Obertures de rases

Refecció provisòria

Calçada i Pàrquing

Vorera

Andana

 

Refecció definitiva

Calçada i Pàrquing (vies de més de 3 anys)

Vorera

Andana (no construïda)