Reglament de publicitat

Aprovat pel Consell Municipal del 16 de desembre del 2004.

- Ban municipal del 21 de desembre del 2004 relatiu a la creació de zones de publicitat restringida i ampliada.

- Ban municipal del 21 e desembre del 2004 relatiu a la creació de zones de publicitat autoritzades.

Publicat al recull dels actes administratius del departament dels Pirineus Orientals, número especial del març del 2005.

BAN MUNICIPAL relatiu al reglament de publicitat (creació de zones de publicitat restringida i ampliada) sobre el Territori del Municipi de Perpinyà

Municipi de Perpinyà

EL BATLLE DE PERPINYÀ

ATÈS el codi general de les col·lectivitats territorials.
ATÈS la llei n° 79.1150 del 29 de desembre del 1979 relativa a la publicitat, als rètols i senyalitzacions publicitàries interiors
ATÈS el decret N° 80.923 del 21 de novembre del 1980 relatiu al reglament nacional de la publicitat en aglomeració i determinant les condicions d'aplicació a alguns dispositius publicitaris d'un règim d'autorització per a l'aplicació de la llei a continuació
ATÈS els decrets subseqüents a la llei a continuació, i especialment el decret n° 80.924 del 21 de novembre del 1980 fixant el procediment d'institució de les zones de reglamentació especial previstes per la llei
ATÈS la deliberació del 26 de gener del 1999 amb la qual el Consell Municipal ha demanat la creació de zones de publicitat amb reglamentació especial
ATÈS el decret prefectoral n° 1247/99 del 26 d'abril del 1999 relatiu a la constitució d'un grup de treball encarregat de preparar els projectes de creació de les zones de publicitat amb reglamentació especial en el municipi de Perpinyà
ATÈS l'avís del 27 de juny del 2000 i del 21 d'octubre del 2004, emès per la comissió departamental competent en matèria d'emplaçaments
ATÈS la deliberació de l'11 de juliol del 2000 i del 16 de desembre del 2004 amb les quals el Consell Municipal aprova el present reglament relatiu a la creació i modificació de vuit zones de publicitat restringida en el territori del municipi de PERPINYÀ
CONSIDERANT que és necessari de reglamentar la implantació dels dispositius publicitaris, rètols i senyalitzacions publicitàries interiors per tal de protegir el medi ambient i l'entorn de vida en l'aglomeració de PERPINYÀ
CONSIDERANT també que convé de preservar una activitat econòmica indispensable així com la garantia d'un mode d'expressió i d'informació indissociable de la vida moderna
CONSIDERANT que la creació de vuit zones de publicitat restringida és de natura a resoldre els problemes a continuació:

DECRET :

Article 1 : Definicions

Unitat predial: conjunt de parcel·les contigües que pertanyen a un mateix propietari, o a diversos en indivisió.
Façana de la unitat predial: la façana d'una unitat predial sobre una via pública és constituïda per l'interval entre els límits separatius de propietat que donen també sobre aquesta via.
Portàtil: dispositiu fixat al sòl o instal·lat directament sobre el sòl.
Simple: dispositiu únic, simple o doble cara.
Doble: dispositiu publicitari compost de dos portàtils idèntics, d'una mateixa alçada, ajuntats i situats en un mateix pla.
Triedre: dispositiu publicitari compost de 3 portàtils idèntics, enllaçats entre ells amb una forma de triangle.
Zona de publicitat ampliada: les prescripcions relacionades a la zona de publicitat ampliada concerneixen:

l'alçada dels dispositius instal·lats sobre parets cegues que és definida, arreu del territori de l'aglomeració de Perpinyà, a  8 metres en lloc dels 7,50 metres previstos per la reglamentació nacional.
la publicitat pintada directament sobre paret cega o les habilitacions d'acompanyament dels dispositius murals faran l'objecte d'una autorització del Batlle en conformitat a l'article 3.3 d'aquest reglament. L'alçada no és limitada.

