Disposicions generals

Decret

Reglament relatiu a la via pública que estableix les modalitats administratives i tècniques aplicables a les obres executades sobre el domini públic municipal.

El Batlle de la Vila de PERPINYÀ.

- Atès la llei n°89 413 del 21 de juny del 1989 relativa al codi d'ocupació de la via pública a les carreteres i en particular els articles L 116-1 i L 116-8 i L 141-11.
- Atès el decret n° 89 631 del 4 de setembre del 1989 relatiu al codi d'ocupació de la via pública a les carreteres i en particular els articles R 116-1, R 116-2 ;R 141-21 i R 141-22 relatius al tipus de conservació.
- Atès els avisos dels interventors recollits després de la comissió encarregada d'estudiar les modalitats tècniques de les obres que necessiten l'obertura de rases de conformitat amb les directrius de l'article 2 del decret n°85-1562 del 27 de novembre del 1985.
- Atès la deliberació del 13 de juliol del 1999 de la vila de PERPINYÀ dipositada en prefectura el 23 de juliol del 1999
Considerant la necessitat d'establir les modalitats administratives i tècniques que s'apliquen a les obres executades sobre el domini públic municipal i per tal d'assegurar una millor conservació d'aquest domini i de garantir un ús responent a la seva destinació.
S'ha pres el decret següent:

Article 1.1 - Objecte del reglament

El present reglament defineix les disposicions administratives, tècniques i financeres aplicables a les obres executades sobre el domini públic municipal i determina les condicions d'ocupació i d'utilització del dit domini. Es tracta principalment de les prescripcions relatives a les obres com ara:

 • realització d'obres noves,
 • obertura d'excavacions sobre voreres, calçades, espais verds, dependències o andanes,
 • intervencions a les xarxes existents,
 • realització de registres per accedir a les clavegueres o d'estirament subterrani,
 • obertura de registres necessaris per a intervenir sobre les xarxes subterrànies o assegurar-ne el seu manteniment,
 • manteniment dels equipaments i mobiliaris urbans: canelobres, parades cobertes d'autobusos, senyals de circulació, barreres, bancs públics, garatges per a bicis, esporgada d'arbres etc…

El conjunt de les ocupacions definides més amunt són anomenades "obres".
El reglament precisa també les precaucions que s'han d'adoptar per a les intervencions a prop dels arbres implantats sobre el domini públic municipal.

Article 1.2 - Domini públic municipal

Per l'aplicació del reglament, el domini públic municipal inclou el conjunt de les vies comunals afectades o no a la circulació viària així com a les places i a les seves dependències.

Article 1.3 - Definició dels interlocutors

El present reglament s'aplica als propietaris i ocupants dels immobles veïns de les vies públiques i a qualsevol persona que projecti implantar una obra o realitzar obres en el sòl o subsòl del domini públic municipal. 
Aquests diferents interlocutors hauran d'assegurar-se que les empreses a les quals confien l'execució de les missions o obres, respectin les prescripcions previstes en aquest reglament.

En funció del tipus d'intervenció projectat, aquests interlocutors es referiran a les disposicions del fascicle apropiat del reglament relatiu a la via pública municipal i a les mesures legals particulars vigents, en particular aquestes relatives a les obres de construcció i a les obres públiques.

Els interlocutors de la Vila de PERPINYÀ seran anomenats en el reglament "interventor" o "beneficiari".

 • Els interventors:
  Es tracta dels concessionaris i dels permissionaris habilitats, després atorgament de l'autorització tècnica prèvia per la Vila de PERPINYÀ per a realitzar obres o implantar mobiliaris de tipus " emergències de xarxes " arrelades en el sòl o el subsòl del domini públic municipal.
  Els ocupants de drets per textos legislatius i reglamentaris específics són també sotmesos a aquesta autorització pel que fa de les creacions o modificacions d'obres subterrànies i aèries que afloren o emergeixen del sòl, també seran anomenats interventors.
 • Els beneficiaris:
  Són els propietaris veïns del domini públic comunal o els seus mandataris i els iniciadors de projecte de construcció, que sol·liciten l'autorització per la divisió d'ocupació de la via pública de realitzar certes obres: tal com la implantació de mobiliaris o de palissades que necessiten un ancoratge en el sòl sobre l'espai públic viari.
  També es consideren com a beneficiaris, totes les persones veïnes del domini públic comunal que desitgen fer realitzar refeccions sobre obres de les quals són propietàries (tamborets i xarxes d'aigües pluvials…) i que estan situades en el perímetre de l'anomenat domini.

