Organització general de les obres

Mesures generals aplicables a tota la ciutat

Article 4.11 - Extensió

L'extensió de les obres executades sobre la calçada i la vorera haurà de ser la més reduïda possible i, en particular, en la secció que entravessa la via.

No podrà superar els límits fixats per l'autorització atorgada. De cap manera, es podrà emmagatzemar material i materials fora dels límits de l'extensió autoritzada.

La càrrega dels vehicles s'haurà d'efectuar a l'interior de l'extensió reservada a les obres tal com és previst en l'autorització. Si no es pot efectuar aquesta càrrega a l'interior de l'extensió més amunt definida, només es podrà executar en període de poc trànsit i exclusivament durant les hores fixades per l'autorització.

Article 4.12 - Programació dels projectes coordinats

Els concessionaris han d'informar la Vila de la seva programació d'obres durant les reunions de coordinació i recíprocament.

Els interventors que tenen la intenció d'executar obres que necessiten l'obertura d'excavacions, llevat de les obres de ramificació particulars, han d'establir els projectes que volen realitzar, a partir del moment que en tenen coneixença, i com a màxim de tard el 31 de gener de l'any concernit.

Aquests programes són dirigits al Senyor Batlle, a l'atenció del servei encarregat de la via pública, com més aviat possible seguint les modalitats de presentació prescrites pel servei municipal.

Els programes precitats defineixen com a mínim la natura de les obres, la seva localització i els períodes previstos de la seva execució.

Aquests programes són difosos per la vila als diferents interventors, després desenvolupats, durant comissions de coordinació periòdiques reunint sota l'autoritat dels serveis de la vila, els representants dels interventors que els entregaran la ressenya de les intervencions.

Aquells hauran de conformar-se a les decisions preses durant aquestes reunions.

Les disposicions ratificades durant aquestes reunions no dispensen el permissionari de dirigir al Senyor Batlle una sol·licitud d'autorització d'obra d'acord amb els articles 4.3.1 et 4.3.2 de la present ordenança.

Els programes han de ser coordinats de  manera que no hi hagi obertura de rasa sobre les calçades i les voreres renovades de menys de 3 anys o 5 anys segons les disposicions de l'article 4.15.

Sigui com sigui, aquestes obres no poden ser iniciades abans de consultar els diferents interventors.

Tanmateix és precisat que aquesta interdicció no s'aplica a les obres de la ciutat que no han estat objecte d'una coordinació prèvia, o que no figuren en l'ordenança anual fixant la llista i les dates de les obres coordinades

Durant l'any, les necessitats de modificació de programa o d'execució de noves obres, s'hauran de comunicar com més aviat millor al Senyor Batlle. Els diferents serveis interessats seran immediatament informats per  la vila que eventualment podrà convocar una reunió extraordinària de coordinació en vista de l'estudi de les conseqüències provocades per aquestes modificacions de programa.

Article 4.13 - Organització de les obres

Les obres hauran de ser realitzades  amb seguretat total de manera a assegurar la circulació dels vianants i dels vehicles així com els accessos permanents a les propietats veïnes.

En la mesura de les possibilitats l'interventor haurà de facilitar el pas per a les persones amb mobilitat reduïda o cegues.
L'extensió de les obres podrà ser limitada a mesura que avancen les obres en funció de les exigències de circulació o de seguretat.
Quan les condicions de circulació o la geometria de la via ho exigeixen i en funció de les obres planejades (exemple : rases transversals) els serveis de la vila podran encarregar un treball:

 • per mitja o terça part de calçada,
 • a diversos posts,
 • de nit,
 • amb  instal·lació de ponts de servei o qualsevol altres habilitacions necessàries per a la configuració dels llocs.

Els enderrocs s'hauran de treure de l'obra de mica en mica i duts a l'abocador públic previst a aquest efecte
En el cas en què enderrocs es podrien reutilitzar (amb el consentiment de la vila,  si és necessari mitjançant proves i controls per un laboratori autoritzat) un emmagazematge limitat a 2 dies com a màxim serà autoritzat en l'extensió de les obres per a no generar moltes molèsties sobre el domini públic.

Els dipòsits de materials hauran de ser reduïts a les necessitats de l'obra sense que puguin superar les necessitats de 1 dia. D'altra banda , l'obra sera duta de manera a alliberar tan aviat com sigui possible, per seccions successives, l'extensió de l'obra sobre la via pública. Es farà un esforç particular amb els dies de fi de setmana ( cap de setmana) i els dies festius.

Article 4.14 - Organització de les obres simultànies

Independentment de les disposicions precitades, quan s'ha decidit, en una mateixa via, l'execució simultània d'obres pel compte d'almenys dos beneficiaris, s'establirà, sota l'autoritat del servei de la via pública d'acord amb els serveis interessats i els seus i empresaris, un calendari general d'execució de les obres. Aquest calendari definirà en el temps i l'espai les diferents etapes detallades d'intervenció de cada empresa.

D'altra banda, durant l'execució de les obres, tindran lloc reunions setmanals a les quals assistiran els representants dels serveis públics, eventualment terceres persones privades i les empreses interessades. Aquestes persones seran coordinades pels serveis tècnics de la ciutat.
L'autorització de la vila de PERPINYÀ serà subordinada a aquest procediment.

Article 4.15 - Calçada nova

L'interventor té l'obligació de conformar-se a les prescripcions vigents concernint la realització de rases sobre les calçades, voreres i dependències de la via pública recentment construïdes o refeccionades és a dir:

 • cap excavació serà autoritzada després coordinació o avís sobre la consulta de menys de 3 mesos.
  • En cas d'urgència invocada: (exemple ruptura de canalització, de conducció, de cable, o de ramificacions imprevisibles), aquesta haurà de ser degudament justificada i demostrada a prop del gestor del domini públic.
 • Si la urgència és reconeguda, durant aquest període, l'interventor examinarà aquesta situació particular amb els serveis de la vila per tal de buscar conjuntament una solució que permeti una renovació satisfactòria de la zona.

Sempre que obres importants concerneixen el conjunt d'una estructura de calçada o de vorera, el termini de 3 anys serà ampliat a 5 anys. Derogacions es podran estudiar conjuntament,  per cada cas, per les intervencions següents:

 • Ramificació nova aïllada
 • Canvi de llogater i de propietari
 • Canvi d'afectació d'immoble
 • Motiu econòmic d'una tercera persona
 • Obres urgents (Obres destinades a obviar desordres posant en perill la seguretat dels béns o de les persones)

Feble importància de les obres que afecten la via pública nova, respecte a una operació de conjunt que concerneix diverses vies.

Article 4.16 - Desguàs de les aigües i accés dels veïns

L'accés de les propietats i el desguàs de les aigües de la via pública i de les seves dependències han de ser constantment assegurats.

Ponts provisoris amb arrambadors o d'altres sistemes que asseguren la seguretat hauran de ser col·locats a sobre de les rases per l'accés a les entrades de carreteres i dels passos de vianants.

Article 4.17 - Mesures de protecció

L'interventor és responsable de tots els accidents o incidents que poden provocar les obres.

En conseqüència, haurà de prendre totes les precaucions per a evitar-los.
Eventualment, les mesures de policia de la circulació a adoptar en funció de la realització de l'obra resulten d'una decisió de policia que l'interventor té l'obligació de sol·licitar a prop del Batlle.