Edificis d'habitatge: qualsevol edifici:
comportant allotjaments, habitacions moblades o no, i habitacions d'hotels, sigui quina sigui la densitat dels allotjaments i de les habitacions, dels quals la destinació inicial era l'habitatge i dels quals l'aparença no ha estat modificada.
Mobiliari urbà: és recordat que el mobiliari urbà instal·lat sobre el domini públic de carreteres ha de ser autoritzat amb una permissió de via pública atorgat pel gestor de la carretera concernida.
Palissada d'obra: Autoritzada sobre el Domini Públic amb una permissió de via pública .

Article 2 : Vuit Zones de Publicitat Restringida són creades sobre el territori aglomerat del municipi de Perpinyà; aquestes zones són delimitades així:

Centre històric i pintoresc
I bis. Molí de Vent
I ter. Estació, plaça, avinguda.
II Afores immediates de la Zona I
III Vores del riu Tet
IV Cruïlles giratòries
V Eixos de penetració
VI Resta de l'aglomeració

Els perímetres d'aquestes zones són definits en els articles a continuació i sobre el plànol annexat d'aquest decret.

a) Els dispositius múltiples, altres que els dobles quan són admesos, són prohibits en el conjunt del territori del municipi de Perpinyà.
Els dispositius dits "triedres" són prohibits quan hi ha manifestacions factuals o estacionals d'una durada màxima de 3 mesos.
b) Tret d'un mobiliari urbà com a suport d'una publicitat comercial inferior o igual a 2 m², qualsevol dispositiu publicitari portàtil i qualsevol mobiliari urbà publicitari són prohibits a menys de trenta metres del plafó d'aglomeració.

Article 3 : Disposicions comunes a totes les zones de publicitat restringida

3.1 Les interdiccions generals.

3.2 Les Reglamentacions Generals

a) L'apartat 2 de l'article 11 del decret n° 80-923 del 21 novembre del 1980 no s'aplicarà els dispositius sobre portàtil que podran instal·lar-se sobre el límit de separació de les dues propietats o a 0,50 m de la paret, a condició d'acord escrit del propietari veí; solament el lineal de la façana de la unitat predial explotada s'ha de prendre en compte: haurà de ser conforme al reglament de la zona concernida.
b) La o els dispositius publicitaris només són admesos sobre les unitats predials que donen directament sobre la via. Tret de la publicitat autoritzada sobre les unitats predials situades en segona fila quan la fundaria de la primera unitat predial és inferior a 10 metres en la seva part més ampla, i que no és explotada. El lineal de la façana pres en compte és aquell de la unitat predial sobre la qual és implantat el plafó.
c) Una distància de 5 metres com a mínim s'ha de respectar entre un dispositiu portàtil i una obertura d'un immoble d'habitatge situat en una mateixa unitat predial,quan aquest dispositiu se situa davant del pla de la paret.
L'article 11, 1r apartat, del decret n° 80-923 del 21 de novembre del 1980 queda aplicable.

d) Per les unitats predials en el límit de l'aglomeració i que s'encamallen en aquest límit, només la llargada de la façana situada en l'aglomeració és presa en compte.
e) Superposició de les zones:

Zones V i VI a la cantonada del carrer: Per derogació la publicitat és autoritzada sobre les unitats predials situades a la cantonada del carrer sota reserva que les llargades de façanes siguin com a mínim de:

10 metres en ZPR VI i
30 metres en ZPR V
Aquestes dues condicions són cumulatives.

Zones VI i VI a la cantonada del carrer:  Per derogació la publicitat és autoritzada sobre les unitats predials situades a la cantonada del carrer sota reserva que les llargades de façanes siguin com a mínim de:

10 metres sobre l'eix secundari i
30 metres sobre l'eix principal
Aquestes dues condicions són cumulatives.

f) Els dispositius publicitaris es mantindran en bon estat i nets. Al darrere dels plafons portàtils d'una cara serà ocultat amb proteccions amb posts de la mateixa color que aquella dels suports.
A partir de l'aplicació a la totalitat del parc publicitari d'aquest reglament local de publicitat, el conjunt dels dispositius hauran de ser conformes al material autoritzat de les societats.
d'altra banda, qualsevol dispositiu publicitari haurà de ser autoritzat per la vila, així com qualsevol nou material instal·lat.
Finalment, qualsevol decorats afegits a un dispositiu publicitari, mural o portàtil, hauran de ser autoritzats per la vila.
g) Les noves vies que entren en l'aglomeració són classificades de la manera següent:

Les vies de les quals l'amplada en el perímetre del domini públic serà superior o igual a 14 metres, seran incloses directament en ZPR V.
Les vies de les quals l'amplada serà inferior a 14 metres, seran incloses directament en ZPR VI.
Aquesta integració serà presa en compte a partir de la posada en servei de les vies.

h) Els dispositius publicitaris són admesos sobre les parets cegues; el nombre de dispositius és limitat a una unitat per paret de la qual l'amplada és inferior a 9 metres (perímetre al sòl de la construcció), a 2 unitats en el cas contrari. La superfície dels cartells és limitada a 12m² com a màxim i l'alçada arran de terra  8 metres au plus.

Quan hi ha 2 dispositius murals, les regles són les següents:

Mateix producte del catàleg, mateixa superfície.
Alineació sobre el mateix pla en amplada o en alçada.

3.3 Les autoritzacions generals

Els dispositius a continuació seran admesos:

a) La publicitat implantada sobre els mobiliaris urbans quan aquells són conformes a les prescripcions promulgades al capítol III del decret del 21 de novembre 1980. Els mobiliaris urbans esmentats a l'article 24 del decret susdit tanmateix no podran sostenir una publicitat comercial que excedeixen una superfície unitària de 2m² en ZPR I. La publicitat que sostenen pot transgredir les interdiccions previstes a l'article 7 & I i II de la llei n° 79.1150 del 29 desembre del 1979, després la valoració de l'Arquitecte dels Bâtiments de France. La interdicció prevista a l'article 3.1 d'aquest reglament queda aplicable.

b) La publicitat instal·lada sobre les palissades de l'obra autoritzada pel gestor de la carretera.

c) Les senyalitzacions exteriors temporals que assenyalen especialment les manifestacions excepcionals a caràcter cultural, esportiu, turístic, humanitari, o  animacions de barri, en les condicions definides en el capítol IB del decret 82.211 del 24/02/82.

d) La publicitat pintada directament sobre parets cegues, és acceptada sota que sigui acompanyada d'habilitacions particulars i autoritzades pel batlle després la valoració de l'arquitecte dels bâtiments de France, segons disposicions legals vigents, en el marc del procediment de declaració d'obres prevista pel Codi d'Urbanisme.

Aquests projectes de realització concertada concerneixen especialment les pintures murals assimilables a obres d'art, realitzades en acompanyament de la publicitat. Els projectes hauran de fer l'objecte d'un dossier amb fotografies del lloc a habilitar amb una descripció dels camps de visibilitat propers o allunyats. Dues possibilitats almenys d'habilitació amb maquetes, dibuixos o fotomuntatges s'han de proposar. Una descripció detallada del suport publicitari precisant la relació de superfície decorat/publicitat, un compromís de manteniment i els procediments tècnics utilitzats, la durada del seu manteniment, s'hauran de proveir. Un compromís de reparació dels llocs, aplicable en cas d'interrupció d'explotació, que la societat de publicitat i el propietari de la paret hauran de signar. Només concerneix la part de la paret utilitzada precedentment.

e) Les prescripcions definides dins l'article 1, relatives a la zona de publicitat ampliada, són aplicables al conjunt del territori municipal excepte la zona de publicitat restringida I.

Article 4 : Zona I

4.1 Delimitació de la Zona:

Aquest sector correspon al sector salvaguardat creat sobre el territori del municipi de Perpinyà per decret del ministre d'ordenació del territori, de l'equipament i dels transports i del ministre de la cultura del 13 de setembre del 1995. (cf. mapa en annex 2). És delimitat en conformitat amb el pla i la seva descripció escrita adjunta.

4.2 Reglament aplicable a la Zona 1:

Tota publicitat és prohibida en aquesta zona atès el seu caràcter històric i pintoresc, llevat dels dispositius esmentats a l'article 3.3. (a) i 3.3. (c). Són autoritzades, en conformitat amb el codi d'urbanisme, després valoració del Senyor arquitecte dels bâtiments de France, les pintures murals publicitàries, no acompanyades de dispositius publicitaris murals. Aquest perímetre serà automàticament alineat sobre aquell del sector salvaguardat durant d'eventuals modificacions.

