Condició d'execució de les obres

Mesures generals aplicables a tota la ciutat

Article 4.18 - Implantació

Article 4.18.1 - Senyalització

L'interventor o el seu representant haurà de posar, de forma permanent, tant de dia com de nit sota la seva responsabilitat i a costes seves, la presenyalització i la senyalització de l'obra, i haurà d'assegurar-ne la vigilància constant i el manteniment, d'acord amb les disposicions de l'ordre interministerial relatiu a la senyalització temporal vigent. 

Si l'organització de l'obra ho necessita o a petició dels serveis municipals, sotmetrà a aprovació de la Vila les habilitacions següents:

 • pla de senyalització i presenyalització,
 • proposta de creació d'una regulació del trànsit amb semàfors que regulen el pas altern dels vehicles,
 • pla de desviació del trànsit amb el seu repertori dels senyals reglamentaris.

S'hauran d'ajuntar aquests documents a la sol·licitud d'autorització d'acord amb l'article n°5 d'aquesta ordenança.
A la nit, s'hauran d'assenyalar i fer segures les obres a la calçada d'acord amb la reglamentació vigent.
L'ajust dels semàfors que regulen el pas altern dels vehicles s'efectua basant-se en un cicle mitjà corresponent a les subjeccions imposades pel trànsit local del sector concernit.
Des de la instal·lació de l'obra, s'haurà de procedir als assaigs i ajustos necessaris dels semàfors.
Els serveis competents en matèria de senyalització podran demanar qualsevol modificació del cicle feta necessària per la recerca de la millora del trànsit. 
L'interventor haurà d'assegurar de forma permanent el funcionament regular dels semàfors sota pena de suspensió immediata de l'autorització d'executar les obres.
Per això, l'interventor haurà de designar sobre la mateixa sol·licitud d'autorització d'obres, el nom i el número de telèfon de la persona a contactar 24 hores sobre 24 hores.
L'interventor és responsable dels accidents que puguin ocórrer per causa d'absència o insuficiència d'aquesta senyalització.
Qualsevol obra haurà de constar, a les seves extremitats de manera aparent, de senyals que identifiquen l'interventor i el seu executant  en indicar la seva adreça, el període autoritzat per efectuar les obres, la natura d'aquestes així com el número de l'autorització.

L'interventor o el seu delegat haurà d'assegurar tant de dia com de nit la conformitat de la senyalització (semàfors d'obra, abalisament, presenyalització etc..) relativa a l'obra, sigui quina sigui la causa de la no conformitat o amb una simple sol·licitud d'un representant dels serveis de policia o d'un agent de la vila encarregat de la vigilància de les obres.

Article 4.18.2 - Profundàries d'enterrament

Les cobertes mínimes de les canalitzacions subterrànies a respectar seran conformes a la norma AFNOR NFP 98-331.

De la mateixa manera, les canalitzacions elèctriques i de gas hauran de conformar-se amb els textos legals que les regeixen.

Respecte a les plantacions projectades o existents, s'instal·larà una obra de repartició o de protecció del sistema radicular del qual l'esquema de principi serà sotmès abans l'inici de les obres a l'aprovació prèvia dels serveis de la Divisió Espais Verds.

Per derogació i tenint en compte les subjeccions tècniques que seran precisades per l'interventor al moment de l'entrega de la sol·licitud d'autorització d'ocupació de la via pública mitjançant documents tècnics (plànols, perfils, notes...), es podrà executar les canalitzacions o altres obres a profunditats més importants. De la mateixa manera, en l'interès de la via pública es podrà demanar una profundària més important.

Article 4.18.3 - Realitzacions d'excavacions

Els interventors hauran de conformar-se amb les prescripcions tècniques del present reglament en l'interès de la bona utilització i del manteniment del domini públic de carreteres. Seran responsables de qualsevol accident o dany que pugui resultar de l'execució de les seves obres o de l'existència i del funcionament de les seves obres.

