Projecte Educatiu Local

El Projecte Educatiu Local reuneix el conjunt dels actors educatius d'un territori (serveis públics de l'Estat, col·lectivitats locals, associacions d'educació popular, estructures culturals i esportives, pares i nens). Dirigit als nens, s'estén sobre el conjunt de la ciutat i constitueix  un programa d'accions educatives que es basa sobre valors importants: lluita contra les desigualtats; l'accés de tots als aprenentagtes i als coneixements, a la cultura, als esports... Al moment en què l'Educació queda una prioritat nacional per redefinir i per coconstruir, el PEL sol ser un dispositiu col·laboracional que té per vocació de ser generalitzat i perpetuat, legitimat nacionalment per l'Estat en la llei. 
Els seus objectius són d'acompanyar cada nen en el seu recorregut de desenvolupament personal i de reeixida. Donar la possibilitat de descobrir activitats diverses amb un enfocament ciutadà, desenvolupar competències « transversals »: creativitat, capacitat d'expressió, esperit crític, apropiació de les noves tecnologies. Tants elements que permeten al nen prendre confiança en si mateix, trobar el seu lloc entre els altres, i aconseguir el gust per l'esforç i l'aprenentatge. 
Per a una proximitat més gran entre els actors i les necessitats del terreny, coordinadors del PEL intervenen sobre la ciutat, dividida en sectors de 4 territoris. Els patrocinadors financers, amb la Vila, són principalment la Caixa de Subsidi Familiar, l'Educació Nacional, l'Agència de Cohesió Social, la Direcció Joventut i Esport, la Direcció Regional de l'Acció Cultural... La signatura del PEL és la condició necessària al llançament dels dispositius i dels finançaments que hi són vinculats.