Modificació i creació de ZPA

Ban municipal portant la modificació i creació de setze zones de Publicitat Autoritzada sobre el territori del municipi de PERPINYÀ

El Batlle de PERPINYÀ

- ATÈS el codi general de les col·lectivitats territorials,

- ATÈS el codi mediambiental,

- ATÈS la llei n° 79.1150 del 29 de desembre del 1979 relativa a la publicitat, als rètols i a les senyalitzacions publicitàries interiors,

- ATÈS els decrets subseqüents a la llei esmentada més amunt i en particular el decret n° 80.924 del 21 de novembre del 1980 que estableix el procediment d'institució de les zones de reglamentació especial previstes per la llei,

- ATÈS el ban municipal del 23 de febrer del 1995 relatiu a la ceració de 11 zones de publicitat autoritzada sobre el territori de Perpinyà,

- ATÈS la deliberació  del 26 de gener del 1999 amb la qual el Consell Municipal ha demanat la modificació de la reglamentació especial de publicitat sobre el territori de Perpinyà,

- ATÈS el ban municipal del 24 de juliol del 2000 relatiu a la reglamentació publicitària (creació de zones de publicitat restringides i ampliades) sobre el territori de Perpinyà,

- ATÈS el decret prefectoral n° 1247/99 del 26 d'abril del 1999 relatiu a la constitució del grup de treball encarregat de preparar els projectes de creació de les zones publicitàries amb reglamentació especial sobre el municipi de Perpinyà,

- ATÈS l'avís del 21 d'octubre del 2004, emès per la comissió departamental competent en matèria d'emplaçaments,

- ATÈS la deliberació del 16 de desembre del 2004, amb la qual el Consell Municipal autoritza el Batlle a aprovar el present reglament portant modificació del reglament local de publicitat relatiu a les zones de publicitat autoritzada sobre el territori del municipi de Perpinyà,

- CONSIDERANT que convé modificar el reglament local de publicitat de Perpinyà respecte a les zones de publicitat autoritzada per tal de tenir en compte l'evolució de les construccions a les afores de la vila des d'aquests últims anys,

BAN:

ARTICLE 1:

Aquest ban anul·la i substitueix el ban del 23 de febrer del 1995 relatiu a la creació de zones de publicitat autoritzada sobre el territori del municipi de Perpinyà.

ARTICLE 2: RÈTOLS

Per raons d'homogeneïtat de superfície i d'estètica amb els dispositius publicitaris, la superfície màxima dels rètols (inclús els rètols dits temporals) fixades al sòl o directament posades al sòl és d'ara endavant de 12 m² sobre el conjunt del territori no aglomerat de la vila de Perpinyà. Les altres prescripcions fixades pel codi del medi ambient (llei  N°79.1150 del 29 de desembre del 1979 i els seus decrets d'aplicació) s’apliquen als rètols sense modificació.

ARTICLE 3: SENYALITZACIONS PUBLICITÀRIES INTERIORS DEROGATÒRIES O TEMPORALS

Les senyalitzacions publicitàries derogatòries i temporals queden reglamentades pel codi del medi ambient (llei  N°79.1150 del 29 de desembre del 1979 i els seus decrets d'aplicació). Aquests dispositius, a l'interior de les zones de publicitat autoritzada, són assimilades als dispositius de publicitat com n'és el cas a l'interior del municipi on la publicitat és autoritzada tot i sent reglamentada.

ARTICLE 4: PUBLICITAT

Es prohibeix qualsevol publicitat fora del municipi llevat de les zones anomenades "Zones de Publicitat Autoritzada", sota reserva del respecte de les disposicions definides més endavant.

