Carta per a l'educació artística i cultural

« Els Estats membres han de respectar i promoure el dret de l'infant a participar plenament en la vida cultural i artística, i han d'afavorir oportunitats de participació en activitats d'esplai, recreatives, artístiques i culturals, amb condicions d'igualtat. »

Convenció internacional sobre els drets de l'infant — Art. 31.2

El Projecte Educatiu Local

La Vila de Perpinyà participa, d'ençà de molts anys, al desenvolupament dinàmic d'un projecte educatiu concertat per a reforçar l'èxit escolar, la integració i l'expandiment de tots els joves perpinyanesos.

En efecte, si l'escola té com a primera missió de democratitzar l'accés als sabers i la formació inicial de tots els joves ciutadans, no pot però, assolir sola, aquests objectius.

És la raó per la qual la política educativa portada a escala de la Vila es dedica a posar en coherència l'acció del conjunt dels coeducadors (professors, pares, animadors, interventors associatius, Atsem, personal municipal d'enquadrament, personal municipal tècnic...) al si d'un projecte educatiu local (PEL) col·laboracional (cf. BO — circular no 98-144 del 9 de juliol del 1998 sobre els contractes educatius locals).

El projecte educatiu local segueix cinc objectius generals:

organitzar i realçar els mitjans d'una conducció coherent dels projectes educatius,
permetre una millor articulació entre els diferents temps de vida del nen i del jove,
promoure la diversitat dels mètodes d'aprenentatge i facilitar l'ampliació de l'horitzó cultural i educatiu,
desenvolupar l'aprenentatge del viure junts i la participació dels nens i dels joves,
promoure l'emergència d'una veritable comunitat educativa.

El PEL proposa una política global a escala del municipi.

Mobilitza el conjunt dels actors institucionals (Estat, col·lectivitats territorials, CAF, Fasild) i associatius en àmbits tant diversos com l'esplai, l'acompanyament en l'escolaritat, les activitats artístiques, culturals i científiques, les accions de suport a la funció de pares...

L’educació artística i cultural constitueix un dels reptes majors d'una educació que ofereixi a cadascú una igualtat d'oportunitats