Protecció de les plantacions

Decret (continuació)

Article 2.1 - Prescripcions generals

Està prohibit mutilar i suprimir arbres a les vies públiques. Ho reprimeix l'article 322-1 i 322-2 del nou Codi Penal.

Es prohibeix en particular clavar-hi claus o tiges de ferro, utilitzar-los com a suport de línia, de cables o de materials de construcció, per amarrar o reforçar amb tirants bastides, o encara, posar-hi plaques indicadores de totes menes, cartells i altres objectes.

La Vila es reserva la possibilitat de reclamar als contraventors danys i interessos corresponent al perjudici que hauria pogut patir del fet de la pèrdua o de la mutilació de les seves plantacions en aplicar el barem d'indemnització previst a l'article 2.11 del present fascicle.

Article 2.2 - Organització de les obres a prop de les plantacions

L'interventor ha de respectar les disposicions del reglament relatives a la protecció de les plantacions. A més haurà de conformar-se amb les prescripcions dels representants de la Direcció del MEDI AMBIENT.

Les xarxes de regatge existents sobre els terraplens, places i avinguades plantades, no es podran desplaçar o modificar sense l'autorització prèvia dels serveis de la Divisió Espais Verds. L'ocupant haurà de tornar a posar-les en el seu estat després d'haver consultat aquests mateixos serveis.
Està prohibit deixar aquestes plantacions i espais verds sense regar durant més de 3 dies.

Article 2.3 - Execució de les rases

No es tolerarà cap obertura de rasa o implantació de xarxes a una distància inferior a 1m50 de l'arbre existent (a partir de la part més exterior del tronc dels vegetals fins a la vora de la rasa).

Aquest perímetre de protecció serà allargat en les condicions següents:

Diàmetre del tronc a 1m del sòl Distància mínima des del coll
fins a 40cm
1m50
Superiors a 40 cm
2m

El perímetre de protecció s'aplicarà a les noves plantacions únicament en els projectes de creació de vies públiques.

En els casos de força major relatius a la configuració del siti o a la natura de les plantacions, qualsevol intervenció en el perímetre de protecció d'un arbre existent serà sotmesa a l'autorització prèvia de la Direcció del MEDI AMBIENT.

Les intervencions d'urgència que infringeixen de fet aquesta regla s'hauran d'assenyalar obligatòriament als serveis de la Divisió Espais Verds.

Les rases obertes en el perímetre de protecció de l'arbre seran executades manualment. La utilització de pala mecànica carregadora està formalment prohibida.
El terraplenament de les rases s'efectuarà amb terra vegetal i adob de primera qualitat segons les prescripcions de la Direcció del MEDI AMBIENT - Divisió Espais Verds.

En cas de constrenyiments relatius a la circulació, per evitar la compactació dels sòls, el llast rodó del riu podrà ser previst en complement, segons proporcions que queden per determinar en funció del siti concernit.
També s'haurà de tenir en compte les prescripcions dels articles 4.30 i 4.31 del fascicle 4 del present reglament i en particular les exigències vinculades amb la protecció i l'estabilitat de les canalitzacions.

Article 2.4 - Protecció del sistema radicular

Està prohibit tallar o mutilar les arrels de més de 7cm de diàmetre sota pena d'indemnització de conformitat amb els articles 2.1 i 2.11 del present fascicle.

Les arrels arrencades accidentalment o tallades després de l'autorització dels Espais Verds, hauran de ser netejades: tall net amb una eina prèviament desinfectada i untades amb màstic desinfectant (tipus drawi pass). El terraplenament podrà intervenir només després del revestiment de les ferides i de l'aplicació del producte cicatritzant fungicida.

En el cas d'excavacions que hagin de quedar més de 15 dies obertes a prop dels arbres, l'interventor o el beneficiari farà posar un film "polyane" per tal de conservar l'humitat del sòl al voltant de les arrels.

Les obres de llarga durada al peu d'arbres de més de 8 metres d'alçada, necessiten la instal·lació d'un dispositiu d'isolació del sistema radicular aparent d'acord amb les regles, després de l'avís dels serveis de la Direcció del MEDI AMBIENT.

