Refeccions provisionals i definitives

Mesures generals aplicables a tota la ciutat

Per tal de permetre una observació dels ensorraments diferencials i de les degradacions ocasionades per la intervenció, les rases hauran de rebre una refecció provisòria (d'acord amb les disposicions de l'article 4.36), i definitiva (d'acord amb les disposicions de l'article 4.37) en un termini obligatòriament superior a 5 mesos, sense que pugui excedir 8 mesos després de la declaració d'acabament de les obres prevista en l'article 4.3.8., llevat d'una decisió contrària de la vila. En cas de necessitat lligada a les comoditats i a la seguretat dels desplaçaments, la Vila podrà reduir el termini de 5 mesos.
El termini d'intervenció per la refecció definitiva podrà ser portat a 12 mesos com a màxim per necessitats de coordnació motivades. 
L'interventor queda responsable de les seves prestacions durant dotze mesos si n'és l'encarregat d'obra de la refecció definitiva. Quan la vila s'encarrega d'aquesta refecció, és a l'acabament de les obres de refecció definitiva que hi ha trasllat de responsabilitat de l'interventor vers la vila. Tot i això, l'interventor queda responsable dels desordres eventuals ocasionats per la seva pròpia xarxa.

Article 4.36 - Refeccions provisionals

La refecció provisional està realitzada per l'interventor, a costes seves i consisteix en:

 • fer el DOMINI PÚBLIC utilitzable sense perill,
 • formar una superfície plana i regular que es connecti sense desnivell amb allò que existeix,
 • restablir de forma provisòria la senyalització urbana horitzontal,
 • tornar a posar provisionalment, lloses, empedrats, vorades i canaleres en l'espera de la seva reposició definitiva.

4.36.1: Rases sobre calçades:

Aplicació de formigó asfàltic obert cilindrat sobre un gruix de 5 cm (cinc centímetres) segons el perfil de la calçada i anivellat a nivell del revestiment dels voltants.

4.36.2: Rases sobre vorera

 1. Asfalt, Formigons asfàltics, Enllosaments, Ciment
  Aplicació de formigó asfàltic obert cilindrat, o graves-ciment sobre un gruix de 3 cm (tres centímetres) segons el perfil de la vorera i anivellat a nivell del revestiment dels voltants.
  Tanmateix es podrà tornar a posar les Lloses o assimilats després del terraplenament segons les instruccions de la DEU Divisió Via Pública.
 2. Amb terra batuda
  El revestiment provisori serà constituït d'una capa de sorra de pedrera sobre un gruix de 3 cm (tres centímetres) cilindrats.

4.36.3: Fites de pertinença

(Sense Objecte)

4.36.4: Vigilància

La vigilància i el manteniment del revestiment provisori en bon estat, seran a càrrec de l'interventor fins a la refecció definitiva sense però, que aquest termini excedeixi 1 any (un any) a partir de la data de tancament que s'haurà d'adreçar 1 dia (un dia) feiner després de l'acabament real de les obres i de l'alliberament de l'obra.

4.36.5: Recordatori de les obligacions

Si l'administració municipal es veu obligada de recordar obligacions a l'interventor mitjançant un correu certificat amb avís de recepció, se li atorgarà un termini màxim de 2 dies (dos) per a posar de nou els llocs en estat.
Passat aquest termini o en cas d'urgència, l'Administració Municipal (DEU VIA PÚBLICA) es reserva el dret d'intervenir immediatament sense preavís i a costes exclusives de l'interventor.

4.36.6: Pre-càlcul de quantitat de material necessari per les obres de construcció

En un termini de 3 (tres) a 5 (cinc) mesos a partir de la data de l'avís de tancament, la DEU - VIA PÚBLICA establirà contradictòriament un pre-càlcul de quantitat de material necessari per a la realització d'obres de refecció definitiva de la rasa.

Si en un termini de 5 (cinc) mesos no s'ha pogut establir el pre-càlcul de materials necessaris per culpa de la insolvència de l'interventor, la DEU VIA PÚBLICA li proposarà un cita per correu per a establir contradictòriament aquest document.
Sense resposta en un termini de 8 (vuit) dies feiners, la DEU VIA PÚBLICA, procedirà d'ofici a l'establiment d'aquest document.