Hauran d'aplicar, sense tardar, les mesures que s'hauran de prendre en l'interès del domini públic de carreteres i del trànsit.
Abans de qualsevol obra, l'interventor podrà demanar que es faci una constatació contradictòria dels llocs. Sense constatació contradictòria els llocs seran considerats com en bon estat.
S'hauran de realitzar les rases al lloc de la via que menys pertorbi la seva gestió i la dels equipaments ja existents. Sobre les vies plantades, l'obertura de les rases haurà de conformar-se amb les disposicions de l'article 4-3 d'aquesta ordenança.
Si els serveis de la Vila ho consideren necessari, en particular en el cas d'obertura de rases de més de 50 m de llargada o de soscavaments perpendiculars a un alineament d'arbres, o per eixos i cruïlles importants, una visita tècnica prèvia de reconeixement sobre el terreny serà efectuada amb l'interventor i el seu executant per tal de definir les mesures pràctiques que s'han de prendre abans i durant les obres.

Un " acord previ " redactat després de la visita, consignarà totes les disposicions adoptades.

L'interventor haurà de prendre totes les mesures necessàries perquè l'execució de les obres ocasioni només una molèstia mínima per als usuaris i als altres interventors del domini públic. 
Posaran molt d'interès en assegurar la lliure circulació i la protecció dels vianants. També haurà de procurar de preservar i mantenir la carretera veïnal de les propietats veïnes, l'accés a les boques d'incendi i altres dispositius de seguretat, l'escorriment de les aigües de la calçada i de les seves obres annexes i de manera general, el funcionament dels serveis públics. Aplicarà les prescripcions en matèria de senyalització reglamentària temporal segons la instrucció Interministerial sobre la senyalització viària. 

Article 4.18.4 - Avisadors de xarxes

Es posarà un enreixat avisador per sobre de l'obra a una alçada suficient per a la seva protecció.
D'acord amb les normes vigents, l'enreixat serà col·locat a una alçada mínima de 0,20 m per sobre de la generadora superior de la (o de les) canalització. Tindrà un color apropiat a les obres(cf. norma NF T 54 080) :

 • aigua potable: Blau
 • sanejament: Marró
 • telecomunicacions: Verd
 • electricitat: Vermell
 • gas: Groc
 • xarxa cablejada: Blanc

Article 4.18.5 - Fundes o beines d'encreuament

En el marc de travessia de calçada, l'interventor haurà d'instal·lar les seves xarxes sota fundes o beines si la reglamentació vigent no autoritza aquesta disposició.

Article 4.19 - Abalisament de les obres

Per a qualsevol tipus d'obres, l'interventor assegurarà la informació al públic mitjançant plafons específics sobre els quals han de figurar de forma llegible, les dades següents d'acord amb els textos vigents:

 • nom del cap d'obra
 • natura i finalitat de les obres
 • durada de les obres
 • nom, adreça i telèfon de la o de les empreses
 • cap d'obra
 • oficina de control (si s'escau)
 • coordinador seguretat salut (si s'escau)
 • autorització especial d'obres (en un sector salvaguardat)

Aquests plafons poden ser de tres tipus distints en funció de la natura de l'obra:

 • grossa reparació: 3 m d'amplària com a mínim, alçada variable en funció del text
 • operació mitjana: 1,50 m d'amplària, alçada variable en funció del text
 • obra de proximitat: 0,80 m d'amplària, 1,20 m d'alçada

Article 4.20 - Autorització d'aparcament perpendicular a les obres

L'autorització per iniciar obres en aplicació de la present ordenança precisarà les condicions de limitació d'aparcament perpendicular a les obres.
L'aparcament de qualsevol vehicle queda prohibit per les obres efectuades sobre les vies.

En cas de no respecte d'aquesta disposició, l'aparcament serà considerat com a "molestant la circulació" en el sentit de l'article R37-1 del Codi de Circulació.
Les interdiccions d'aparcament són oposables només si estan degudament assenyalades per senyals reglamentaris fixos o mòbils instal·lats 48 hores com a mínim abans el començament de les obres.

Article 4.21 - Instal·lació dels senyals de prohibició d'aparcar

Si l'autorització per iniciar obres preveu una prohibició d'aparcament, l'interventor haurà de posar als emplaçaments fixats, els senyals fixos o mòbils assenyalant aquesta prohibició.
S'han de posar obligatòriament aquests senyals en un termini mínim de 48 hores d'acord amb la reglamentació vigent.
Aquesta prohibició serà assenyalada mitjançant senyals reglamentaris, de conformitat amb el llibre 14a part de la instrucció interministerial sobre la senyalització viària (ordre del 7 de juny del 1997, relatiu a la senyalització de carreteres i autopistes).
S'hauran de treure els senyals un cop acabades les obres.