Article 2.5 - Protecció dels colls

En tots els espais plantats el retallament dels revestiments impermeables de tipus formigó asfàltic o la creació de vorades són obligatoris al peu dels arbres.

Aquests redols i espais descoberts hauran de respondre a les exigències següents:

Diàmetre del tronc a 1m del sòl
Superfície interior mínima (tret de les preconitzacions específiques dels CCTP)
Fins a 40 cm
2 m2 amb 50cm com a mínim entre la vorada i el tronc.
Més de 40cm
6 m2 amb 70cm com a mínim entre la vorada i el tronc.

En cas de força major lligada sobretot a la configuració del siti, qualsevol altra solució preconitzada haurà de ser sotmesa a l'aprovació prèvia dels serveis de la Direcció del MEDI AMBIENT.

Els empastaments a nivell del coll seran objecte d'una atenció particular i seran preservats de qualsevol dany en particular durant la instal·lació de les vorades o la instal·lació de revestiments permeables de tipus reixes d'arbres, construccions de plateformes de fusta o agregats resinosos en els redols d'arbres.

Article 2.6 - Protecció del tronc

En qualsevol circumstància i durant la durada de l'obra, els arbres s'hauran de protegir del xoc de les eines o de les maquinàries mecàniques.
Qualsevol mesura de protecció proposada per l'interventor o el beneficiari haurà de ser aprovada pels serveis de la Divisió Espais Verds.

Es poden plantejar dos casos:

 2.6.1 - Obra de curta durada (- de 2 setmanes)

Instal·lació d'una protecció constituïda d'un cinyell de pneumàtics superposat o de tubs manejables contra els quals són ajuntades posts de 2 metres d'alçada com a mínim sense contacte directe amb el tronc.

2.6.2 - Obra de llarga durada (+ de 2 setmanes)

Instal·lació d'un perxell amb posts pujat fins a 2 metres d'alçada com a mínim. Aquest cercle de 2 a 4 m2 haurà de ser mantingut net per l'interventor o el beneficiari.

S'han d'adaptar aquestes proteccions en funció de les dimensions de la planta i dels constrenyiments del siti: evitar qualsevol fregament amb una qualsevol part de la planta.
En l'absència de protecció o en cas de protecció insuficient, l'ocupant serà responsable dels danys causats a les plantacions d'acord amb les disposicions dels articles 2.1 i 2.11 del present reglament.

Article 2.7- Protecció de les branques

Està prohibit tallar o mutilar les branques sota pena d'indemnització de conformitat amb les disposicions dels articles 2.1 i 2.11 del present fascicle.

Si per motius justificats (configuració de l'obra, caràcter perillós, etc.), es demostren la necessitat d'efectuar tales, qualsevol intervenció serà sotmesa a l'aprovació prèvia dels serveis de la Direcció del MEDI AMBIENT. L'operació serà realitzada a costes del sol·licitant, per una empresa especialitzada que respongui a les qualificacions atorgades sota la tutela del ministeri d'Agricultura (P140 o P141), i que actuarà d'acord amb les regles, i si s'escau, segons les prescricions proveïdes pel servei gestionari.

Qualsevol ferida aparent ha de ser netejada i untada amb molta cura amb màstic desinfectant (tipus drawi pass).

Article 2.8 - Circulació de maquinàries de construcció

Prop de les plantacions, la circulació i l'aparcament de vehicles i maquinària de construcció seran prohibits en un perímetre corresponent a la projecció al sòl de la corona de l'arbre. Aquest perímetre no podrà ser inferior a un radi de 2 metres des de la base del tronc (arbres joves, arbusts).

Excepcions:

 • preexistència d'una estructura portadora (tipus calçada);
 • obligacions vinculades amb l'entorn urbà. La circulació de la maquinària de construcció haurà d'efectuar-se llavors sobre una capa de graves (15/25) d'un gruix de 20 cm, recoberta d'una placa d'acer si una maquinària de construcció pesant hi ha de circular. Qualsevol altra solució preconitzada haurà de ser sotmesa a l'aprovació prèvia dels serveis de la Direcció del MEDI AMBIENT.