ARTICLE 5: MOBILIARI URBÀ

La publicitat implantada sobre el mobiliari urbà (refugis destinats al públic o mobiliari urbà presentant exclusivament un cartell comercial de 2 metres quadrats associat al plànol de la ciutat o a un cartell d'informació municipal) instal·lat sobre el domini públic és autoritzada a l'interior de les Zones de Publicitat Autoritzada, inclús a les zones de protecció dels giratoris existents o futurs, definides en els articles que segueixen, sota reserva:  

a) que la superfície unitària dels cartells publicitaris instal·lats sobre aquest mobiliari no excedeixi els 2 metres quadrats

b) que el nombre sigui limitat a UNA unitat per zona publicitària

c) de l'obtenció de l'autorització atorgada sota forma de permissió d'ocupació de la via pública pel servei gestionari de carreteres a les vores de la qual el mobiliari urbà està instal·lat (Estat, Departament o Municipi).

ARTICLE 6: ZONES DE PUBLICITAT AUTORITZADA

S'autoritzen SETZE zones de publicitat fora de l'aglomeració sobre nou sectors del territori del municipi de Perpinyà.

Aquests sectors estan delimitats tal com segueix:

 • Sector A: Carretera  d'Elna, dues zones
 • Sector B: RN9, ronda Michelet, una zona
 • Sector C: RN9,  Sant Carles, dues zones
 • Sector D: RN9, Perpinyà Sud, tres zones
 • Sector E: RD73,  una zona
 • Sector F: RD916,  una zona
 • Sector G: RD617a, tres zones
 • Sector H: VC del Mas Vermell, dues zones
 • Sector I: RD1, avinguda de la Salanca, una zona

ARTICLE 7: DISPOSICIONS COMUNES

Article 7.1:

Es mantindran les tanques publicitàries en bon estat de conservació. El Batlle farà dipositar qualsevol plafó deixat a l'abandó d'acord amb la reglamentació vigent.

Article 7.2:

La superfície màxima dels dispositius de publicitat està fixada a 12 metres quadrats. La seva alçada fora de qualsevol dispositiu és limitada a 6m, aquesta alçada sent mesurada des de la calçada de la vorada de la carretera on estan instal·lats.  

Article 7.3

S'haurà de posicionar qualsevol nou dispositiu a més de 7 metres de la via pública.
Es podrà reduir aquesta distància al cas per cas mitjançant una autorització expressa del gestionari de la via pública, d'acord amb les normatives vinculades amb la seguretat viària.

Article 7.4 :

Es mantindran els suports en bon estat de conservació i de manteniment. Els dispositius seran objectes d'una aprovació de la Vila de Perpinyà. La part posterior dels plafons que tenen una sola cara serà amagada amb una protecció del mateix color que el dels suports.

Article 7.5:

S'exigirà un mateix material pels plafons instal·lats un al costat de l'altre.

Article 7.6:

Els nous giratoris creats en les 16 Z.P.A. seran reglamentats de la manera següent des de la seva posada en servei: La publicitat serà prohibida a una distància de menys de 50 metres del perímetre exterior de l'anell dels giratoris.

ARTICLE 8: DISPOSICIONS PARTICULARS AL SECTOR A (Carretera d'Elna)

Dues zones de publicitat són autoritzades:

Article 8.1:

Costat esquerra en el sentit Perpinyà / Elna

L'origen de la secció està constituït per la parcel·la avui inscrita al cadastre com a HI 163 i l'extremitat per la parcel·la avui inscrita al cadastre com a HI 123, les dues parcel·les estan incloses en la zona.
S'admet UN dispositiu d'una o de dues cares per unitat predial que voregi aquesta carretera si l'unitat predial té una llargada de façana inclosa entre 50 i 100 metres.
Per les unitats predials de les quals la llargada de façana és superior a 100 metres, s'admet UN dispositiu d'una sola o de doble cara per tram de 100 metres de façana suplementària.

Article 8.2:

Banda dreta en el sentit Perpinyà / Elna

L’origen de la secció està constituït pel giratori d'accés a la Z.A.C. del Mas Balanda i l’extremitat pel giratori anomenat Mas Romà. Es prohibeix la publicitat a menys de 50 metres del perímetre exterior de l’anell dels giratoris ; l’interdistància entre els plafons haurà de ser com a mínim igual a 50 metres.
S'admetran tres dispositius com a màxim.