Article 4.22 - Dispositiu d'instal·lació Típica dels senyals

Els senyals instal·lats per les necessitats de les obres seran fixats sobre suports d'acord amb la instrucció interministerial de la senyalització viària vigent.
S'haurà de llastar la base dels suports mòbils amb una massa, per tal d'assegurar-los una estabilitat suficient en particular per raons de seguretat.

Article 4.23 - Tanca de les obres

S'haurà de tancar qualsevol obra amb dispositius continus per tal d'assegurar una protecció màxima i eficaç dels vianants. Els dispositius seran estètics i concebuts per a resistir als xocs normals que poden rebre. Més particularment, hauran de resistir al recolzament accidental d'un vianant. No s'autoritza de cap manera, la instal·lació de ferros endinsats al sòl, connectats entre ells amb cadenes, cordes o cintes.
Aquesta tanca podrà ser constituïda d'elements dels quals l'alçada mínima s'ha fixat a un metre. Aquests últims s'hauran de fixar els uns amb els altres de manera a crear una veritable barrera de protecció tant sobre la calçada com sobre la vorera.
La fixació de la tanca al sòl haurà de ser assegurada per suports especials i, eventualment amb lligams, per tal d'evitar qualsevol desplaçament de tanca i en particular en cas de vent fort (avís servei meteorològic).

Article 4.24 - Afixació de cartells sobre tanques d'obres

Llevat d'una autorització atorgada pels Serveis Municipals, queda prohibit posar sobre les tanques implantades al límit del domini públic, cartells o inscripcions altres que els que estan previst per la reglamentació vigent.  
L'interventor és responsable de l'estat de netedat d'aquestes tanques i ha d'assegurar-ne el manteniment permanent. Quasevol cartell o inscripció salvatge està prohibit i serà tret per l'interventor. 

Article 4.25 - Instal·lació de material sobre la via pública

La instal·lació sobre la via pública de materials destinats a executar obres sobre un domini privat està prohibida. Tanmateix, la vila pot atorgar derogacions excepcionals amb les condicions següents:

 • obtenció d'un avís favorable dels interventors que disposen de canalitzacions sota la via
 • la instal·lació no ha de provocar cap molèstia sensible a la circulació
 • queda prohibit volar amb càrregues per sobre de la via pública oberta a la circulació.

Article 4.26 - Encavallament temporal sobre la via pública durant l'execució d'obres en el domini privat contigu

L'execució de les obres sobre el domini privat contigu per l'interventor de la via pública està sotmesa a les disposicions següents:

Si l'execució d'obres o l'emmagatzematge de materials en un domini privat contigu amb una via necessita un encavallament sobre el domini públic, a més de l'autorització imprescindible de la vila, s'imposarà mantenir una amplària suficient per a assegurar la circulació (vianants o vehicles) amb condicions satisfactòries de seguretat.

Article 4.27 - Execució de les excavacions

Article 4.27.1 - Enquesta xarxes

Abans l'obertura de les excavacions, l'interventor haurà de procedir a costes seves, als reconeixements dels subsòls per tal de verificar les poscions exactes de les xarxes subterrànies assenyalades pels diferents organismes que haurà contactat prèviament.

Article 4.27.2 - Retallament de la calçada (vegeu esquemes)

Les vores de la rasa per realitzar hauran de ser paral·leles i prèviament retallades amb una serra i d'una alçada de tall suficient. La utilització del martell pneumàtic amb una eina gran (paleta) serà sotmesa a l'aprovació del gestionari.

En el principi, la utilització de martell pneumàtic amb una eina gran (paleta) podrà efectuar-se durant operacions " provisionals ", en fase de refeccions definitives, els retallaments s'efectuaran exclusivament amb una serra.