La superfície que s'ha de considerar per a la refecció és la que està inclosa en el perímetre delimitat en el perímetre de la rasa i de les degradacions, com ara, esquerdament més o menys superficial, implantació de la protecció de l'obra, resultant de l'execució de les obres del permissionari.

Tanmateix, també s'inclouran d'ofici en la refecció definitiva:

 1. Superfícies tractades amb aglutinants d'hidrocarbonis:
  • una sobreamplada de 10cm (deu) com a mínim més enllà del límit exterior de les degradacions.
  • la refecció dels deixats d'amplada inferior als 30 cm (trenta) sobre voreres i 50 cm (cinquanta) sobre calçada al llarg de les façanes, vorades, canaleres i junts de rases anteriors a les obres així com l'encontre d'obres de superfície com ara obertures en canalitzacions per a inspeccions, boques de clau, mobiliaris urbans, etc...
  • la supressió dels ressalts espaiats de menys de 1,50m (un metre cinquanta) ; en el cas de rases transversals.
  • una derivació dels junts realitzada en ocasió d'una campanya prevista a aquest efecte, inclús sobre els retallaments no seguits d'obertura d'excavacions.
 2. superfícies tractades amb materials especials
  (formigons asfàltics de drenatge, antiderrapants, lloses, empedrats, etc…)

  - el perímetre de refecció serà definit per la DEU-VIA PÚBLICA contradictòriament per cada cas per tal de reconstituir l'homogeneitat de la superfície el més bé possible, el seu aspecte o les seves característiques tècniques. 

 3. Espais Verds
  Es podrà establir el pre-càlcul només en funció dels períodes vegetatius.

4.37: Refecció definitiva

4.37.1: Tornar a posar els llocs en el seu estat inicial

Les obres per a tornar a posar en estat definitiu la calçada, els seus voltants i les obres annexes, inclús la senyalització horitzontal seran executades per la Vila, d'acord amb el capmàs contradictori realitzat llevat del cas en què l'interventor realitza la refecció definitiva.

4.37.2: Obres suplementàries

En certes circumstàncies, després d'obres d'excavacions, la DEU-VIA PÚBLICA es reserva el dret d'efectuar a costes seves:

 • sigui una reordenació completa de la zona afectada;
 • sigui obres de manteniment als voltants immediats.

4.37.3: Refeccions de les recerques de fuites

Els forats de recerques de fuites seran tancats sense tardar per l'interventor mitjançant sorra i un producte bituminós en l'espera d'una refecció definitiva acurada (retallament amb serra i derivació dels junts amb abeurada bituminosa).

4.37.4: Vies de més de 3 anys d'edat

 1. Calçada pàrquing:
  1. Amb formigó bituminós:
   El paviment de la calçada serà retallat amb serra o amb qualsevol altre mitjà adaptat per a retallar sense franges, a una distància de 10 cm (deu) com a mínim al marge de l'excavació.
   En el cas en què, el paviment, o/i de base, hauria estat degradat per les obres d'excavacions, aquestes seran tretes sobre tota la superfície concernida i retallades segons les condicions ja esmentades. La part així retallada serà desencaixada sobre una profunditat mínima de 10 cm (deu), anivellada i cilindrada. El revestiment serà executat amb formigó asfàltic dens en calent en dues capes cilindrades de 5 cm (cinc) cada una. Els junts seran encolats amb l'emulsió de l'asfalt.
   Qualsevol refecció definitiva de rasa ocasionarà una derivació dels junts a costes de l'interventor d'acord amb les condicions de l'article 4.41 (disposició financera). S'executaran aquestes obres durant una campanya organitzada a aquest efecte.
  2. Amb empedrats, lloses i assimilats:
   La fonamentació serà executada en les condicions necessàries al bon manteniment del material de revestiment. La DEU-VIA PÚBLICA fixarà les condicions particulars a la via utilitzada.
 2. Voreres, esplanades, espais per a vianants:
  1. Amb asfalt i formigó asfàltic:
   La capa de finició serà retallada amb una serra o qualsevol altre mitjà adaptat al retallament sense franja, a una distància mínima de 20 cm (vint) darrere del límit de l'excavació.
   La capa de fonamentació serà retallada segons les mateixes condicions, però amb una distància de 10 cm (deu) darrere del límit de l'excavació.
  2. Amb empedrats, lloses i assimilats:
   La refecció definitiva serà executada segons les mateixes condicions definides al 2) de l'article 4.37.4.
  3. Voreres de menys de 1,30 m (un metre trenta) d'amplària:
   En aquest cas la refecció portarà sobre l'amplària total de la vorera.