En aplicació de l'article L113-3 i L 113-5 del codi d'ocupació de la via pública a les carreteres, els establiments EDF i GDF no estan sotmesos al règim de l'autorització d'ocupació de la via pública.

Per això s'atorgarà a EDF i GDF una autorització tècnica prèvia a l'execució de les obres indicant les condicions tècniques de realització de les obres. Aquest acord es distingeix de la permissió d'ocupació de la via pública pel fet que autoritza segons la reglamentació tècnica vigent el dret d'executar sobre i sota el sòl d'un perímetre de la xarxa de carreteres municipal, totes les obres necessàries a la instal·lació i al manteniment de les obres d'EDF i de GDF.

Article 1.4 - Poder de conservació

La vila de PERPINYÀ, en aplicació de l'article L 141.11 del codi d'ocupació de la via pública de carreteres és l'única competent en matèria de reglamentació i d'autorització sobre el domini públic municipal. 

Per aquesta raó disposa d'un poder exclusiu en matèria de gestió de la xarxa pública de carreteres, fora de les disposicions de l'article L 141.12 del codi d'ocupació de la via pública de carreteres.
Com a gestionària de la via pública a les carreteres, la vila de PERPINYÀ és l'única habilitada per atorgar permissions d'ocupació de la via pública o concessions d'ocupació de la via pública i per prendre qualsevol disposició necessària per a preservar la integritat del material del seu domini i garantir-ne una utilització compatible amb la seva destinació.

Article 1.5 - Sancions

 • Domini públic viari:
  Les infraccions a les disposicions tècniques del present decret, així com qualsevol ocupació sobre el perímetre del domini sense autorització o que no sigui en conformitat amb les prescripcions previstes per la permissió d'ocupació de la via pública (a excepció dels ocupants de dret del domini públic) exposa l'interventor a una multa, d'acord amb les condicions previstes pels articles L 116-1 i següents del codi d'ocupació de la via pública a les carreteres.
 • Domini públic altre que el de carreteres:
  Pel domini públic comunal no afectat a la circulació general, les infraccions a les disposicions tècniques i administratives del present decret ocasionaran demandes judicials davant les jurisdiccions competents.

Els contraventors hauran de procedir a la restauració dels llocs en el seu estat a costes seves, tant pel domini públic viari com pel domini públic altre que el de carreteres.

Article 1.6 - Autorització d'ocupació del domini públic:

Qualsevol ocupació privativa del perímetre del domini públic municipal, en particular per a la implantació d'una obra, ha de ser objecte d'una autorització d'ocupació atorgada per la Vila de PERPINYÀ o la Comunitat de Municipis. 

Així, l'interventor, el beneficiari (a excepció dels ocupants de dret del domini públic) que desitgen iniciar obres modificant la posició topogràfica del domini han de sol·licitar prèviament una permissió d'ocupació de la via pública. 

La vila de PERPINYÀ pot subordinar l'autorització d'ocupació amb les condicions necessàries per a assegurar la conservació del seu domini i garantir-ne una utilització compatible amb la seva finalitat. 

Qualsevol autorització d'ocupació del domini públic amb vocació d'explotació comercial és atorgada a títol estrictament personal.

El titular de l'autorització ha d'assumir sense indemnització, sigui quina sigui la seva qualitat, les despeses de desplaçament o de modificació de les instal·lacions creades, quan el desplaçament és la conseqüència de les obres empreses en l'interès del domini públic ocupat i que aquestes obres constitueixen una operació d'ordenació en conformitat amb la destinació d'aquest domini (o d'acord amb els plecs de condicions pels concessionaris).

