Les Orientacions d'Habilitació i de Programació

Les orientacions d’habilitació i de programació

Es proposen Orientacions d’Habilitació i de Programació (OAP) diverses en el marc de la revisió del PSMV, després de nombrosos intercanvis amb els diferents serveis de la Vila i de l'Estat  així com durant reunions de concertació pública.
S’integren en un dels objectius majors de la revisió del PSMV: Requalificar un eix estructurant en permetre una dinàmica de desenclavament dels barris.

Objectius

Amb l'objectiu de fomentar com «viure millor al centre antic», en donar a aquells que hi resideixen condicions de vida decents i en donar als altres ganes de venir-hi o de tornar-hi.
Les accions dutes a terme desenvolupades en les OAP pretenen:

1 - La reabsorció de l’habitatge insalubre, en respectar el caràcter històric dels llocs:

 • Privilegiar les intervencions de rehabilitació de la construcció,
 • Potenciar una il·luminació natural en tots els espais per viure,
 • Fomentar les ventilacions naturals.

2 -  La redinamització de l'eix estructurant, en fluïdificar la mobilitat i en incitar els comerciants a instal·lar-s'hi:

 • Fomentar la creació d'espais vegetalitzats oferint véritables llocs de trobada,
 • Privilegiar les zones de vianants del centre històric,
 • Fomentar el desenvolupament dels comerços i dels serveis a les persones.

3 -  L’atractivitat del centre històric, en sensibilitzar la popublació al patrimoni construït de la ciutat:

 • Fomentar el desenvolupament turístic via enllaços interurbans,
 • Fomentar l’accessibilitat per les PMR,
 • Donar una millor llegibilitat dels Monuments Històrics.

Mètode

Per millorar el coneixement de les illes, parcel·les i edificis protegits a títol dels Monuments Històrics o no protegits que fan l'objecte d'una OAP, s'han realitzat dossiers històrics (vegeu bibliografia) i patrimonials. Aquests últims permeten aportar una millor comprensió, coneixement i llegibilitat a:

 1. La cronologia històrica del lloc o d'un edifici,
 2. L’evolució urbana respecte a la cartografia antiga i al plan en relief de 1686,
 3. L’interès arquitectural i arqueològic del lloc o de la construcció,
 4. Les propostes de prescripció de posada en valor d’un espai o d'un edifici.

Eines

Per respondre a les expectatives dels actors del centre antic de Perpinyà (habitants, comerciants, turistes, etc.), es propose vuit OAP a les pàgines següents:

 1. Espai dels Carmes
 2. Accés Sant Jaume
 3. Comunicació Nord-Sud engrandiment de la plaça Berton
 4. Espai Sant Salvador
 5. Enllaç Sant Mateu - Balears
 6. Espai Catedral
 7. Eix estructurant oest-est del centre antic de Perpinyà
 8. Millorament de l’Habitatge