Article 5: Zona I bis

5.1 Delimitació de la zona:

Aquesta zona inclou el barri del molí de vent. És delimitada per: L'avinguda Paul ALDUY, l'avinguda Mariscal Juin, l'avinguda d'Argelers de la Marenda, i al sud :

carrer de Portvendres -
carrer de la Torre del Bisbe -
carrer d'Ultrera -
carrer del Pas del Llop -
carrer Nostra Senyora del Coral -
carrer del Cap Bear -
carrer de Nostra Senyora de la Roure -
carrer de les Cluses -
avinguda de la Costa Radiosa -
carrer Jeanne Jugan -
Camí de la Fossella -
Avinguda de Vilanova de la Raó.

Aquesta zona és indicada sobre el mapa adjunt a aquest decret (annex 2).

5.2 Reglament aplicable a la zona I bis :

La publicitat és prohibida llevat de l'article 3.3.

El mobiliari urbà serà acceptat en el límit d'una superfície de 12 m². A les cruïlles i a les vies que formen aquest perímetre, costat Molí de Vent, la publicitat serà admesa sobre una amplada de 10 metres mesurada a partir de la vora de la calçada, i d'acord amb la reglamentació de la via o de la cruïlla.

Article 6 : Zona I ter

6.1 Delimitació de la zona:

L'atri de l"estació en un radi de 100 metres mesurat a partir de la porta d'entrada central.
L'avinguda General De Gaulle.

6.2 Reglament aplicable a la zona:

a) L'atri: la publicitat és prohibida llevat dels :< >Des dispositius esmentats a l'article 3.3.Del mobiliari urbà en el límit d'una superfície de 8 m².{C}{C}{C}{C}{C}

La publicitat podrà ser admesa a condició que sigui acompanyada d'habilitacions autoritzades pel batlle. Els projectes, elaborats en concertació amb la SNCF, hauran de fer l'objecte d'un dossier incloent fotografies del lloc a habilitar amb una descripció dels camps de visibilitat propers o allunyats.{C}{C}{C}{C}{C}

b) L'avinguda General DE GAULLE : la publicitat és prohibida de totes dues bandes de l'avinguda, sobre una distància de 20 metres mesurada a partir de l'alineació de la via.

Excepcionalment, els dispositius esmentats a l'article 3.3.,  i el mobiliari urbà en el límit d'una superfície de 8 m², seran admesos.

Article 7 : Zona II

7.1 Delimitació de la zona II :

Aquesta zona és delimitada per la via Lazare Escarguel la ronda del Pirineu, la ronda Mercader, la ronda Henri Poincaré, la ronda Aristide Briand, la ronda  Anatole France, L'Avinguda Rosette Blanc i el camí del Mas Bourrat fins el límit de l'aglomeració, la via Lassus, la via Palmarole, la Plaça de la Resistència, l'avinguda del General Leclerc.

Els sectors que fan part de  la zona I són exclosos d'aquesta zona.

La zona II és indicada sobre el mapa adjuntat a aquest decret. Els dos costats de les places i carrers que formen el perímetre són inclosos en aquesta zona.

7.2 Reglament aplicable a la zona II :

La publicitat fixada al sòl o directament instal·lada al sòl és prohibida en aquesta zona llevat dels 16 dispositius de publicitat de 12m² com a màxim que poden ser instal·lats sobre el domini privat. Els emplaçaments d'aquests diferents dispositius derogatoris són indicats en annex 3 ; aquests emplaçaments poden ser modificats en concertació amb la vila de Perpinyà, a condició de presentar una atestació del propietari que renuncia a una explotació o després d'una interrupció d'explotació de més de  3 mesos.