Article 4.27.3 - Execució de les excavacions

L'execució d'obres a proximitat del domini públic i en particular a prop de les vies s'haurà d'efectuar de manera a assegurar a cada instant l'estabilitat del domini públic i de les obres en subsòl.
Els càlculs d'estabilitat hauran de tenir en compte obligatòriament, a més dels sòls i edificis existents, les sobrecàrregues normals inherents a la seva utilització i en particular aquelles que concerneixen la circulació pública i l'aparcament eventual de vehicles pesants sobre les voreres. Els càlculs també hauran de tenir en compte les sobrecàrregues degudes a l'emmagatzematge de materials tant sobre la calçada com sobre la vorera.
Les sobrecàrregues que s'han de tenir en compte són aquelles previstes en el fascicle 61 del plec de les clàusules tècniques generals aplicables als mercats d'obres públiques.
Pels anivellaments importants que necessiten abaixar el nivell del mantell, els càlculs hauran de justificar que no hi hagi cap perill de modificació susceptible d'ocasionar desordres en el subsòl.
Per tant, els constructors hauran de procedir a la restauració del lloc en el seu estat i fins i tot a la reconstrucció de diferents xarxes que haurien patit desordres resultant de l'execució de les obres o bombatges excessius a tocant del sòl de les vies.
Les excavacions en rases d'una profunditat superior a 1,30 metres i d'amplària inferior o igual als dos terços de la profunditat seran blindades.
De la mateixa manera, l'interventor prendrà totes les precaucions útils per tractar d'acord amb les regles el problema de l'esgotament de les excavacions i de les arribades d'aigües pluvials. En cas de problemes particulars, una proposta serà presentada prèviament a la Vila de Perpinyà.

Article 4.27.4 - Excavacions horitzontals

Està prohibit efectuar rases en galeria. Tanmateix, de distància en distància, es podran mantenir parts plenes de 1m d'amplada com a màxim per tal de servir de puntals o de facilitar el pas de vianants i a condició que siguin totalment destruïdes proporcionalment al terraplenament per a permetre una compactació racional del terraplè.
Es recomana la tècnica de la perforació dirigida.

Article 4.28 - Adaptació al medi circumdant

Limitació del nivell sonor

Les disposicions fixades per la reglamentació sobre la insonorització de la maquinària de construcció, són aplicables a tots els materials utilitzats sobre la via pública del territori del municipi.
S'hauran d'equipar els materials amb tots els dispositius d'insonorització susceptible de reduir el nivell sonor de funcionament. Els serveis de la vila podran exigir la instal·lació d'aquests dispositius i, eventualment demanar el canvi de material si el nivell del soroll ultrapassa la limitació admesa per la reglamentació.
Més particularment, el cap d'obra procurarà de reduir encara el nivell sonor de les obres:

 • quan se situaran en zona d'habitatge dens, molt a prop d'establiments escolars i universitaris, de clíniques i hospitals,
 • quan s'efectuaran durant la nit, després autorització expressa de la vila precisant l'horari d'intervenció.

Franges horàries:

Obligacions de franges horàries podran regir l'activitat diària de les obres per tal de limitar la molèstia que poden causar a la circulació general o a les activitats dels veïns.

Adaptació dels mitjans:

De manera general i sistemàtica, s'han d'adaptar els mitjans físics tant a l'espai disponible com a les diverses particularitats de l'entorn (tipus d'acitivtats, densitat de l'hàbitat i de la circulació...) i en particular al Centre Històric.
Per això el cap d'obra procurarà d'organitzar el perímetre de les obres de forma adequada, per a utilitzar vehicles i materials de característiques geomètriques i tècniques adaptades a l'entorn. Conformarà la seva acció amb les indicacions o prescripcions particulars donades per la Vila. 

La utilització de maquinàries de construcció, entre les quals les erugues no especialment equipades, susceptible de danyar les calçades, queda absolutament prohibida. La mida de les maquinàries de construcció haurà de ser adaptada a les característiques de la via.
Els materials utilitzats sobre les obres hauran de ser adaptats a les realitats d'execució.
Hauran de ser el menys voluminós possible, i l'organització de l'obra haurà de ser de tal manera que les maniobres no siguin, ni perilloses, ni una molèstia per a la circulació dels vehicles i dels vianants.
La mida dels vehicles de transport de materials no haurà d'ultrapassar els 2m 25 d'amplada llevat d'una derogació particular.