ARTICLE 9: DISPOSICIONS PARTICULARS AL SECTOR B (RN9 Ronda Michelet)

L'origen de la secció està constituït de la via d'enllaç que enllaça la RN9 amb el centre ciutat de Perpinyà, l'extremitat està situada a 30m de l'eix del giratori de la Massana, costat Pont Aragó.

La zona de publicitat autoritzada està creada sobre l'única banda esquerra de la carretera en el sentit Perpinyà/Prada.

El nombre de dispositius admesos està limitat a 18 dispositius com a màxim.

S'autoritzen plafons de doble cara.

ARTICLE 10: DISPOSICIONS PARTICULARS AL SECTOR C (RN9 Sant Carles)

Les senyalitzacions publicitàries interiors, fixades al sòl o directament posades al sòl, i vinculades amb les activitats situades a la zona del Gran Sant Carles, són autoritzades en els perímetres dels punts informació servei dels giratoris anomenats  COPENHAGUEN i HAMBURG.

Els dispositius destinats a fer de suports a aquestes senyalitzacions publicitàries interiors seran objecte de projectes globals autoritzats pel gestionari de la via pública en el marc del reglament relatiu a la conservació del Domini Públic viari. 

ARTICLE 11: DISPOSICIONS PARTICULARS AL SECTOR D (RN9 Perpinyà Sud)

S'autoritzen tres zones de publicitat:

Article 11.1:

RN9 perpendicular a l’hipermercat

S'autoritza la publicitat només a la part dreta en el sentit Perpinyà/El Voló
L'origen de la secció està situat a la banda perpendicular a l'obra subterrània de la via d'enllaç que permet accedir al centre comercial des de la RN9 (obra sota la RD73) al  PR 25+0630 de la RN9 i l'extremitat perpendicular al centre auto del centre comercial PR26+0300.
El nombre de dispositius de simple o de doble cara admès està limitat a 5 unitats

Article 11.2:

RN9 perpendicular al garatge Renault

S'autoritza la publicitat només a la part esquerra en el sentit Perpinyà/El Voló
L'origien de la secció està situat a 200 metres del centre del giratori de les Arcades al PR 25+0400 i l'extremitat al límit Sud de la unitat predial Renault al PR 25+0580.
El nombre de dispositius d'una o de doble cara admès està limitat a 2 unitats.

Article 11.3:

RN9 entre el distribuïdor viari de la Porta d’Espanya (parcel·la HO 133) i la parcel·la HO 2 del mas Bon Secours no inclosa.

S'autoritza la publicitat només a la part esquerra en el sentit Perpinyà/El Voló.
El nombre de dispositius està limitat a DUES unitats disposades a una interdistància de 100 metres com a mínim.

ARTICLE 12 : DISPOSICIONS PARTICULARS AL SECTOR E

Geogràficament, aquesta zona es divideix en tres seccions:

 1. Via anant del giratori Donnezan fins a la seva extremitat sobre la RN9 (eix El Voló). La zona de publicitat autoritzada està creada a la banda esquerra de la carretera.
 2. I del giratori Donnezan fins a l'extremitat de la via que comença amb la parcel·la HR 273 fins a la RN 9, d'ambdues bandes de la carretera.
 3. S'ampliarà aquesta zona en direcció del giratori del Serrat d’en Vaquer, de la parcel·la HR 343 fins a la parcel·la HR 351, des de la posada en servei de les activitats comercials sobre la totalitat dels terrenys concernits, i exclusivament sobre aquest costat de la via.

Reglamentació general:

Es prohibeixen dispositius publicitaris sobre les parcel·les HR 348, 350, 289 per tal de protegir el giratori Donnezan.

S'admetrà un dispositiu publicitari sobre les unitats predials que fan constància d'una mesura lineal de façana superior a 50 metres.

