Guia del Projecte Educatiu Local

Què és el Projecte Educatiu Local?

Presentació

 Des de fa molts anys la Vila de Perpinyà té la voluntat de participar al desenvolupament dinàmic d'un projecte educatiu concertat per a reforçar l'èxit escolar, la integració i l'expandiment de tots els joves perpinyanesos.

En efecte, si l’escola té com a missió la primera democratització de l'accés als sabers i a la formació inicial de tots els joves ciutadans, no pot  assolir sola aquests objectius. És la raó per la qual la política educativa desenvolupada a escala de la ciutat es dedica a posar en coherència l’acció del conjunt dels coeducadors (ensenyants, pares, animadors, interventors associatius, Ats ...) en un projecte educatiu local (PEL) col·laboracional (cf. BO - circular no 98-144 del 9 de juliol del 1998 sobre els contractes educatius locals).

Aquí es planteja l’educació des d'un punt de vista global, és a dir constituïda pel conjunt de les inflències d'origen i de natura diverses que s’exerceixen voluntàriament o no sobre l’individu, o que l’individu exerceix sobre el seu entorn i que en sumar--se contribueixen al desenvolupament de la persona". El repte del PEL és doncs de construir un compromís comú basat en valors compartits (igualtat, solidaritat, laïcitat), fundadores de l’acció educativa pública, conscient, voluntària i finalitzada.

Mobilitza, el conjunt dels actors instituconals (Estat, col·lectivitats territorials,CAF, Fasild), associatius (d’educació popular, d’acompanyament a l'escolaritat, de pares d’alumnes) i d'actors privats en àmbits diversos com el lleure, l’acompanyament a l'escolaritat, les activitats artístiques, culturals i científiques o les accions de suport a la funció parental en els diferents temps de vida de l’infant.

El PEL proposa una política global a escala del municipi pels nens de 0 a 16 anys.

Les orientacions generals definides en el marc del PEL hauran de ser declinades i adaptades a escala dels llocs de vida dels habitants (barris) i de les zones d’intervenció dels professionals.

Un grup de representants del conjunt dels actors s'ha reunit per elaborar aquest document.

Constitueix una eina de referència per a facilitar la comprensió de la filosofia del PEL. Proposa un marc que ajudarà, ho esperem, el diàleg entre professionals i amb les famílies.

Els reptes del projecte educatiu local pel nen

  • Posar el nen, aprenent ciutadà, al centre d’una complementarietat educativa.
  • Afavorir l’accés i la diversitat dels sabers i de les competències a adquirir.

Téléchargements