Els rètols

Els rètols poden ser plans (posats de forma plana sobre la façana) o bandera (perpendiculars a la façana) i només poden fer constar l'objecte i el nom del comerç, a exclusió de qualsevol publicitat.

Els rètols plans

Els rètols poden ser inscrits de forma plana sobre la façana però han de ser constituïts de lletres retallades sobre banderoles quan el material ho permet (fusta, acer, contraplacat), pintades o destacades de manera que sobresurtin (relleu).

Poden constar d'una il·luminació incorporada indirecta - espots exteriors o bateries de llums - la més discreta possible i en nombre limitat que il·lumina la banderola.

Està del tot prohibit instal·lar rètols sobre balcons o passamans dels pisos, encara que s'utilitzin aquests darrers pel comerç.

exemple schématique d'enseignes bandeau

Els rètols bandera

Els rètols bandera - és a dir perpendiculars a la façana - poden ser realitzats sigui amb xapa retallada, sigui pintades sobre materials transparents.

Sempre es procurarà de donar un màxim de lleugeresa. Les dimensions dels rètols bandera no poden excedir 80cm x 80cm.
Són posats a una alçada mínima de 3m per sobre de la vorera (segons el cas) i sempre en l'altura de la planta baixa.

Les caixes lluminoses estan prohibides, només les lletres i motius poden ser lluminosos.

exemple schématique d'enseignes drapeau