Història de ''l'Estiu sense braços''

Maurice Denis va ser encarregat de la decoració d'una de les sales del palau particular del col·leccionista rus Ivan Morozov a Moscou a l'inici del segle 20.
Maurice Denis feia part amb Maillol del grup dels Nabís, en hebreu, la paraula «nabí» significa profeta. Era un moviment avantguardista, inspirat en Gauguin, que aportà la modernitat pictòrica abans els fauves i els cubistes al món de l'art.
Maurice Denis era molt amic del Maillol ; ho serà tota la seva vida. Eren amics, però la gran singularitat dels Nabís era l'ajuda mútua.
Maurice Denis parlà a I. Morozov de l'esplendor de l'escultura de Maillol i li demanà d'incloure l'escultura d'aquest artista en la decoració que estava realitzant.
Seguint els consells de Maurice Denis, I. Morozov encontrà Maillol i, després que hagi vist i que li hagi agradat l'escultura, li comprà quatre obres que anomenà Les Quatre Estacions: La Pomona 1910, exposada al saló de tardor del mateix any a París, L'Estiu 1911, Flora 1911, i La Primavera 1911.
Avui, es poden veure aquestes quatre obres al museu Puixkin a Moscou.
La visió de l'escultura per Arístides Maillol és un tors que creix i s'amplifica segons els estats, o sigui els diferents enguixats que l'artista esculpeix directament en el guix per arribar a l'obra definitiva.

L’Estiu de Maillol comença amb un guix sense cap ni braços ni cames, i amb els assaigs es converteix en l'escultura el 1911, L’Estiu sense braços, obra quasi definitiva de L'Estiu, però molt més atractiva per Maillol que no estimava gens els braços que esculpia al final de tota extremitat. «Els braços amaguen els perfils» deia. Però bé va caldre concloure, i l'artista completà L'Estiu durant el mateix any.
L’Estiu sense braços quedà molt de temps sota forma de guix al taller de Maillol. Encara hi era el 1934.
Tal com molts estats que jalonen una obra, no va ser editada. Va ser colada en bronze pel fonedor Émile Godard, fa 26 anys.
Amb Maillol es porta l'edició a 12 exemplars: sis estan numerats de 1/6 a 6/6, dos són proves d'artista destinades a museus, i quatre són exemplars d'artista numerats de 1/4 a 4/4.
L’Estiu sense braços, presentat a la Vila de Perpinyà, és el n°1/4-Artista.

Informacions proporcionades per Dina Vierny, executora testamentària i drethavant moral de l'obra d'Arístides Maillol.