Vendes en liquidació

Declaracions prèvies de venda en liquidació

Des del 1r de juliol de 2014, les vendes en liquidació fan l'objecte d'una declaració prèvia a prop del batlle del municipi on aquestes operacions tenen lloc, i no a la prefectura o a la sotsprefectura.

D'ara endavant, el règim de declaració de les vendes en liquidació és alineat sobre aquell de les vendes au déballage que fan l'objecte d'una declaració als batlles.

Fixeu-vos que les declarations prèvies s'efectuen per mitjà del CERFA n° 14809*01, que es pot baixar a la web del servei públic.

Avís important: Pels establiments de la vila de Perpinyà, a partir del 1r de juliol del 2014, la declaració prèvia s'ha de dipositar a l'ajuntament.
Direcció de la Població i del Domini públic -Reglamentació publicitària i comercial

Referències

 • Codi de Comerç, article L. 310-1
 • Decret n° 2005-39 del 18 de gener del 2005 relatiu a les vendes en liquidació
 • Ordenança del 26 de gener del 2005 presa en aplicació del decret n° 2005-39 del 18 de gener del 2005

Definició (extracte de l'article L. 310-1 del Codi de comerç)

Són considerades com liquidacions les vendes acompanyades o precedides de publicitat i anunciades amb una reducció de preu, per a afavorir la sortida de la totalitat o d'una part de les mercaderies d'un establiment comercial a continuació d'una decisió, sigui quina sigui la causa, de cessació, de suspensió estacional o de canvi d'activitat, o de modificació substancial de les condicions d'explotació (exemple : obres importants).

Principi

Les liquidacions són sotmeses a una declaració prèvia a prop de l'autoritat admistrativa competent de la qual depèn el lloc de la liquidació.

Constitució del dossier

La declaració prèvia de la venda en liquidació és dirigida per carta certificada amb acusament de recepció, almenys dos mesos abans la data prevista d'inici de la venda:
Per Perpinyà: 
Ajuntament de Perpinyà
Ajuntament
B.P  20931
66931 Perpinyà Cedex

NB : Excepcionalment aquest termini pot ser reduït a cinc dies quan el motiu invocat a la declaració és consecutiu a un esdeveniment imprevisible de natura a interrompre el funcionament de l'establiment (par exemple : defunció, incendi, inundació, etc ... )

La declaració prèvia a una venda en liquidació, ha de ser acompanyada dels documents següents:

 • l'inventari detallat de les mercaderies:
  • a) la natura
  • b) la denominació precisa dels articles,
  • c) la quantitat,
  • d) preu de venda,
  • e) preu de compra regular sense IVA,
  • f) el % de rebaixa aplicat.

NB : els productes que tenen un preu de venda unitari inferior a 5 euros, poden ser agrupats per lots homogenis.

 • un extracte del registre de comerç i de les societats (RCS) de menys de 3 mesos portant menció de l'establiment comercial o l'operació prevista.

Finalment, i segons el motiu de la sol·licitud:

 • la còpia del pressupost de les obres (si es tracta d'obres que modifiquen les condicions d'explotació).
 • tots els documents atestant de la subscripció o del trencament d'un contracte de distribució, comprenent una clausa d'aprovisionament exclusiu o quasi exclusiu,  (Si es tracta d'una modificació de les formes jurídiques de l'empresa).
 • una atestació sobre l'honor, (si es tracta d'una cessació d'activitat sense cessió de negoci).
 • còpia del compromís de venda, (si hi ha cessió de negoci).

Obligacions

 1. Durada:
  La durada màxima de liquidació no pot superar 2 mesos (15 dies en cas de suspensió estacional d'activitat).
 2. Mercaderies:
  Mentre dura la liquidació, és prohibit proposar a la venda d'altres mercaderies que aquelles figurant a l'inventari adjunt dipositat amb la declaració prèvia. El reassortiment del comerciant és prohibit.
 3. Publicitat:
  Qualsevol publicitat relativa a una operació ha de mencionar la data del resguard de declaració atorgat per la Prefectura així com la natura de les mercaderies concernides per l'operació si aquesta no concerneix la totalitat dels productes de l'establiment.
  Qualsevol publicitat relativa a una operació ha de ser sobre els productes inscrits a l'inventari entregat adjunt a la declaració.
  D'altra banda, el declarant ha d'assegurar una informació sobre el lloc de venda durant tota durada de l'operació. Aquesta es fa mitjançant l'enganxament d'una còpia del resguard de declaració.
 4. Realització de les motivacions de la sol·licitud:
  En els SIS mesos que segueixen la venda en liquidació, el comerciant ha d'entregar a l'autoritat administrativa tots els documents que atesten la realització dels motius que han permès l'atorgament de l'autorització de venda en liquidació (factures pagades de les obres, certificat de radiació del registre de comerç, etc...).