Els panells no hauran de ser visibles ni des de la carretera de circumval·lació de Perpinyà ni des de la RN9 Sud.

ARTICLE 13 : DISPOSICIONS PARTICULARS AL SECTOR F (RD916)

L'origen de la secció està constituït de l'embrancament de la RD91 (carretera veïnal de Sant Carles) amb la RD916 (PR0+0200) i l'extremitat del límit Oest dels establiments Cayrol (PR1+0700) situats a la part dreta de la carretera en el sentit Perpinyà/El Soler.

La zona de publicitat autoritzada està creada a ambdues bandes de la carretera.

S'admet UN dispositiu per unitat predial vorejant aquesta carretera si la unitat predial consta d'una llargada de façana inclosa entre 50 i 100 metres.

Per les unitats predials que consten d'una llargada de façana superior a 100 metres, s'admet UN dispositiu d'una sola o de doble cara per tram de 100 metres de façana suplementària.

No s'admet cap dispositiu sobre les unitats predials de les quals la llargada de façana és inferior a 50 metres. En el cas en què s'implantin DOS panells sobre una mateixa unitat predial, ho podran ser un al costat de l'altre.

Es prohibeix publicitat a menys de 50 metres del perímetre exterior de l'anell del giratori.

ARTICLE 14: DISPOSICIONS PARTICULARS AL SECTOR G, RD617a Carretera de Canet de Rosselló

S'autoritzen tres zones de publicitat

Article 14.1:

Entre les PR1 + 1020 i 1 + 1700

La zona de publicitat autoritzada està creada sobre l'únic costat dret de la RD617 en el sentit Perpinyà/Canet de Rosselló.

S'admeten dispositius publicitaris fixats al sòl segons les condicions següents:

 • S'autoritzen només els dispositius d'una sola cara
 • S'autoritzen dispositius de tipus panells situats un al costat de l'altre a excepció d'aquells situats al PR 1+1260 que seran implantats en " V " (d'esquena), llavors els suports seran constituïts amb el mateix material
 • S'autoritzen els dispositius visibles en el sentit Perpinyà/Canet als PR1+1020,1+1260, 1+1400 i 1+1650
 • S'autoritzen els dispositius visibles en el sentit Canet/Perpinyà als PR1+1100, 1+1260, 1+1460 i 1+1700.
 • A excepció dels dispositius implantats al PR 1+1260 que seran implantats en " V ", s'implantaran els dispositius el més a prop possible de talús per tal d'amagar de manera natural la part posterior dels panells
 • Es posicionaran els dispositius el més baix possible
 • L'alçada fora de qualsevol dispositiu haurà de respondre a la doble condició: 8 metres com a màxim quan se sol mesurar a partir de la calçada i 6 metres com a màxim quan se sol mesurar a partir del terreny natural.

Per tant, el nombre de cares publicitàries dels plafons fixats al sòl o instal·lats al sòl és de 14. Si per raons diverses s'havien de suprimir els emplaçaments definits més amunt, altres emplaçaments podrien ser cercats i autoritzats pel Batlle sota reserva que aquests emplaçaments siguin inclosos en la zona tal com està definida i sense cap augment del nombre de cares publicitàries.

També s'admeten els dispositius publicitaris sobre parets cegues dels edificis en aquesta mateixa secció (extremitats delimitades per les PR 1+1020 i 1+1700, costat dret en el sentit Perpinyà/Canet) ; l'alçada fora del tot mesurat a partir de la calçada de la carretera departamental està limitada a 8 metres.

Article 14.2:

Entre el PR 3 + 200 i el PR 3 + 600

La zona de publicitat autoritzada està creada sobre l'únic costat dret de la RD617a en el sentit Perpinyà/Canet de Rosselló.
Avui, aquesta zona està inclosa entre la parcel·la EK 399  i la parcel·la EK 366. Serà ampliada fins a la parcel·la IZ 2, PR 4 + 070, al límit de la via comunal dita del mas Vermell, proporcionalment a la posada en servei de les activitats comercials.
En aquesta zona, els rètols fixats al sòl seran assimilats a dispositius publicitaris i no sotmesos a la mateixa reglamentació.

