Permissions d'ocupació de la Via Pública

Disposicions generals
 

Article 4.1 - Objecte de l'ordenança

Aquesta ordenança té com a objectiu definir les disposicions administratives a les quals són sotmeses les intervencions i les ocupacions de les vies públiques o privades obertes a la circulació general tal com:

 • realització d'obres noves
 • obertura d'excavacions sobre la vorera, la calçada, els espais verds, les dependències o els vorals de carretera,
 • intervencions sobre les xarxes existents
 • realització de cambres de visita o de tiratge subterrani
 • obertura de cambres o registres de visita necessaris per a intervenir sobre les xarxes subterrànies o assegurar-ne el seu manteniment
 • manteniment dels equipaments i mobiliaris urbans: canelobres, parades d'autobusos cobertes, senyals de circulació, barreres, bancs públics, aparcaments per a bicis, poda d'arbres etc…

El conjunt de les ocupacions més amunt definides són anomenades pel terme " obres ".

És precisat que per totes les obres sobre el Domini Públic Nacional o Departamental, aquestes no podran realitzar-se sense autorització prèvia del gestor de la via pública.

L'interventor tindrà l'obligació de fer conèixer els seus projectes d'obres sobre les voreres de les vies departamentals i nacionals a la divisió de la via pública que n'assegura el manteniment i la refecció.

Només l'ordenança relativa al reglament de policia sobre la via pública és aplicable a l'execució de les obres sobre les vies privades obertes a la circulació pública.
El respecte d'aquestes disposicions no exonera de cap manera els ocupants de les obligacions que poden tenir envers els propietaris privats d'aquestes vies.

Article 4.2 - Camp d'aplicació de l'ordenança
 

Article 4.2.1 - Definició del " Domini Públic Municipal "

Per l'aplicació d'aquesta ordenança, el Domini Públic Municipal inclou el conjunt de les vies municipals afectades o no a la circulació per carretera així com  les places i  les seves dependències.

Article 4.2.2 - Definició dels interventors

Els concessionaris, permissionaris així com els ocupants de dret del " Domini Públic Municipal " seran anomenats " interventors "  i sotmesos a les prescripcions de l'ordenança.

Els interventors hauran de vetllar també al respecte per les seves empreses, de les clàusules d'aquesta ordenança.

Article 4.2.3 - Definició de les obres

Totes les obres que afecten el sòl i el subsòl del Domini Públic Municipal, sigui quina sigui la seva importància, els seu caràcter d'urgència i la seva previsibilitat seran sotmeses a les prescripcions d'aquesta ordenança.

Article 4.3 - Autoritzacions d'ocupació de la via pública

Article 4.3.1 - Autorització d'executar les obres

Ningú pot executar obres sobre la via pública si no ha rebut prèviament l'autorització que fixa les condicions de realització.
Aquesta autorització és distincta de l'ordenança del Batlle corresponent al reglament de la via pública (article R 141-14 del Codi de la Via Pública de Carreteres).

Aquest acord tècnic previ s'imposa a tots els ocupants que siguin de dret o no ocupants del domini públic, anomenats a continuació d'aquesta ordenança amb el terme de " interventor ".

Quan obres necessiten l'obertura de la calçada, dels espais verds, de les andanes o de les voreres, les mateixes regles s'aplicaran tant a les obres noves com a les reparacions, modificació o substitució d'equipaments que afecten les instal·lacions existents.

Tot i així, els interventors no són sotmesos a les disposicions d'aquesta ordenança quan intervenen sobre equipaments públics per a verificació de les xarxes ( excepte carreteig) amb informació prèvia. Sota reserva que l'ocupació del domini públic no superi dues hores per operació i fora de les hores punta de circulació que seran definides en l'autorització.

És obligatori informar els veïns de les obres dels concessionaris (2 dies abans la data d'inici de les obres).
Quan aquestes obres són vinculades a habilitacions de la via pública, la vila s'encarregarà de la informació. Sinó la informació serà a càrrec dels concessionaris (plafons d'informació 48h abans l'inici de les obres).
En cas de necessitat, sol·licitada pel servei de via pública, de l'interventor haurà de fer publicar un comunicat  a la premsa local  (per  operations importants o que suposen moltes molèsties per la circulació).

