Pla Local d'Urbanisme vigent

Hereu del Pla d’Ocupació dels Sòls publicat el desembre del 1982, aprovat el setembre del 1985 i revisat el juliol del 1998, el PLU aplicable avui s'ha aprovat el 20 de desembre del 2007.
Des d'aquesta data, va ser modificat tres vegades i va ser objecte d'una anul·lació parcial (vegeu Avisos importants).

Podeu visualitzar i baixar en format PDF tots els documents que el constitueixen.

Per a qualsevol pregunta relativa al PLU: plu@mairie-perpignan.com