S'autoritza la publicitat visible des de la RD617a només sobre les parcel·les dels comerços que són contigus a la RD617a sota reserva que la llargada de façana dels dits aparcaments que donen directament sobre la carretera departamental sigui superior a 50 metres. S'ha fixat el nombre de dispositius publicitaris d'una sola cara o de doble cara a DUES unitats, amb un rètol com a mínim, sobre les parcel·les que tenen una llargada de façana inclosa entre 50 i 100 metres i a TRES unitats, amb un rètol com a mínim, sobre les parcel·les que tenen una façana superior a 100 metres, amb una interdistància mínima de 50 metres.

Observació: es calculen les fites des del punt d'origen situat al giratori dels Plàtans.

Article 14.3:

Entre els PR4+0700 i 4+0950, pàrquing del centre comercial Carrefour

La zona de publicitat autoritzada està creada sobre l'únic costat dret de la RD617  en el sentit Perpinyà/Canet de Rosselló.
La secció està limitada al pàrquing  del centre comercial  (del PR 4+0700  al PR 4+0950).
El nombre de dispositius està limitat a 2 unitats, d'una sola o de doble cara.

ARTICLE 15: DISPOSICIONS PARTICULARS AL SECTOR H (VC dita del mas Vermell)

S'autoritzen dues zones de publicitat:

Article 15.1:

VC del Mas Vermell, costat esquerra en el sentit RN617/Cabestany)

La zona de publicitat autoritzada està creada sobre l'únic costat esquerra de la carretera en el sentit RD617/Cabestany de la Via Comunal del Mas Vermell.
La secció està limitada al pàrquing del centre comercial, el seu origen està situat a 30 metres de l'eix de la RD617 (perpendicular a la gasolinera del centre comercial) i la seva extremitat està situada al límit del segon pàrquing del centre comercial, costat Cabestany.
El nombre de dispositius autoritzats està limitat a 2 unitats. La distància entre dos dispositius no podrà ser inferior a 30 metres.
Els dispositius podran ser d'una sola cara o de doble cara.

Article 15.2:

VC del Mas Vermell, costat dret en el sentit RN617/Cabestany

Aquesta zona està limitada a l'amplada de la sortida nord del pàrquing del centre comercial.
S'autoritzen quatre plafons perpendiculars a la sortida. La seva implantació serà paral·lel a l'eix de la via del Mas Vermell per tal que siguin visibles essencialment pels usuaris del pàrquing.

La part posterior d'aquests dispositius no haurà de ser visible pels usuaris que circulen sobre la RD617, carretera de Canet.

Es prohibirà aquesta zona quan el terreny contigu a la via comunal sigui urbanitzat.

ARTICLE 16: DISPOSICIONS PARTICULARS AL SECTOR I (RD1, Avinguda de la Salanca)

La zona de publicitat està creada sobre l'únic costat esquerra de la carretera en el sentit Perpinyà / Bompàs, entre la placa d’aglomeració i el rec.
Es prohibeix publicitat a menys de 50 metres dels perímetres exteriors dels anells dels giratoris.

S'autoritzen QUATRE dispositius publicitaris, d'una sola cara o de doble cara, a raó de dos a cada banda del giratori Edouard Michelin; s'implantaran amb una interdistància mínima de 100 metres.

ARTICLE 17:

Les infraccions al present ban municipal seran constatades amb atestats i perseguides judicialment d'acord amb les reglamentacions vigents.

ARTICLE 18:

El Secretari General de la Vila de Perpinyà
El Director Departamental de l'Equipament
L'Arquitecte dels Edificis de França
El Director Departamental de la Policia Urbana
El Cap de la Policia Municipal
totes les autoritats de policies habilitades són encarregades i cada u en allò que el concerneix, de l'execució del present ban.