Inscripcions Escoles

Any 2020 / 2021 a partir del 12 de maig del 2020

Voleu inscriure el vostre (s) nen (s) en una escola maternal o primària de la Vila de Perpinyà.

Per a qualsevol sol·licitud d’inscripció escolar o de derogació, heu de presentar-vos a l'ajuntament de barri del vostre domicili amb els documents esmentats més avall

Els certificats d’inscripció concerneixen els alumnes:

 • que entren a l’escola maternal per primera vegada,
 • que entren a l'escola primària,
 • que canvien d'escola.

Les inscripcions escolars

Els perímetres escolars són determinats per deliberació del Consell Municipal.
És el domicili del o dels pares responsables que determina l’escola on l’infant ha d'anar.

El  batlle atorga el certificat d’inscripció escolar.

Només el responsable legal és autoritzat a procedir a la inscripció del seu fill.

En cas de guàrdia alternada, els dos pares han de presentar-se per la inscripció escolar.

Documents d’inscripció a presentar als ajuntaments de barri

 • El carnet familiar.
 • El rebut d’electricitat o gaz de menys de 3 mesos del domicili dels pares.
 • L’atestació CAF o MSA.
 • Un justificatifu d’identitat del pare detentor de l’autoritat parental.
 • En cas de separació de la parella, presentar l'última decisió de justícia, que justifica de la residència habitual del nen.

La directora o el director de l’escola procedeix a l’admissió del nen a l'escola amb el certificat d’inscripció atorgat pel Batlle i dels altres documents d’admissió necessaris a la constitució del dossier escolar.

Documents d’admissió a presentar a l’escola

 • Certificat d’inscripció atorgat per la Vila de Perpinyà.
 • Còpia del carnet de família.
 • Còpia del carnet de salut del vostre fill.
 • Certificat de radiació de l’escola on el nen era escolaritzat.                                                                                                              
 • Inscripcions dels nens nascuts el 2018

Per l’any escolar 2020/2021, els nens nascuts el 2018, són a la llista d'espera.
Els dossiers seran examinats en funció de les places disponibles a l’escola escollida i de la data de naixement del nen..

 • Inscriptcons si sou allotjat:

Heu de presentar-vos a un dels ajuntaments de barri, amb els justificatius demanats, acompanyat de la persona que us allotja. Aquesta haurà de presentar el seu carnet d'identitat i el seu últim rebut d'electricitat o gaz.

 • Inscripcions amb derogació a una escola de la Vila

Per una inscripció a una altra escola que aquella del perímetre escolar, s'ha de sol·licitar una derogació a prop de l'ajuntament de barri del domicili dels pares.

 • Inscripcions amb derogació d’una escola d’un municipi vers una escola de la Vila

Si viviu a un altre municipi, heu de presentar-vos, amb els justificatius demanats i l'autorització del batlle del vostre municipi de residència, a un dels ajuntaments de barri.

 • Inscripcions amb derogació d’una escola de la Vila vers una escola d’un poble

El tràmit per aquesta sol·licitud de derogació s'ha de fer a prop de l'ajuntament de barri del domicili dels pares.

 • Qualsevol demanda de derogació per motiu professional s'ha d'acompanyar dels justificatius de treball dels dos pares o del pare responsable.
 •  Les demandes de derogació són examinades en funció de les places disponibles a l'escola i dels criteris preestablerts.

Les demandes d’inscripcó faran l’objecte d’un estudi:

 • Al final del mes de juny pels dossiers entregats abans mitjan juny.
 • Al final del mes d'agost pels dossiers entregats a partir mitjan juny
 • A mitjan setembre, únicament per a les demandes d’inscripció a les escoles maternals.

Les respostes es faran per correu a l’adreça del responsable del nen.