4.3.2 - obres urgents

En el marc d'obres de reparació amb un caràcter d'urgència, els interventors podran executar les obres sense haver obtingut l'autorització escrita prevista a  l'article 4.3.1 d'aquesta ordenança, sota reserva d'haver-les assenyalades per telecòpia dirigida al servei encarregat de la via pública i això el màxim de tard al mateix temps que l'ordre d'execució.
Aquest avís d'execució d'obres urgents s'haura de fer mitjançant l'imprès tipus i seguint les disposicions que figuren a l'article 4.3.7 d'aquesta ordenança.

4.3.3 - Presentació de les sol·licituds d'autorització d'efectuar les obres

Les operacions són classificades en 3 categories:

categories " urgents " :
- Cf article 4.3.2 d'aquesta ordenança.
categoria " A " :
- realització de ramificacions que no necessiten extensió o reforçament de xarxa.
- Obres que no necessiten excavacions ( canvi de pal, cabina telefònica per exemples).
categoria " B " :
- altres obres no urgents.

Les sol·licituds d'autorització d'efectuar les obres, previstes a l'article 4.3.1 d'aquesta ordenança hauran de ser establertes sobre un imprès tipus en tres exemplars.
Han d'arribar al servei encarregat  de la via pública en respectar els terminis a continuació:

categoria " urgents " :
cf. prescripcions incloses a l'article 4.3.2 d'aquesta ordenança.
categoria " A " i " B " :
el màxim de tard dues setmanes abans l'inici desitjat de l'ocupació de la via pública. Aquest termini és de 3 setmanes quan disposicions especials de reglamentació s'han de prendre (exemples : ordenances d'aparcament o de circulació…).
Per reconnexions d'abonat, de ramificacions, aquest termini serà reduït a 8 dies.
Quan es tracta d'obres executades per un o diversos ocupants pel compte d'un servei de la vila, la sol·licitud és establerta pel servei sol·licitant.
És precisat que per totes les obres situades a l'exterior del perímetre de les obres autoritzades, l'interventor haurà de formular una sol·licitud d'autorització d'obres complementàries.
És entès que el sol·licitant haurà de conformar-se a qualsevol disposicions o obligacions reglementàries no previstes per aquesta ordenança i especialment el procediment DR/DICT del decret N°91-1147 del 14 d'octubre del 1991.també li pertoca, abans d'entregar la seva sol·licitud d'autorització, de posar-se en contacte amb els Serveis Públics o concedits utilitzador de la via pública i del subsòl que podrien eventualment ser interessats per les obres.
Prèviament resoldrà amb cada u els problemes particulars que poden plantejar-se.

Article 4.3.4 : Sol·licitud d'autorització d'efectuar les obres

La sol·licitud haurà de:

 • Ser establerta sobre un imprès conforme al model adjunt (vegeu impresos tipus)
 • Mencionar l'objecte de les obres projectades
 • La situació de les obres amb adreça de correu
 • El nom de l'empresa encarregada de les obres i del responsable de l'obra
 • La durada prevista per l'execusió
 • El període sol·licitat
 • Un plànol de situació al 1/1000mil·l. en 3 exemplars
 • Un plànol parcial al 1/500mil·.o al 1/200mil·l.en 3 exemplars.

Per les sol·licituds concernint les obres de categoria B caldrà afegir sobre el plànol parcial:

 • El traça de les xarxes existents
 • El perímetre de les obres, dels dipòsits de materials, de les barraques de l'obra
 • La durada de les etapes successives d'ocupació de la via pública
 • El traçat de l'excavció a executar
 • La senyalització horitzontal i l'emplaçament dels diversos mobiliaris (canelobres, pals, etc…) existents i projectats
 • L'emplaçament dels espais verds, plantacions d'alineació i d'arbres d'ornament existents o projectats.
 • La senyalització projectada per a reglamentar la circulació durant el període de l'obra.

Eventualment si és necessari l'autorització del gestor de la via
Aquests documents seran acompanyats per les obres d'una durada superior a un mes, d'una proposta de les diferents fases d'obres relatives a les molèsties sobre la via pública.
Durant obres coordinades (cf. article d'aquesta ordenança) o d'obres simultànies(cf. article  d'aquesta ordenança) les proposicions de planificació hauran:

 • de ser examinades amb els diferents interventors
 • proposar un coordinador de seguretat quan és necessari

Quan és necessari de posar en plaça la senyalització de conformitat amb la instrucció ministerial i al permís de via pública atorgat pel Batlle, l'avís d'executar els obres haurà de mencionar el cognom, les dades i el número de telèfon de la persona responsable en permanència d'aquest equipament que es podrà contactar 24 hores sobre 24.