Nota: No s'ha de considerar la vorada de la vorera per l'amplària

4.37.5: Vies de menys de 3 anys d'edat

Es recorda que aquestes intervencions només concerneixen els casos d'espècies esmentats en l'article 4.15, el principi general sent la prohibició.

Les refeccions definitives d'aquestes excavacions seran executades per la Vila de Perpinyà d'acord amb les disposicions enunciades aquí sota sense establir capmans contradictoris.

 1. Calçades:
  1. Rasa longitudinal:
   La refecció de finitiva de les excavacions serà executada segons les mateixes condicions de l'article 4.37.4, a), 1). Però l'interventor també prendrà a càrrec seu un planejament i una secció de formigó asfàltic (150 kg/m²) sobre tota l'amplària de la calçada i sobre una llargada igual a la de la rasa augmentada d'una distància de 1m (un) a les extremitats d'aquesta darrera.
  2. Rasa transversal:
   La retallada del revestiment serà executada a una distància de 2,50 m (dos metres cinquanta) a banda i banda de les extremitats de les excavacions en les condicions del paràgraf precedent d'aquest article i haurà de comptar amb l'arrencada o el planejament i la substitució de la capa de revestiment sobre tota la superfície.
  3. Revestiments especials:
   Les calçades de formigó asfàltic especial hauran de ser refetes amb els mateixos materials i segons les mateixes condicions que precedentment.
  4. Amb empedrats, lloses i assimilats:
   La superfície que s'ha de considerar serà fixada per la DEU-VIA PÚBLICA, de manera a restablir els perfils i l'homogeneitat de la calçada.
 2. Voreres:
  1. Rasa longitudinal:
   La refecció de les capes de finició s'haurà d'estendre a la totalitat de la vorera, sigui quina sigui l'amplària.
  2. Rasa transversal:
   Es retallarà el revestiment a una distància de 2,50m (dos metres cinquanta) a banda i banda dels marges de l'excavació i serà refet sobre la superfície inclosa entre aquests retallaments.
   La capa de fonamentació serà executada en funció de les degradacions degudes a la rasa.
  3. Amb empedrats, lloses, assimilats:
   Igual com a), 4), d'aquest article.

N.B.: Basant-se en els principis generals esmentats més amunt i després d'una anàlisi específica pels serveis de la Vila, es podran adaptar aquestes disposicions, en el marc d'una autorització de la Via Pública, en funció de l'entorn real per tal d'amagar el més bé possible la refecció, tot preservant  la integritat de les estructures. Aquesta adaptació és valorada pels serveis municipals en l'interés de la via pública, sense que es faci necessari que sigui objecte d'una constatació contradictòria, la normativa general sent la prohibició d'obertura d'excavació. 

4.38 : Intervencions d'ofici:

De forma general, si les obres no estan en conformitat amb les condicions de les quals les prescripcions estan decretades en el Reglament de la Via Pública, la vila intervindrà per a remeiar-hi després d'un requeriment previ que hagi quedat sense efecte. En cas d'emergència, aquesta intervindrà d'ofici.

Aquestes obres seran descomptades i facturades a l'interventor i a més, també s'hi afegiran les despeses generals i de control tal com està previst en l'article 4.41 del present Reglament.

Article 4.39 - Restauració de la senyalització horitzontal, vertical i dinàmica

L'interventor (a costes seves) ha de restaurar segons les directives de la divisió circulació, les senyalitzacions horitzontals, verticals, semàfors i les seves annexes (anells de detecció de vehicles) així com tots els mobiliaris de la via pública (piquets, cadenes, guarda-rodes per a bicis o altre).

