que concerneix la seguretat de les persones i dels animals (art L.211-11§1 del codi rural).El batlle pot demanar una avaluació comportamental, ordonar el plaçament de l’animal i eventualment fer procedir a la seva eutànasia.

En cas de perill greu i immediat: (art L.211-11§2 del Codi Rural) :  gossos de 1a i 2a categoria els detentors dels quals no són autoritzats - gossos de 1a categoria en llocs públics–gossos de 1a i 2a categoria qu circulen sobre la via pública sense morrió i que no són lligats per una persona major d'edat – gossos de 2a categoria que es troben en llocs públics, en locals oberts al públic i en el transport públic sense dur morrió. El procediment és el mateix que aquell esmentat més amunt, però el batlle pot fer procedir a l'eutànasia sense demora, després l'avaluació d'un veterinari.

El batlle (o si no pot el prefecte) pot prescriure al propietari o al  detentor d'un gos de 1a et 2a categoria a prendre mesures per a prevenir el perill. Per aquest motiu, a continuació d’una avaluació comportamental, imposar al propietari o al seu detentor de seguir la formació i d’obtenir un certificat d'aptitud (llei del 20 de juny del 2008).

A qualsevol moment el batlle pot demanar una nova avaluació comportamental.(llei del 20 de juny del 2008)

c. Qualsevol mossegada per un gos és declarada pel seu propietari o detentor o qualsevol professional a l'ajuntament del municipi del propietari o del detentor de l'animal. L’animal ha de ser sotmès a una avaluació comportamental.

Després d'aquesta avaluació, el batlle (o si no pot el prefecte) pot imposar al propietari o al detentor del gos de fer la formació i d'obtenir un certificat d'aptitud.

En cas de no respecte d'aquestes obligacions, el batlle (o si no pot el prefecte) ordonar el plaçament de l’animal en un lloc adaptat i eventualment fer procedir a la seva eutànasia.

d. L’avaluació comportamental d’un animal no s’assimila a l'avaluació del veterinari prevista en cas d’eutànasia. L’avaluació ha de ser feta per un veterinari  inscrit a la llista departamental establerta pel Prefecte, escollit pel propietari o el detentor del gos (i que n'assegurarà el pagament).

L’avaluació és comunicada al Batlle pel veterinari (llei del 20 de juny del 2008).

Noves sanccions penals

-Les condemnes de multa i d'empresonament previstes per la majoria de les infraccions s'han augmentat

(ex : 6 mesos d’empresonament i 7.500€ de multa per ser detentor d'un gos de 1a o 2a categoria per una persona no autoritzada; 3 mesos d’empresonament i 3.750€ de multa per no fer la regularització per falta de llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos).

- Condemnes complementàries de confiscació de l’animal i d’interdicció de ser detentor d'un gos de 1a o 2a categoria per 5 anys són d'ara endavant previstes en cas de detenció d'un gos de 1a o 2a categoria per una persona no autoritzada o amb l'objectiu d'exercir una activitat au mordant no autoritzada.

Condemnes en cas d’atemptat a les persones degut a un gos:

Article 221-6-2 :  Homicidi involluntari:

 • 5 anys i 75.000€ portades à
 • 7 anys i 10.000e en cas de circumstàncies agreujades: detenció il·lícita, sota el domini d’alcool o de droga, no respecte de les mesures prescrites pel batlle, falta de llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos o de vacunació antiràbica obligatòria, gos de categoria 1 o 2 sense morrió o corretja per un major d'edat, maltractaments envers lel gos ;
 • 10 anys i 150.000€ si almenys 2 circumstàncies agreujades.

Article 222-19-2 : Atemptat involuntari causant una ITT > 3 mesos:

 • 3 anys i 45.000€, portades a
 • 5 anys i 75.000 € en cas de circumstància agreujada (idem supra)
 • 7 anysi100.000€ si almenys 2 circumstàncies agreujades.

Article 222-20-2 :  Atemptat involuntari causant una ITT < 3 mesos :

 • 2 anys i 30.000€, portades à
 • 3 anys i 45.000€ en cas de circumstància agreujada (idem supra)
 • 5 anys i 75.000€ si almenys 2 circumstàncies agreujades