Tanmateix, pel que concerneix els mobiliaris urbans definits a l'article 24 del decret susdit, no podran sostenir una publicitat comercial que excedeixi una superfície unitària de 2m² llevat dels 12 mobiliaris urbans sobre els quals es posa una publicitat comercial de 12m² com a màxim i de la qual els emplaçaments són indicats en annex 3, tot precisant que aquests emplaçaments es podran modificar per ban municipal. No s'autoritzarà mobiliari urbà publicitari de més de 2m² a l'avinguda Rosette BLANC, entre la via Lassus i el límit de l'aglomeració.

La publicitat que sostenen pot transgredir les interdiccions previstes a l'article 7 & I i II de la llei n° 79.1150 del  29 de desembre del 1979 si la superfície unitària no excedeix 2m².

Article 8 : Zona III

8.1 Delimitació de la Zona III :

Aquesta zona destinada a protegir el riu Tet és delimitada així :

Al nord del riu Tet: Avinguda Torcatis i avinguda del Palau de les Exposicions (carretera de Bompàs)
Al sud del riu Tet: ronda de la França Lliure (es recorda que la ronda Michelet és classificada a fora de l'aglomeració i que una zona de publicitat autoritzada és creada sobre el costat esquerra en el sentit Perpinyà/Prada)

8.2 Reglament aplicable a la zona III:

La publicitat fixada al sòl o directament instal·lada al sòl només és admesa a les vores de les vies d'accés al pont Joffre i al gual, excepte entre els dics del riu Tet, així com a les vores de les vies següents:

Avinguda Torcatis : costat nord únicament.
Avinguda del Palau de les Exposicions: de les dues bandes d'aquesta via en un espai de 10 metres com a màxim mesurat a partir de la vora de la calçada.
Via d'accés
[schéma]     
Ronda de la França Lliure: costat sud únicament.

La publicitat només és admesa sobre les unitats predials que tenen una façana d'almenys 25 metres de llargada donant directament sobre la via concernida.

1 únic dispositiu publicitari serà admès per cada unitat predial.

A les vores de les vies mencionades amunt i a l'interior de la zona III, els dispositius publicitaris que sostenen cartells són admesos sobre les parets cegues; el nombre de dispositius és limitat a una unitat per paret de la qual l'amplada és inferior a 9 metres (perímetre al sòl de la construcció), a 2 unitats en el cas contrari. La superfície dels cartells és limitada a 12m² com a màxim i l'alçada a 8 metres com a màxim.

Tanmateix pel que concerneix, els mobiliaris urbans definits a l'article 24 del decret susvist, no podran sostenir una publicitat comercial superior a una superfície unitària de 2m² llevat de 3 mobiliaris urbans sobre els quals es posa una publicitat comercial de 12m² com a màxim, de la qual els emplaçaments són indicats en annex 3, es precisa que aquests emplaçaments es podran modificar per ban municipal.

La publicitat que sostenen no pot transgredir les interdiccions establertes a l'article 7 & I i II de la llei n° 79.1150 del 29 de desembre del 1979 si la superfície unitària no és superior a 2m².

Article 9 : Zona IB

9.1 Delimitació de la Zona IB :

Aquesta zona inclou les cruïlles a continuació :

a) Avinguda del Llenguadoc - RD 88 : cruïlla giratòria del cementiri Nord
b) Carretera de Bompàs al nord de Perpinyà - RD1 : cruïlla giratòria amb la RD 76
c) Ronda Desnoyés : cruïlla giratòria del carrer dels Ocells
d) Carretera de Bompàs - RD31 : cruïlla giratòria del Palau de les Exposicions
e) Carretera de Cabestany - RD22 : plaça Firmin Bauby
f) Cruïlla del Pou les Colobres
g) Carretera d'Elna:

cruïlla giratòria Flandes Dunkerque
cruïlla giratòria de la Inspecció d'Acadèmia

h) Carretera del Pertús :

cruïlla de les Balears
cruïlla giratòria d'accés a la botiga Darty
cruïlla giratòria 18 de Juny

i) Avinguda de Prada: cruïlla de la Massana 
j) Avinguda de la França Lliure: cruïlla giratòria amb el carrer de les Roselles
k) Cruïlla formada pel carrer del Pontet de Bages, l'avinguda 18 de Juny i l'avinguda de Vilanova.

