Alineaments i anivellaments

Decret (continuació)

Article 3.1 - Definició de l'alineament

L'alineament és la determinació per l'autoritat administrativa del límit del domini públic de carreteres perpendicular a les propietats veïnes.

Article 3.2 - Definició de l'anivellament

L'anivellament és l'acta amb la qual l'Aministració estableix de forma unilateral el nivell de les vies públiques perpendicular a les propietats veïnes.

Article 3.3 - Formes d'atorgaments d'alineaments i d'anivellaments

 3.3.1. - Formulari típic amb capçalera de la Divisió d'Aplicació de l'Ius Soli

Aquest document destinat principalment als notaris i als professionals de l'urbanisme està a disposició a la Divisió d'Aplicació de l'Ius Soli.

Procura informacions sobre:

  • la llargada futura de la via
  • si escau o no a la parcel·launa servitud d'alineament o de "reculement"
  • el perímetre aproximatiu de la servitud d'alineament o de "reculement"

No proporciona informacions sobre l'anivellament.

 3.3.2 - Respota mitjançant un correu a una sol·licitud sobre paper no timbrat

Aquesta sol·licitud concerneix principalment els particulars i els professionals com ara els geòmetres, pèrits o arquitectes. 

Procura informacions sobre:

  • la llargada futura de la via
  • la descripció precisa de l'alineament actual o futur
  • la descripció precisa de l'anivellament
  • la possibilitat de realització amb un jalonament.

 3.3.3 - Decret d'alineament individual i d'anivellament

El decret d'alineament individual i d'anivellament està atorgat d'acord amb el pla d'alineament aprovat si n'existeix un. En l'absència d'aquest pla, constata el límit de la via pública perpendicular a la propietat veïna. Està atorgat per la Divisió Via Pública amb una sol·licitud prèvia escrita pel sol·licitant.

 3.3.4 - Pla d'alineament

Està proporcionat per la Divisió d'Aplicació de l'Ius Soli amb una sol·licitud prèvia escrita del sol·licitant.