A expiració de qualsevol ocupació del domini públic comunal sigui al termini previst, sigui després de la retirada de l'autorització, el permissionari ha de procedir a la restauració dels llocs en el seu estat, a costes seves. 

Article 1.7 - Condició tècnica d'execució

En funció del tipus d'intervenció sobre el domini públic que sol·licita, l'interlocutor comunicarà a la Vila de PERPINYÀ totes les informacions necessàries a la localització i a la definició precisa de les obres projectades (plànols, croquis, descriptius). També precisarà, les dates de realització previstes.

Amb aquestes informacions la vila de PERPINYÀ atorgarà UNA AUTORITZACIÓ TÈCNICA que estableix les condicions d'execució de les obres o d'explotació de les obres, així com les modalitats de comunicació de la intervenció (article de premsa, senyals d'obra, etc...).

Aquesta autorització és distinta de la permissió d'ocupació de la via pública que autoritza l'ocupació del domini públic.

Els ocupants de dret també han de sol·licitar aquesta autorització tècnica prèvia.

Article 1.8 - Obligacions relatives a l'ocupació de la via pública

Sigui quina sigui la natura de la seva intervenció sobre el domini públic comunal, prèviament autoritzada, l'interventor o el beneficiari s'assegurarà que l'accés a les propietats veïnes i l'escorriment de les aigües siguin preservades de forma contínua.

La netedat a prop del perímetre del domini de la via pública, haurà de ser satisfactòria durant tota la durada de la intervenció.

L'interventor o el beneficiari d'una autorització obrarà perquè, en qualsevol circumstància, les boques i pals d'incendis situats en el límit de l'ocupació del domini o en el seu perímetre, quedin sempre accessibles. S'hauran de prendre disposicions perquè aquests elements quedin, en la mesura del possible, fora d'aquest perímetre.

En qualsevol dels casos, haurà de posar-se en contacte amb el Centre Departamental de Seguretat Civil per tal de definir, de comú acord, les disposicions que s'hauran de prendre sobre el terreny per a fer possibles, totes les maniobres indispensables per a assegurar els socors. 

Article 1.9 - Drets de terceres persones

Els drets de terceres persones són i queden reservats de forma expressa.

Article 1.10 - Cap d'obra

El cap d'obra de les obres de realització de refecció provisòria del domini públic communal és l'interventor o el beneficiari. El cap d'obra de de les obres de refecció definitiva és la vila: llevat de casos particulars que seran objecte d'una prescripció formal de la vila, i la seva intervenció serà facturada segons les disposicions del present reglament.

En cas del no respecte de les prescripcions tècniques del present reglament, les obres seran realitzades per les empreses adjudicatàries de la Vila de Perpinyà amb les condicions dels mercats en curs i a costes de l'interventor o del beneficiari després d'una constatació contradictòria, excepte casos d'urgència constatats pels empleats de la Vila degudament jurats. Llavors el cap d'obra d'aquestes obres és la Vila de Perpinyà.

Article 1.11 - Policia de circulació

Les mesures eventuals de policia de circulació que s'han d'adoptar en funció de la realització de les obres i més generalment de l'ocupació del domini públic resulten d'una acta administrativa que l'interventor o el beneficiari ha de sol·licitar a prop de les autoritats de policia competents. 

Article 1.12 - Percepció del cànon

Qualsevol ocupació del domini públic municipal implica el pagament d'un cànon adaptat a cada tipus d'instal·lació i sota forma d'un dret simple o anual. Aquesta disposició no s'aplica als equipaments i xarxes de serveis públics dels quals els règims de cànons són establerts per decret o qualsevol altre text reglamentari. 

La tarifa d'aquests cànons està fixada cada any mitjançant una deliberació del consell municipal.

Article 1.13 - Execució del decret

El Senyor Director General dels Serveis de la Vila de PERPINYÀ és encarregat de l'execució del present decret.