Aquestes disposicions s'aplicaran a les cruïlles giratòries que la vila tindrà que realitzar ulteriorment, a partir de la seva posada en servei. La cruïlla LANCASTER serà prohibida a  la publicitat però podrà tenir com a màxim 2 mobiliaris urbans de 2 m².

9.2 Reglament aplicable a les cruïlles precitades de la Zona IB :

Qualsevol publicitat sobre portàtil és prohibida a menys de 50 metres del perímetre exterior de la cruïlla, llevat de les prescripcions de l'article 3.3.

Per derogació, sobre la cruïlla Pou de les Colobres, la distància d'interdicció és de 100 metres.

Els dispositius publicitaris d'una superfície de 12m² com a màxim podran ser admeses en aquestes cruïlles a condició que no siguin acompanyades d'instal·lacions particulars autoritzades pel batlle en el marc del procediment de declaració d'obres prevista pel Codi d'Urbanisme si són implantades en domini privat i del reglament de via pública si són implantats sobre el domini públic i en els límits següents:

Dispositius fixats al sòl o directament instal·lats al sòl : QUATRE unitats simples o doble cares, per cruïlles, de les quals 2 com a màxim per parcel·la cadastral.
Mobiliari urbà esmentat a l'article 24 del decret 80.923 del 21 de novembre del 1980: DUES unitats per cruïlla.

9.3 Reglament aplicable a les cruïlles d'entrada de les plataformes econòmiques:

El Polígon Nord :

- Avinguda del Llenguadoc: cruïlla giratòria de l'Estany Llarg (carreteres veïnals dels hipermercats Leclerc).

- Avinguda del Llenguadoc: cruïlla giratòria amb el carrer Jean Perrin

- Cruïlla giratòria Georges RICHARD.

Qualsevol publicitat fixada al sòl o directament instal·lada al sòl, altra que aquella establerta a continuació, és prohibida a menys de 50 metres del perímetre exterior de la cruïlla.

La publicitat fixada al sòl o directament instal·lada al sòl podrà ser autoritzada sobre aquestes cruïlles, a condició que sigui acompanyada d'instal·lacions particulars autoritzades pel batlle o pel seu representant en el marc del procediment de declaració d'obres previst pel Codi d'Urbanisme.

Per derogació, la interdicció de dispositius publicitaris superiors a 2m² establerta a l'article 3.1-b no s'aplica a la cruïlla Georges RICHARD.

Article 10: Zona V

10.1 Delimitació de la zona V :

Aquesta zona inclou els dos costats de les principals vies d'accés a l'aglomeració de Perpinyà, és a dir : avinguda del Llenguadoc i avinguda del Mariscal Joffre (RD88), carrer Jean Perrin, avinguda de la Salanca i carretera de Bompàs (RD1), avinguda de l'Aeròdrom (RD117), avinguda Desnoyés, avinguda del Doctor Torreilles, avinguda de la Massana, avinguda Víctor Dalbiez, avinguda Julien Panchot entre la ronda del Pirineu i ronda Sant Assiscle, avinguda del General Guillaut i carretera d'Espanya, avinguda P. Cambre, avinguda Kennedy, avinguda d'Argelers de la Marenda, carretera d'Elna, avinguda Mermoz i l'avinguda del General Gilles.

Aquestes vies són indicades sobre el mapa adjuntat a aquest ban.

10.2 Reglament aplicable a la zona V :

El nombre de dispositius fixats al sòl o instal·lats directament al sòl sobre un mateix costat de la via en funció del lineal de façana de les unitats de terreny.

· Qualsevol dispositiu publicitari fixat al sòl o instal·lat directament al sòl és prohibit sobre les unitats predials de les quals el lineal de façana és inferior a 50 metres. Una derogació és prevista a  l'article 3.2 (e) d'aquest reglament concernint les cantonades de carrers.

· UN dispositiu portàtil simple, simple o doble cara, és admès per cada unitat predial de la qual el lineal de façana és comprès entre 50 i 100 metres inclosos.

· DOS dispositius portàtils de tipus doble, simple o doble cara són admesos per cada unitat predial de la qual el lineal de façana és comprès entre 100 i 200 metres inclosos. En aquest cas, la distància entre dispositius no podrà ser inferior a 50 m.