Article 2.9 - Preservació del sòl - prevenció dels riscos de pol·lució

Prohibició d'emmagatzemar hidrocarburs, d'abocar qualsevol producte tòxic o de dipositar materials de construccions (terra, sorra, pedres, enderrocs, etc.) i enderrocs en un radi corresponent a la protecció al sòl de la seva corona o en el cas de força major vinculada amb la configuració del siti en el perímetre de protecció definit a l'article 2.3 del present fascicle.

En acabar l'obra, els sòls situats en aquest perímetre hauran de ser restaurats en el seu estat i les zones compactades hauran de ser descompactades.

En el perímetre de les obres els redols d'arbres i els clots de plantació seran sempre mantinguts nets.

Sobre les voreres o altres espais plantats la utilització d'herbicides o de productes detergents per la neteja dels revestiments haurà de ser compatible amb la preservació dels vegetals ornamentals (arbres, arbustos, platabandes...).

Article 2.10 - Disposicions complementàries

 2.10.1 - Desencaixaments i terraplenaments

Les variacions altimètriques del sòl a menys de 1m50 del coll de l'arbre són proscrites. Si aquestes obres són imprescindibles, l'interventor o el beneficiari haurà d'actuar d'acord amb les regles després de l'avís dels serveis de la Direcció del MEDI AMBIENT.

Una variació de nivell massa important pot portar a l'arrencada o a la substitució de les plantacions concernides. L'interventor o el beneficiari haurà de pagar una indemnització calculada a partir del barem previst a l'article 9 del present decret.

 2.10.2 - Espais verds

Prèviament a l'obertura d'excavacions en els espais verds, els serveis de la Direcció del MEDI AMBIENT seran avisats el més aviat possible pel cap d'obra, per tal que es pugui procedir a la recollida de les plantes i altres subjectes en temps oportú.

Tret d'una autorització dels serveis de la Divisió Espais verds, es prohibeix l'aparcament dels vehicles, els dipòsits dels enderrocs, materials o altres als espais verds.

 2.10.3 - Neteja dels arbres

Durant els períodes de molta calor, els arbres situats en el perímetre d'una obra seran aspergits amb aigua abans la recepció de les obres o a cada fi de setmana per a fer desaparèixer les pols dipositades sobre les fulles durant l'execució de les obres.

Article 2.11 - Barem d'indemnització

Aquest barem té com a objecte l'avaluació financera dels danys ocasionats als arbres ornamentals o d'alineament, a les plantacions arbustives, herbàcies i palmeres o sobre materials diversos d'espais verds, dels dominis públics i privats del Municipi.  

2.11.1 - Avaluació dels danys ocasionats als arbres ornamentals o d'alineament

Aquesta avaluació es basa en el càlcul del valor recreatiu de l'arbre (Va) i l'apreciació dels danys ocasionats.

2.11.1.1 - Càlcul del valor recreatiu de l'arbre

S'obté pel producte dels quatre índexos següents:

 1. Índex segons les espècies i les varietats
  Aquest índex és basat sobre el preu de venda mitjà al detall (TTC) de l'espècie i de la varietat concernida aplicada per l'any en curs per 2 planteristes regionals.
  El valor que s'ha de prendre en consideració és igual al dècim del preu de venda a l'unitat d'un arbre tija 14/16 (fullosos, arrels nudes o terroses quan l'espècie ho exigeix), 175/200 (coníferes, terroses).
 2. Índex segons el valor estètic, la situació i l'estat sanitari
  Aquest índex correspon a un coeficient que varia de l'1 al 10 en funció de la bellesa, del vigor, de l'estat sanitari i de la situació de l'arbre abans que sigui danyat
  Correspon a la suma de les xifres donades pels dos quadres següents:
   

  ESTÈTICA I SITUACIÓ

   
  Situació
  Estètica
  Solitari
  Grup 2 a 5
  alineament
  i grup >6
  Remarcable
  6
  5
  5
  Bell subjecte
  5
  4
  4
  Mal format/vell
  3
  2
  2
  Sense substància
  1
  1
  1