Article 4.28.1 - Mobiliari Urbà

El mobiliari urbà que pertany a la Vila de Perpinyà (canelobres d'il·luminació, suports de senyalització vertical, parades d'autobusos cobertes, bancs, edicles públics de tota mena…) s'haurà de protegir o desmuntar després de l'acord del servei municipal concernit i remuntat al final de les obres a costes de l'interventor. Si resulta ser necessari, es podrà exigir la refecció de les pintures un cop acabades les obres. La Divisió Via Pública s'encarregarà de la gestió del mobiliari urbà (estoc, instal·lació, implantació etc…). La implantació haurà de tenir en compte el decret n°99-757 del 31 d'agost del 1999 relatiu a l'accessibilitat de les persones discapacitades a la via pública o privada oberta a la circulació pública.

Article 4.28.2 - Protecció de la senyalització lluminosa vertical

L'interventor haurà de procurar que la senyalització lluminosa existent guardi, durant tota la durada de l'obra, la seva funcionalitat i la seva eficàcia. Durant la fase de les obres, l'interventor haurà de preveure, a costes seves, un il·luminació provisional sota el control del gestionari de la xarxa d'il·luminació pública. 

A tall d'exemple, s'hauran de protegir els semàfors de les possibles degradacions ocasionades per les obres, però hauran de quedar visibles pels vianants i pels automobilistes.

Article 4.28.3 - Obres de distribució

Els accessoris necessaris al funcionament de les obres de distribució tal com boques de càrrega, d'aigua o de gas, sifons, transformadors, tapes de registre de clavegueres o de canalitzacions, cambres FRANCE-TELECOM, boques i pals d'incendi… hauran de quedar visibles i accessibles durant tota la durada de les obres.

Article 4.28.4 - Protecció de les boques d'incendi

Durant les obres, l'interventor haurà de procurar que les boques i pals d'incendi instal·lats al llarg de l'obra, quedin sempre accessibles i mantinguts si possible fora del perímetre de l'obra.
De tota forma, l'interventor haurà de posar-se en contacte amb la Direcció de l'Aigua per tal de decretar, de comú acord, les disposicions a prendre sobre l'obra per a fer possible totes les maniobres imprescindibles per a assegurar els socors. 

Article 4.29 - Netedat de la via pública

La via pública ocupada haurà de ser escombrada cada dia després de la jornada de feina, i desembarassada de les bosses buides, de productes d'enderrocs, fusta d'encofrat inutilitzable, papers, pellots etc.
Els materials, fusta d'encofrat així com tots els materials s'hauran d'endreçar correctament a cada final de jornada en els perímetres concedits per l'autorització.
Està prohibit preparar materials embrutadissos sobre la via pública sense haver pres les disposicions de protecció dels revestiments existents.

Totes les superfícies embrutides sigui amb olis, sigui amb ciments o altres productes similars, seran refetes a l'idèntic i a costes de l'interventor.
L'interventor haurà de prendre les disposicions que convinguin per a no danyar les obres existents, i haurà de conformar-se amb totes les mesures i precaucions indicades pels serveis municipals.
Sigui com sigui, queda responsable dels danys que podria causar.
De la mateixa manera l'interventor haurà de preveure, un camí per a vianants exempt de qualsevol material, definir i abalisar la zona d'emmagatzematge dels materials si se situa fora del perímetre de l'obra.

Article 4.30 - Enderrocs

Els enderrocs procedint de l'excavació seran evacuats de forma proporcional a l'avançament de les obres. (l'emmagatzematge sobre l'obra serà prohibit tret d'una derogació atorgada pels Serveis Tècnics de la Vila). Durant la visita tècnica prèvia, i en el cas de rases de més de 50 m de llargada, l'interventor sotmetrà a la vila un pla d'evacuació dels enderrocs.

Article 4.31 - Realització dels terraplens (vegeu esquemes de talls típics). La Vila de Perpinyà determinarà prèviament les obres de terraplenament de les excavacions de reconstitució de la calçada en funció de l'entorn, de les dimensions de la calçada, de l'amplària de la rasa, de les obligacions vinculades amb la circulació.
El material que constitueix el recobriment haurà de ser apropiat per a assegurar la protecció i l'estabilitat de la canalització, serà:

 

 • sigui una sorra poc o gens sensible a l'aigua de classificació GTR D1
 • sigui grava enrotllada (2/4 o 4/6) que no necessita compactació, utilitzable en particular en el cas de canalitzacions amb un gran diàmetre (diàmetre > 400 mm) o de fundes.