Article 4.3.5 - Atorgament de l'autorització

El servei encarregat de la via pública atorgarà una autorització d'executar les obres indicant les prescripcions a respectar per mitjans de comunicació legals, ràpids, moderns (exemple: correu electrònic).

Article 4.3.6 - Sol·licitud de canvi o de prolongació del període d'execució

Tret d'acord previ cap autorització d'executar les obres sobre el domini públic no és admesa ni abans, ni després les dates fixades per l'autorització atorgada.

Qualsevol sol·licitud d'avançament del període d'execució haurà d'arribar al servei encarregat de la via pública almenys 3 setmanes abans la data d'inici de l'ocupació de la via autoritzada.
Qualsevol sol·licitud de prolongació de termini d'execució haurà d'arribar en la mesura del possible al servei encarregat de la via pública almenys 7 dies feiners abans la data límit de fi d'ocupació del domini públic autoritzat.

Qualsevol obra, per diverses raons, que no podria ser executada a les dates fixades sobre l'autorització d'execució, farà l'objecte d'una nova sol·lictud i d'una informació a prop de la divisió de la via pública.

L'administració municipal es reserva el dret de no donar curs a la demanda de modificació sobre les dates o termini de les autoritzacions concedides.
La vila podrà, en aquest cas, ordonar una pròrroga de les obres, la reparació i l'alliberament de la via pública de conformitat amb el període d'execució autoritzat.
Aquesta sol·licitud de modificació de les dates o del termini ha de ser formulada sobre un imprès tipus

Article 4.3.7 - Execució de les obres urgents

Per les obres urgents com definit a l'article 4.3.2  d'aquesta ordenança, els interventors hauran de proveir al servei encarregat de la via pública les informacions següents :

 • l'objecte de les obres
 • la senyalització horitzontal i vertical situada en el perímetre de l'obra
 • la motivació del caràcter d'urgència
 • el nom de l'empresa i del seu responsable
 • l'embalum probable de l'obra sobre el domini públic
 • la durada avaluada de les obres (la durada màxima autoritzada és de 2 dies), excepte cas excepcional.

L'imprès portant aquestes informacions, transmès per telecòpia, serà retornat a l'interventor concernit degudamentt enregistrat pel servei encarregat de la via pública
Després del control dels llocs d'intervenció es podrà demanar una recepció de les obres.

Article 4.3.8 - Declaració de fi d'ocupació del domini públic per obres

Per a totes les obres de tipus " B " definides a l'article 4.3.3 precitat el titular de l'autorització haurà d'adreçar  al servei encarregat de la via pública un avís de fi d'ocupació de la via pública o privada oberta a la circulació general, en dos (2) exemplars, i això en un termini màxim de dos dies feiners després alliberament de l'obra.
aquesta declaració s'haurà de fer amb l'ajuda de l'imprès tipus.
A expiració del període autoritzat d'execució de les obres, sigui quin sigui el tipus d'obres, el domini públic haurà de ser lliure per a la circulació general alliberat de qualsevol trava deguda a l'obra.

Article 4.4 - Consulta prèvia

L'interventor ha d'efectuar una consulta prèvia a prop de la Divisió de la Via Pública que defineix les modlitats d'execució d'aquestes obres, de conformitat amb el reglament de la via pública vigent.

Farà arribar a  la Divisió de la Via Pública totes les informatcions necessàries a la localització precisa de la seva obra sobre el Domini Públic Municipal (plans, croquis…), així com la natura de les obres previstes i les dates de realització.
L'interventor també haurà de fer conèixer a les empreses a les quals confia l'execució de les obres, les disposicions d'aquest reglament a respectar.

Article 4.5 - Mesures de seguretat

Per a l'execució de les seves obres, l'interventor ha de conformar-se a les mesures particulars prescrites per la reglamentació vigent aplicables a les obres de la construcció i de les obres públiques.