· TRES dispositius portàtils de tipus doble, simple o doble cara són admesos per cada unitat predial de la qual el lineal de façana és superior a 200 metres. En aquest cas, la distància entre dispositius no podrà ser inferior a 50 m.

· Per derogació, sobre el domini SNCF, només els dispositius simples, simple o doble cara, seran admesos. Una interdistància com a mínim de 80 metres s'haurà de respectar.

Article 11 : ZONA VI

11.1 Delimitació de la Zona VI

Qualsevol aglomeració de Perpinyà llevat de les Zones I a V damunt.

11.2 Reglament aplicable a la Zona VI :

Aquesta zona està sotmesa a les prescripcions fixades per la llei 79.1150 del 29 de desembre del 1979 i dels decrets presos per la seva aplicació.

La publicitat fixada al sòl o directament instal·lada al sòl, tanmateix és prohibida sobre les unitats predials el què el lineal de la façana és inferior a 30 metres. Una derogació és prevista a l'article 3.2 d'aquest reglament concernint les cantonades dels carrers.

Les unitats predials que tenen una linealitat de 30 a 50 metres només sostindran un dispositiu simple o de doble cara.

Més enllà, les regles establertes a l'article 10.2 de la Z.P.R 5 seran aplicades a la ZPR 6.

Article 12 : Immobles presentant un caràcter estètic, històric o pintoresc

Mas BANET avinguda General Gilles

- 2 murals de 8 m² i del mateix tipus situats a la mateixa alçada.

- Cap portàtil.

- Un rètol per comerç limitat a 8 m². un ban municipal serà pres al cas per cas per la vila, després avaluació simple de l'Arquitecte dels Bâtiments de France.

Mas ROUFLAY avinguda Georges Guynemer

- Un únic portàtil de 8 m².

- Mateixa reglamentació dels rètols que el mas Banet.

Mas D'ORLES avinguda Julien Panchot

- Cap publicitat mural ni de portàtil.

- Mateixa reglamentació dels rètols que el mas Banet.

Article 13 : Publicitat portada sobre vehicles

La publicitat portada per vehicles especialment equipats està sotmesa a les prescripcions fixades per la reglamentació general (decret 82.764 del setembre del 1982).

Article 14 : Afixació d'opinió i de les associacions sense ànim de lucre

Aquesta publicitat és admesa en conformitat amb el decret 82.220 del  25 de febrer del 1982 sobre els dispositius dels quals els emplaçaments són definits per ban municipal.

Article 15 :

Els rètols de tipus "cavallets" sobre les voreres són prohibits.

Article 16 :

Les infraccions a aquest ban seran constatades  per atestat i perseguides en conformitat amb els reglaments vigents.

Article 17 :

El  Secretari General de la Vila de Perpinyà,

El Director Departamental de l'equipament,

L'Arquitecte dels Bâtiments de France,

El Director Departamental de la Policia Nacional,

El Cap de la Policia Municipal,

Totes les autoritats de policia habilitades,

Cadascú és encarregat de l'execució d'aquest ban, pel que el concerneix.

BAN MUNICIPAL relatiu a la modificació del reglament de publicitat del Territori del Municipi de Perpinyà

MUNICIPI DE PERPINYÀ

EL BATLLE DE PERPINYÀ

- ATÈS el codi general de les col·lectivitats territorials.

- ATÈS la llei n° 79.1150 del 29 de desembre de 1979 relativa a la publicitat, als rètols i senyalització exterior ATÈS el decret N° 80.923 del 21 de novembre de 1980 relatiu al reglament nacional de la publicitat en aglomeració i determinant les condicions d’aplicació a alguns dispositius publicitaris d'un règim d'autorització per l'aplicació de la llei a continuació

- ATÈS els decrets subseqüents a la llei davall, i especialment el decret n° 80.924 del 21 de novembre del 1980 fixant el procediment d’institució de les zones de reglamentació especial previstes per la llei

- ATÈS el ban del 21 de desembre del 2004 portant reglament de publicitat  del municipi de Perpinyà