  ESTAT SANITARI I VIGOR

   
  Vigor
  Estat sanitari
  Vigorós
  Vigor mitjà
  Poc Vigorós
  Sense vigor
  Bo
  4
  2
  1
  1
  Mitjà
  2
  2
  1
  1
  Dolent
  0
  0
  0
  0
 3. Índex segons la localització
  Per raons biològiques, els arbres tenen més valor a la ciutat que no pas en zona rural.
  El desenvolupament es troba alterat en les àres metropolitanes a causa del medi desfavorable. L'índex és de:
  • 10 en el perímetre del cor de la ciutat vegetal i al centre ciutat
  • 8 en la població ;
  • 6 en zona rural
 4. Índex segons les dimensions
  La dimensió dels arbres és donada per la seva circumferència a un metre del sòl. L'índex expressa l'augment del valor en funció de l'edat però pren en consideració la disminució de les probabilitats de supervivència pels arbres més vells.
  Circumferència/cm
  Índex
  Circumferència/cm
  Índex
  Circumferència/cm
  Índex
  10 a 14
  0,5
  131 a 140
  14
  321 a 340
  27
  15 a 22
  0,8
  141 a 150
  15
  341 a 360
  28
  23 a 30
  1
  151 a 160
  16
  361 a 380
  29
  31 a 40
  1,4
  161 a 170
  17
  381 a 400
  30
  41 a 50
  2
  171 a 180
  18
  401 a 420
  31
  51 a 60
  2,8
  181 a 190
  19
  421 a 440
  32
  61 a 70
  3,8
  191 a 200
  20
  441 a 460
  33
  71 a 80
  5
  201 a 220
  21
  461 a 480
  34
  81 a 90
  6,4
  221 a 240
  22
  481 a 500
  35
  91 a 100
  8
  241 a 260
  23
  501 a 600
  40
  100 a 110
  9,5
  261 a 280
  24
  601 a 700
  45
  111 a 120
  11
  281 a 300
  25
   
   
  121 a 130
  12,5
  301 a 320
  26
   
   
 5. Exemples de càlculs (Valors any 1999)
  • - Exemple 1
   Espècie
   Acer pseudoplatanus (Plàtan fals), peu unitari mitjà. en 14/16-33,54 €: índex 22
   Valor estètic, situació i estat sanitari
   Solitari remarcable, vigor mitjà i estat sanitari bo: 6+2= índex 8
   Localització
   Centre ciutat: índex 10
   Dimensions
   Circumferència 50cm: índex 2
   Va = 22x8x10x2= 536,62 €
  • - Exemple 2
   Espècie
   Platanus acerifolia (Plàtan), preu unitari mitjà en 14/16-28,51 €: índex 18.7
   Valor estètic, situació i estat sanitari
   Grup de 2 a 5, bells subjectes vigorosos: 4+4= índex 8
   Localització
   població: índex 8
   Dimensions
   Circumferència 58: índex 2.8
   Va = 18.7x8x8x2.8 = 510,86 €

 

2.11.1.2 - Càlcul de la indemnització

 1. Arbres ferits al tronc, escorça arrencada o desenganxada
  S'estableix un percentatge de la lesió respecte a la circumferència del tronc. No es prendrà en consideració l'alçada de la lesió, ja que aquesta no influeix en la cicatrització, ni tampoc en la vegetació futura de l'arbre
  Si els teixits conductors de saba estan afectats a altura del 50% i més, l'arbre està considerat com a perdut.
  Lesió en % de la circumferència
  Indemnització en % del valor de l'arbre (Va)
  Fins al 20 %
  20
  Fins al 25 %
  25
  Fins al 30 %
  35
  Fins al 35 %
  50
  Fins al 40 %
  70
  Fins al 45%
  90
  Fins al 50% i més
  100
 2. Arbres amb branques arrencades o trencades
  La indemnització en percentatge del valor de l'arbre serà establerta segons la proporció entre els danys causats (volum de branques arrencades o trencades) i el volum total de la corona abans la mutilació.
  Si s'ha de procedir a una tala general de la corona per a equilibrar l'arbre, el percentatge es calcularà després d'aquestes obres.
  L'arbre està considerat com a perdut si els danys ocasionats deprecien totalment el seu valor: essència que no rebrota sobre vells boscos, arbre que presenta un port particular (forma estructurada per exemple), coníferes que hagin perdut més del 30% de les corones o la fletxa (branca central).
 3. Arbres escruixits
  - Un arbre escruixit per un xoc pot tenir danys a nivell del sistema radicular que poden portar a la seva pèrdua.
  - En el cas en què la Direcció del MEDI AMBIENT consideri que pot ser conservat, avaluarà a preu fix els danys situats a les arrels en funció del jaciment de l'arbre tot aplicant els percentatges següents:
  Angle de jaciment amb grau
  Indemnització en % del valor de l'arbre
  de 0 a 20
  20
  de 21 a 40
  40
  de 41 a 60
  80
  més enllà de 60
  100