Article 4.6 - Pla estadístic del subsòl - Pla de comprovació

La Vila de PERPINYÀ té la mestria de l'establiment i del manteniment dels plans estadístics del subsòl de la via pública.
Els interventors han d'entregar a la Divisió de la Via Pública els elements permetent la localització de les xarxes i de les obres sobre les quals han intervingut, sobre plans de comprovació de dades LAMBERT III amb altimetria NGF, i obligatòriament lligats a un o més punts de canemàs SIGP. S'ha d'entregar un exemplar sobre calc,  2 tiratges i un exemplar sobre suport informàtic al format DXF AUTOCAD 12 o 14.
Per tant caldrà, un fitxer de fons de pla al 1/200mil·l., a modificar per l'operador, es pot demanar a prop de la Divisió de la Via Pública o de la Direcció Informàtica i dels Sistemes d'Informació - Servei d'Informació Geogràfica, concernint la zona a corregir. El retallament en capes dels diversos elements s'ha de conservar (segons el CCTP del SIGP disponible a petició a la D.I.S.I. - S.I.G.). Aquests fitxers, considerats exactes a la data de l'aixecada, no cobreixen la totalitat de la ciutat.
Si la Divisió de la Via Pública (o la D.I.S.I. - S.I.G.) no pot proveir un fons de pla, els interventors lligaran la seva aixecada a un o més punts de canemàs SIGP (Una llibreta de les fitxes de filiació d'aquests punts és disponible a petició a la D.I.S.I. - S.I.G.).
Sistema d'Informació Geogràfic de la Vila de PERPINYÀ:
La Companyia General de les Aigües (C.G.E.), Electricitat de França - Gaz de França i  France Télécom són associats a la Vila de Perpinyà en el marc d'un conveni general de col·laboració per la constitució, el desenvolupament i la gestió d'un fons cartogràfic comú (S.I.G.P.) que ha fet l'objecte d'una deliberació del Consell Municipal del 12 d'abril del 1996.
Aquest conveni ja definia el conjunt de les condicions tècniques de realització d'una cartografia comunitària, el conjunt de les modalitats tècniques precisades en l'article 4.6 precedent no seran aplicables als col·laboradors que a comptar de la fi de les obres comunitàries previstes en aquest conveni.

Article 4.7 - Mesures de conservació del " Domini Públic Municipal "

CONSTATACIÓ PRÈVIA D'ESTAT DE LA PROPIETAT: Previàment a qualsevol inici d'obres sobre el domini municipal, el servei que gestiona la via pública procedeix in situ a una constatació d'estat de la propietat a la qual és convocat l'interventor. S'aixeca una acta acceptat per les dues parts. Un exemplar és entregat a l'interventor.

Si aquest no ha contestat a la convocatòria o no s'ha fet representar, en cas de desacord ha de contestar per escrit l'estat de la propietat abans l'inici d'execució, sinó la constatació és considerada contradictòria i li és oposable.

L'interventor no pot de cap manera fer-se representar per la seva empresa adjudicatària de les obres.
L'acta pot ser substituïda per una fotografia dels llocs datada i firmada per les dues parts.

Article 4.7.1 - Domini públic de carreteres

Les infraccions a les disposicions tècniques d'aquesta ordenança, com qualsevol ocupació del domini públic de carreteres municipal amb modificació de la base sense autorització, exposa l'interventor a una multa de via pública de carreteres, sancionada per les condicions previstes en els articles L116-1 i següents del codi de la via pública de carreteres.

La sanció consisteix en la reparació del prejudici causat (reparació dels llocs afectats a càrrec de l'interventor).

Article 4.7.2 - Domini públic no de carreteres

Pel domini públic municipal no sotmès el codi penal.

El contraventor podrà fer l'objecte d'una acció en reparació i ser condemnat a la reparació dels llocs.

Article 4.8 - Dret dels tercers

Els drets dels tercers són i continuaran sent expressament reservats i especialment, l'ocupant no podrà prevaldre's de l'autorització que li serà concedida en virtud d'aquesta ordenança, en cas que produïria un prejudici als dits tercers.

L'ocupant serà responsable de tots els accidents o danys del seu fet que poden produir-se durant l'execució de les obres i la fase de manteniment.

Article 4.9 - Execució de l'ordenança

El Senyor Secretari General, Director General dels Serveis, el Senyor Director General dels Serveis Tècnics, el Senyor Tresorer Principal de la Vila de PERPINYÀ, són encarregats, cadascú pel que el concerneix, de l'execució d'aquesta ordenança.

Article 4.10 - Disposicions abrogatives

Aquesta ordenança abroga les ordenances del 15 de setembre del 1944 i del 4 de desembre del 1978 relatius a l'execució d'obres sobre la via pública.