- ATÈS la deliberació del 21 d'abril del 2005 amb la qual el Consell Municipal ha demanat la modificació de zones de publicitat amb reglamentació especial

- ATÈS el decret prefectoral  n° 2893-05 del 22 d'agost del 2005 portant constitució del grup de treball encarregat de preparar els projectes de creació de les zones de publicitat amb reglamentació especial sobre el municipi de Perpinyà

- ATÈS els avisos del 1r de desembre del 2005 emesos per la comissió departamental competent en matèria d'emplaçaments

- ATÈS la deliberació del 30 de gener del 2006 amb la qual el Consell Municipal aprova aquest ban portant modificació del reglament local de publicitat sobre el territori del municipi de PERPINYÀ

- CONSIDERANT que l’acció sostinguda duta al curs dels últims anys en matèria de reducció de l'afixació de cartells sobre el territori de Perpinyà ha permès de millorar la imatge de la Vila i de l'entorn de vida dels seus habitants en conciliar les necessitats econòmiques i el mode d'expressió per la publicitat.

- CONSIDERANT que la reglamentació local posada en plaça el 1995 i adaptada el 2000 després el 2004 avui en dia necessita una etapa complementària en vista de reglamentar de manera més estricta l'afixació de cartells a les vores de les cruïlles giratòries i d'alguns eixos de carreteres importants que penetren en la ciutat o prolongant eixos de penetració ja existents.

- CONSIDERANT especialment que hi ha lloc de reglamentar de manera més sistemàtica sobre aquestes cruïlles i eixos de carreteres els mobiliaris urbans publicitaris

- CONSIDERANT que aquestes mesures complementàries són de natura a millorar encara la imatge de la Vila i l'entorn de vida dels seus habitants en preservar una activitat econòmica indispensable així com la garantia d’un mode d’expressió i d’informació indissociable de la vida moderna

Ban:

ARTICLE 1 :

Els enllaços de carreteres següents, que constitueixen eixos de penetració o dels prolongaments als eixos de penetració que ja existeixen, són incloses en la zona de publicitat restringida V :

Avinguda del Palau de les Exposicions
Avinguda Rosette BLANC la part entre la placa de senyalització d’entrada d’aglomeració i la ronda Anatole France. 
Ronda Anatole France

Avinguda Georges GUYNEMER, la part entre l'avinguda Jean MERMOZ i la ronda Anatole FRANCE.

ARTICLE 2 :

Els mobiliaris urbans publicitaris de dos metres quadrats i més enllà, excepte les parades d'autobús cobertes, són prohibits sobre les vies i els giratoris següents:

EN ZPR IV :

Giratori del Cementiri Nord ;
Giratori de la Salanca;
Giratori del Palau de les Exposicions ;
Cruïlla SANT VICENÇ ;
Cruïlla LANCASTER.

EN ZPR V :

Avinguda del Llenguadoc
Avinguda de l’Aeròdrom
Avinguda Mariscal JOFFRE
Avinguda de la Salanca
Avinguda de la Massana
Avinguda du DR Jean-Louis TORREILLES
Avinguda Víctor DALBIEZ
Avinguda General GILLES
Avinguda Jean MERMOZ
Avinguda del Palau de les Exposicions
Ronda Anatole FRANCE
Avinguda Georges GUYNEMER, la part entre l’avinguda Jean MERMOZ i la ronda Anatole France.
Avinguda Rosette BLANC la part entre la placa de senyalització d’entrada d’aglomeració i la ronda  Anatole France.

Del fet d’una activitat comercial densa, els altres giratoris i vies de les ZPR IV i V guarden la reglamentació del ban del 21/12/2004.

ARTICLE 3 :

Les infraccions a aquest ban seran constatades per un atestat i perseguides amb conformitat als reglaments vigents.

ARTICLE 4 :

El Director General dels serveis de la Vila de Perpinyà,
El Director Departamental de l'equipament,
L'Arquitectura dels Bâtiments de France,
Le Director Departamental de la Policia Nacional,
El Cap de la Policia Municipal,
Totes les autoritats de policia habilitades,
Cadascú és encarregat de l'execució d'aquest ban, pel que el concerneix,.