Portal Família

El PORTAL FAMÍLIA és un servei de l'ajuntament de Perpinyà que permet accedir amb internet 24h/24h, 7j/7j, a un espai personal protegit, per a la realització d'un cert nombre d'operacions:

  • consultar i modificar el vostre dossier família.
  • consultar l'agenda dels vostres nens per a certes activitats extraescolars.
  • consultar les vostres factures vinculades amb les activitats extraescolars.
  • pagar la restauració escolar mitjançant una transferència automàtica o amb targeta de crèdit a Internet.

ACCEDIR AL VOSTRE ESPAI

Condicions d'ús

Avís legal

La utilització d'aquest servei està reservada a un ús estrictament personal. Queda prohibiba qualsevol reproducció o representació, total o parcial, amb altres finalitats en qualsevol suport. L'incompliment d'aquesta interdicció constitueix un plagi del qual poden resultar sancions civils i penals pel plagiari.
Les informacions contingudes en aquest servei són no contractuals i estan subjectes a modificacions sense avís previ.

Llei informàtica i Llibertat

D'acord amb la llei del 6 de gener del 1978 relativa a la informàtica, als fitxers i a les llibertats i a l'article 43 de la llei del 30 de setembre del 1986 modificada, aquesta web ha estat objecte d'una declaració a prop de la Comissió Nacional Informàtica i Llibertats (CNIL).
Qualsevol usuari pot demanar la comunicació de les informacions nominatives que el concerneixen i fer-les modificar, si s'escau, enviant una carta a:

Senyor Batlle,
Casa de la Vila
66931 PERPINYÀ CEDEX

Conditions d'utilisation

Informations légales

L'utilisation de ce service est réservée à un usage strictement personnel. Toute reproduction ou représentation, en tout ou partie, à d'autres fins sur un quelconque support est interdite. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.
Les informations contenues dans ce service sont non contractuelles set sujettes à modification sans préavis.

Loi informatique et Liberté

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et à l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le site a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
Tout utilisateur peut demander la communication des informations nominatives le concernant et les faire rectifier le cas échéant, en adressant un courrier à :

Monsieur Le Maire,
Hôtel de Ville
66931 PERPIGNAN CEDEX

Direcció de l'Acció Educativa i de la Infància

Adresse : 
10, carrer del castellet
66000 Perpinyà
Telèfon: 04 68 66 30 71
Fax Number: 04 68 66 34 22

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Castillet 2" (à 118m) :
B
PTIT
1
5
7
13
Arrêt "Wilson" (à 167m) :
B
1
3
4
7
13
22
Arrêt "Variétés" (à 177m) :
A
C
2
6
12
14
Arrêt "Passerelle" (à 178m) :
5
Arrêt "Vauban 1" (à 229m) :
A
NITB
2
7
13
15
Arrêt "Palais des Congrés" (à 277m) :
Arrêt "Vauban 2" (à 283m) :
B
C
PTIT
1
5
6
12
14