En cas de diverses capes de xarxes, o d'una zona d'instal·lació amb un fort gruix, se sotmetrà el material a l'aprovació del gestionari.
La compactació del fons d'excavació serà realitzada de conformitat amb les normes tècniques.

El recobriment de les canalitzacions serà limitat a 10 cm per sobre de la generadora superior d'aquelles darreres. Es recomana efectuar un piconament de la sorra.
S'hauran de compactar els materials amb un objectiu de densificació qi. S'efectuarà la compactació a partir de la part superior de la primera capa de terraplè.

Terraplè parts inferiors (PSR) del terraplè:
Material per al terraplè

Serà:

Un 0/31,5 totalment concassat i responent a les especificacions dels GNT de tipus " A " de característiques de resistència altra que D i F segons la norma NFP 98-129, i de netedat (Ps) superior a 50.

Sigui un material autocompactant fabricat en centrals i sotmés a l'aprovació del gestionari. Aquest material haurà de presentar les característiques mecàniques següents:
· Rc 28j < o = 1 Mpa
· Rc 360j < o = 2 Mpa
· Ev2 24h > o = 50 Mpa
· 200 MP < o = Ev2 28j

Compactació:

La compactació serà efectuada per a assolir els objectius de densificació q3 (cas d'un recobriment sobre xarxes de 0,80 m) eventualment q4 per les rases profundes.
El gestionari defineix els objectius de densificació sobre els esquemes de talls que figuren en els annexos.
La metodologia de compactació (gruix de les capes i nombre de passades de la compactadora) dependrà dels materials utilitzats, i dels objectius de densificació cercats.

Serà establerta per l'interventor en respectar les recomanacions definides al capítol VI de la Guia Tècnica " Terraplenament de les rases " LCPC/SETRA.
L'interventor transmetrà al gestionari a petició seva, la metodologia de compactació abans qualsevol operació de terraplenament.
NOTA: Els GNT amb materials totalment concassats són classificats segons les dificultats de compactació forta (DC3).

Article 4.31.1 - Realització de terraplens a les calçades

Les calçades de la vila de PERPINYÀ s'han llistat en 2 classes:

 1. calçada lleugera o mitjana
 2. calçada feixuga

Els esquemes defineixen les estructures de calçada i els objectius de densificació en funció de les dimensions de la calçada, així com les metodologies de refecció de la capa de rodament.

Casos particulars:

Voreres: es distingirà les voreres ordinàries que seran tractades com calçades mitjanes inclús les voreres o places que poden acollir temporalment vehicles.

Altres tipus de revestiments: es poden encontrar altres tipus de revestiment a la zona urbana (asfalt bituminós, empedrats, enllosaments…). Les estructures precises seran definides al cas per cas pel gestionari. En qualsevol dels casos, les estructures de calçades hauran de ser reconstituïdes com a mínim a l'idèntic de l'existent.

Capes de fundació i de base de la calçada

El cos de calçada, perpendicular a la rasa serà dimensionat en funció de la classe de la calçada (lleugera, mitjana o pesant).
Pel que fa a les calçades flexibles (bituminoses i/o amb materials no aglomerats tipus GNT), es prohibeix la utilització de materials tractats amb aglomerants hidràulics (grava-ciment, grava-cendres, calç, formigó…).

En el cas de calçades semirígides, els materials seran definits pel gestionari de la via pública.
S'ha adoptat, per les calçades flexibles, els tipus d'estructures següents en funció de la classe de la calçada:

 • calçada mitjana, formigó asfàltic (BB) GNT (llevat de l'existència de revestiments espessos),
 • calçada pesant, BB/grava asfalt (GB)
  Es poden modificar totes aquestes disposicions en funció de l'estructura existent. En els casos de calçades recents o reforçades s'adoptarà el gruix del revestiment existent.
  Si la calçada existent està constituïda de formigó o de pavimentació recoberta d'un revestiment flexible, l'interventor haurà de sol·licitar instruccions particulars pel que fa a la reconstitució de les capes. 
  Els materials hauran de respondre a les normes vigents.
  L'objectiu de densificació per assolir per les fundacions i bases de la calçada és de q2 tal com precedentment, aquest objectius no s'apliquen als materials autocompactants.