  - En el cas contrari, és el valor recreatiu de l'arbre que serà pres en consideració.

 4. Arrels tallades o esqueixades
  Si s'han tallat o esqueixat les arrels, cal establir el percentatge d'arrels mutilades respecte al conjunt del sistema de les arrels. Aquest percentatge s'expressarà en sector angular respecte a un cercle complet (360°).
  El sector angular tindrà com a centre, l'eix de l'arbre, i com a corda, la zona lesionada.
  L'avaluació dels danys està calculada a partir de l'angle obtingut:
  Angle
  Indemnització en % del valor de l'arbre
  Fins al 45°
  25
  de 46° a 90°
  35
  de 91° a 180°
  50
 5. Observacions
  - Quan la indemnització calculada és igual al valor recreatiu de l'arbre, s'ha de substituir aquest darrer. Llavors l'import global de la indemnització reclamada al responsable de l'acte de deterioració correspon al valor recreatiu de l'arbre, més el recàrrec de les despeses d'abatiment i de retirada de la soca, de les obres d'anivellament i d'abastament de terra vegetal segons les prescripcions dels Plecs de les Clàusules Tècniques Particulars Abatiment-Reitrada de la soca i Plantació de la Vila de Perpinyà.
  - Si s'ecau, es podrà afegir a l'import de la indemnització calculada un recàrrec de despeses d'instal·lació de proteccions, de vorades de pedres, de revestiments de voreres, de desplaçament o de substitució de conductes, etc..

 2.11.2 - Avaluació dels danys ocasionats a les plantacions arbustives, herbàcies i palmeres

Aquesta avaluació correspon al valor de l'abastament del vegetal, amb un recàrrec d'un percentatge corresponent a les despeses de refecció i a la indemnització per una pèrdua de possessió.

2.11.2.1 - Valor de l'abastament

Preu de venda al detall de l'espècie i de la varietat concernida, en la força corresponent al subjecte danyat, segons el preu mitjà a l'unitat aplicat per 2 planteristes regionals per l'any en curs.

2.11.2.2 - Coeficient de recàrrec

S'obté aquest coeficient pel producte dels dos índexos tal com estan definits a l'article 2.11.1.1 B et C del present fascicle.

 2.11.3 - Avaluació dels danys ocasionats a les gespes.

L'avaluació dels danys causats a les gespes inclou les obres de reparació dels sòls, l'aportació de terra complementària, la sembra i el primer manteniment.

S'aplica una tarifa decreixent en funció de la superfície destruïda:

 • de 1 a 20 m2: preu unitari corresponent al preu horari d'un OP 1, escaló mitjà M3 (càrregues incloses);
 • de 21 a 50 m2: preu unitari corresponent als 2/3 del preu horari del mateix obrer;
 • més enllà de 51 m2: preu unitari corresponent a la meitat del preu horari del mateix obrer.

 2.11.4 - Avaluació dels danys sobre materials diversos

S'ha observat nombroses deterioracions sobre diversos materials que acompanyen les plantacions: perxells i reixes d'arbres, bancs, cistelles, obres de protecció, asprada, etc.

En aquest cas, l'avaluació dels danys inclou:

 • el cost de substitució del material;
 • les despeses de mà d'obra per la instal·lació d'aquest material, calculats sobre l'índex del salari d'un obrer professional de 1a categoria, a l'escaló mitjà M3 (càrregues incloses).