La restauració de tota la senyalització d'obligació, de prohibició o de perill s'ha d'efectuar abans l'alliberament del lloc en què s'han efectuat les obres o l'obertura a la circulació general.

S'efectuarà no només als marges immediats de les obres efectuades, sinó també sobre totes les parts deteriorades per l'obra.

De manera general:

 • l'execució de la senyalització s'ha d'efectuar d'acord amb les regles vigents per una empresa autoritzada.
 • els materials hauran de ser homologats i en conformitat amb les especificacions previstes pels Plecs de les Clàusules Tècniques Generals vigents al moment de l'operació i de manera idèntica a la senyalització inicial.
 • l'administració es reserva el dret de fer realitzar a costes exclusives de l'interventor qualsevol refecció i restauració de la senyalització danyada o no conforme amb la reglamentació vigent.

Article 4.40 - Inobservació del reglament de la via pública - Responsabilitat de l'interventor

En cas de no-respecte de les normatives decretades en el present reglament la Vila de Perpinyà notificarà a l'interventor l'inobservació establerta i les conseqüències generades per tal que prengui totes les disposicions necessàries per posar fi a aquestes molèsties. 

L'interventor també queda responsable durant un any, a partir de la recepció de l'avís de tancament per la divisió de la via pública, del manteniment de la seva rasa i dels desordres eventuals que puguin intervenir del fet, sigui d'una utilització de materials de dolenta qualitat, sigui d'una compactació incorrecta dels terraplenaments o, de manera més general, de les conseqüències de les obres que ha realitzat.

En cas de perill o de raó de servei, la Vila de Perpinyà procedirà molt ràpidament, després requeriment previ que hagi quedat sense efecte, a la realització de les obres necessàries per a pal·liar els problemes esmentats més amunt i sense però, exonerar l'interventor de la seva responsabilitat. Aquesta intervenció ocasionarà el cobrament de l'import de les obres calculat basant-se en els preus dels mercats de la Vila de Perpinyà, mitjançant la tresoreria principal.

A més, l'interventor quedarà del tot responsable dels danys que es podrien causar a les persones, a les coses, a les obres públiques o a les propietats privades, sigui del fet de les seves obres i de les seves conseqüències, sigui de la violació de les clàusules de l'autorització que li haurà estat deslliurada.

Article 4.41 - Disposicions financeres

La Vila de PERPINYÀ afectarà al preu de les obres realitzades per ella mateixa basant-se en els mercats d'obres de la vila (en curs i actualitzats cada any), un augment corresponent a les despeses generals i a les despeses de control.

L'augment per despeses generals i despeses de control està fixat de la manera següent:

 • + 20% de l'import de les obres per la franja d'obres inferior a 2.500 Euros sense IVA
 • + 15 % per la franja inclosa entre 2.500 Euros i 7.500 Euros sense IVA
 • + 10 % per la franja que va més enllà de 7.500 Euros sense IVA
 • L'índex per a l'actualització del preu de les obres serà l'índex TP09. L'import sense IVA de les obres serà multiplicat per l'índex del mes de gener de l'any en curs, dividit per l'índex inicial del mes d'institució dels preus del mercat de la vila.

Les fases de les obres estan descomptades per cada autorització de la via pública.

Aquests índexos seran aplicats sobre totes les obres de refecció de rases efectuades per la divisió de la via pública sobre el conjunt del territori de PERPINYÀ.

Precisem que les despeses generals inclouen les despeses de personal i de material per la gestió i la vigilància de les refeccions de rases.

També inclouen:

 • les despeses de senyalització horitzontal
 • les despeses de restauració de la senyalització vertical
 • les despeses de manteniment ulteriors efectuades sobre refeccions provisionals i definitives per raons de seguretat i de conservació de les obres de realitzades a la via pública

Les despeses de control inclouen:

 • les despeses de personal i de material pel control de la bona execució de la rasa a les dates i emplaçaments autoritzats
 • les despeses de control de terraplenament de les rases (estudi dels sòls i de compactació).