Article 4.31.2 - Realització de terraplens a les voreres

Després de l'execució dels terraplens d'acord amb les disposicions de l'article 4.31 d'aquesta ordenança, les diferents capes de les fundacions i bases i del revestiment de les voreres seran reconstituïdes com a mínim a l'idèntic.
L'última capa de terraplè de l'excavació que servirà de fundació i base a la vorera, serà realitzada amb grava no tractada compactada amb els objectius de densificació q1 i això sobre un gruix mínim de 15 cm.
Per les voreres que consten d'una capa de formigó, d'un enllosament o d'un enrajolat de qualsevol natura o d'asfalt buidat, la forma serà realitzada amb un formigó dosificat a 250 kg de ciment com a mínim per metre cúbic d'agregats i tindrà un gruix mínim de 12 cm.

En el cas d'una excavació a obrir en la zona enrajolada o enllosada (i a excepció de la situació d'urgència), l'interventor haurà de justificar en acabar les obres, del proveïment o de la possessió de l'enrajolat o de l'enllosament idèntic a aquest que s'ha de substituir, quan l'interventor efectuarà la refecció definitiva. Aquesta disposició no s'aplicarà si la vila ha notificat en l'autorització d'obres la seva intenció d'assegurar directament la refecció definitiva.

No s'atorgarà cap autorització si aquesta condició prèvia no està respectada. En el cas en què l'enrajolat o l'enllosament no sigui disponible, després d'haver portat els justificatius, l'interventor sotmetrà una solució tècnica a l'aprovació dels serveis de la vila.

Article 4.31.3 - Realització de terraplens als espais verds

S'efectuaran els terraplens d'acord amb les regles, una capa de terra vegetal d'un gruix de 60 cm no augmentada de volum, s'haurà d'instal·lar per tal de tornar a posar el sòl al nivell inicial i permetre la reconstitució del revestiment vegetal en el seu estat. 
L'interventor ha de realitzar aquesta operació a costes seves.

Article 4.31.4 - Realització de terraplens perpendiculars als arbres:

Es terraplenaran les rases sobre una llargada de tres metres o més, segons les prescripcions de l'article 2.3 del fascicle 2 del present reglament.
Les rases d'una llargada inferior seran totalment terraplenades segons les mateixes prescripcions.

Article 4.32 - Control, recepció, manteniment

Article 4.32.1 - Controls

Controls dels materials:

Pertoca a l'interventor proveir les identificacions de materials utilitzats (sorra, GNT o eventual un altre material), i les fórmules dels formigons asfàltics utilitzats. Els albarans atorgats per l'obra hauran de quedar a disposició del representant de la vila.

Control de la qualitat de la compactació:

El control de la qualitat de la compactació serà efectuat per l'interventor d'acord amb les metodologies proposades al capítol VII - 3 de la Guia Tècnica de les rases.
Portarà sobre la totalitat dels terraplens (PSR i PIR) i també sobre les fundacions i bases de calçades realitzades amb materials no tractats (GNT).
La freqüència dels controls de compactacions serà com a mínim la indicada en la Guia Tècnica de les rases.
L'interventor anirà comunicant al gestionari els resultats del control.
En cas de resultats insuficients, atès el material utilitzat, l'interventor haurà d'efectuar un complement o una represa parcial i fins i tot completa (desencaixament i refecció per capes) de la compactació i informar-ne el gestionari.
El gestionari es reserva el dret de fer executar controls, pel laboratori que hagi triat, que en cas de resultats negatius seran a càrrec de l'interventor.

Control dels formigons asfàltics:

L'interventor s'assegurarà de la fabricació correcta i de la bona aplicació dels formigons asfàltics (GB i BB).
El gestionari es reserva el dret de fer executar controls que en cas de resultats negatius seran a càrrec de l'interventor.

La recepció de la rasa serà subordinada al proveïment del conjunt dels resultats dels controls.

Article 4.32.2 - Recepció de les obres:

Quan s'hagin acabat les obres de terraplenament i de reconstitució de la capa de revestiment en concepte de refecció provisional, l'interventor n'avisarà la vila de Perpinyà.
Després de l'avís de l'interventor, la Vila de Perpinyà disposa d'un termini de 30 dies per pronunciar la recepció de les obres. Passat aquest termini, es pronuncia automàticament la recepció, quan es tracta de refecció definitiva.
El gestionari de la via procedirà a la recepció de les obres amb la presència de l'interventor.
Aquesta operació serà objecte d'una acta indicant si la recepció està pronunciada amb o sense reserves.
Després de la refecció provisional, l'interventor assegurarà la vigilància de la seva refecció fins a la realització de la refecció definitiva.
En el cas d'una refecció definitiva executada per l'interventor, s'aplicarà el mateix procés, tot precisant que el termini de garantia d'un any, només començarà a partir de la data de recepció pronunciada sense reserva.

Article 4.32.3 - Manteniment

En aplicació de l'article R 141-17 del Codi de Carreteres, l'interventor haurà d'assegurar el manteniment de l'excavació realitzada sense que aquest termini pugui excedir un any.
Qualsevol anomalia no tractada ràpidament engatjarà la responsabilitat de l'interventor en cas de sinistre. A més, la Vila de Perpinyà podrà demanar la reparació si bé s'ha constatat desordres sobre l'excavació.
En cas de no respecte d'aquestes disposicions, s'aplicarà l'article 4.32.4.

Article 4.32.4 - Mancaments de l'interventor

- Obres no conformes amb les disposicions d'aquesta ordenança
- Endarreriments en l'execució de les obres, tret dels casos de força major
- Absència de restauració en l'estat lligada al manteniment de l'excavació

En els casos que s'acaben d'enunciar, hi ha carència de l'interventor, la Vila de Perpinyà de conformitat amb l'article R 141.16 del codi de carreteres, intima l'interventor a executar les obres d'acord amb aquestes prescripcions.
Si les obres no són executades en el termini establert per la intimació, el Batlle fa executar d'ofici aquestes darreres a costes de l'interventor.
En casos d'urgència requerida pel manteniment de la seguretat viària, no hi ha intimació obligatòria (art: R 141.16).
A més s'aplicarà el recàrrec màxim en concepte de despeses generals i despeses de control tal com està previst per l'article R 141.21 del codi de carreteres.

Article 4.33 - Pagament de les despeses de refecció

Les despeses de restauració en l'estat relatives a l'aplicació de l'article 4.32.4 aquí sobre, així com les penalitats s'hauran de pagar des de la recepció de l'avís de recaptament al Senyor Tresorer Principal de la Vila de Perpinyà, de conformitat amb el decret n°81/3 62 del 13 d'abril del 1981 relatiu al cobrament dels productes de les col·lectivitats i establiments públics.

Mesures complementàries o derogatòries en sector salvaguardat

Fora de les disposicions previstes a l'article 4.3.2, es prohibirà qualsevol obres durant el període estiuenc (del 15 de juny  al 15 de setembre). Només s'autoritzaran les obres de rehabilitació de façanes, després d'un estudi de cada cas. Segons els casos, es podrà atorgar derogacions, en funció de la localització de les obres o de la seva natura (com ara una sol·licitud de connexió a una xarxa de servei públic).

Article 4.34 - Refeccions

Es podrà autoritzar refeccions provisionals al sector salvaguardat. Per la refecció de les rases, s'haurà de procedir a una constatació entre l'interventor i la Vila de Perpinyà per tal de determinar conjuntament en funció de l'esquema de la disposició de les vies i abans qualsevol intervenció la superfície que s'haurà de tenir en compte. Aquesta només podrà ser superior o igual a la refecció definida en l'article 4.37.

Article 4.35 - Objectes d'art i vestigis

Abans l'execució de les obres l'interventor haurà de notificar un avís d'execució a prop del Servei Departamental d'Arquitectura i de Patrimoni, en les zones del perímetre de protecció arqueològica (vegeu el plànol del sector salvaguardat).

Si durant les obres, es posen al descobert, elements arqueològics, històrics o artístics, l'interventor encarregat de les obres haurà d'informar el Servei Departamental d'Arquitectura i de Patrimoni en els millors terminis, i aixó, abans de continuar les obres.