Dispositius contractuals

Contracte educatiu local (CEL)

El CEL té com a objectiu de formalitzar el compromís dels diferents col·laboradors al voltant d’un PEL. Aquest dispositiu, federador de les polítiques educatives i dels diversos dispositius permet inscriure l'educació en una lògica de territori i promoure col·lectivament l'organització de les activitats durant els temps escolars, extraescolars, lliures i de lleures, per a posar de relleu el desenvolupament harmoniós dels nens i dels joves. Un comitè departamental, encapçalat per la DDJS i l’EN que reuneix les col·lectivitats territorials, els organismes socials i les associacions amb vocació educativa és encarregat de la validació i de la valoració d'aquests contractes.
A escala municipal, el batlle assegura la mobilització del conjunt dels col·laboradors concernits (Estat, organismes socials, consell general, associacions).

Contracte Infància i contracte Temps lliure

Aquests contractes (establerts per 3 anys) signats entre la CAF i la col·lectivitat territorial, ambicionen desenvolupar de forma qualitativa i quantitativa l'acolliment de nens i de joves durant el temps lliure.
El principi de contractualització és el d'una ajuda per a la millora d'allò que ja existeix (finançament d’una part de les noves accions). El suport pot abastar diferents àmbits: accessibilitat, formació dels personals, funcionament de les estructures, informació a les famílies...

Contracte local d’acompanyament a l'escolaritat (CLAS)

L’acompanyament escolar, tal com està definit per la Carta nacional de l’acompanyament a l'escolaritat, té com a objectiu de proposar als nens i als joves el suport i els recursos complementaris que necessiten per a reeixir a l'escola, i que no troben sempre en el seu entorn familiar i social.
Es concentren aquestes accions sobre l'ajuda als deures i sobre les aportacions culturals necessàries a l'èxit escolar. Contribueixen a l'expandiment de l'alumne, en permetre als pares d'implicar-se en l'acompanyament de l'escolaritat dels seus fills.
El comitè departamental, coanimat per la DDASS i la CAF, i constituït de diversos col·laboradors (EN, DDJS, Fasild, CG, GIP-DSU), sol assegurar el seguiment del dispositiu (estudi dels projectes, finançament, avaluació).

Contracte Ciutat

El Contracte Ciutat és un contracte establert entre l'Estat, les col·lectivitats territorials i les entitats socials col·laboradores (CAF, Fasild, Oficina de l'Habitatge amb protecció oficial) que obliga cada u dels col·laboradors a crear accions concretes i concertades per millorar la vida quotidiana dels habitants als barris que pateixen dificultats i prevenir els riscos d'exclusió social i urbana. Un contracte Ciutat s'estableix per una durada de 6 anys. A Perpinyà, s'ha concebut a escala intermunicipal.

Xarxa d'escolta, de suport i d'acompanyament dels pares (REAAP)

La xarxa té com a objectiu l'aplicació de mesures a favor del recolzament i de l'acompanyament de totes les famílies confrontades a dificultats en el seu paper educatiu i en l'exercici de les seves responsabilitats com a pares.
La xarxa assegura una animació de proximitat mitjançant la creació de comitès locals d'animació (CLA) per a promoure els intercanvis i les confrontacions de pràctiques, i organitzar la difusió de la informació a prop dels pares. També afavoreix la mobilització de tots els actors que obren a prop de les famílies.
El comitè departamental d’animació, coanimat per la DDASS i la CAF, constituït de representants de l’Estat, de les col·lectivitats territorials, dels organismes socials i de les associacions, està encarregat del seguiment i de l'avaluació del dispositiu. .

Pla local d’educació artística i cultural (PLEAC)

El PLEAC és un programa global que suma totes les accions i finançaments dedicats a l'educació artística i cultural  per les institucions públiques, privades i les associacions.
Es tracta de relacionar els recursos culturals locals (els museus, l’escola superior d’Art, la mediateca, els artistes, les associacions, l’institut Jean Vigo, la federació d'obres laiques…), les escoles i les estructures de temps lliure per tal de promoure l'accés a la cultura d'un màxim de gent i la qualitat de les accions realitzades.
Aquest pla és objecte d'una contractualització entre la Vila de Perpinyà, l'Inspecció acadèmica i la direcció regionals dels Afers Culturals.

Pla local d’animació joventut i esports (PLAJ)

El PLAJ resulta ser el suport que la direcció departamental de la Joventut i dels Esports pot portar als municipis per a recolzar les seves polítiques educatives i contribuir, en particular, al desenvolupament de les pràctiques esportives, artístiques i socioculturals. 
Els projectes presentats poden abastar els àmbits següents: animació extraescolar, animació esportiva, suport als projectes de joventut, formació, prevenció, integració dels nens amb discapacitats en les estructures d'acolliment no especialitzades. 

Aquesta nota fa esment dels dispositius que existeixen actualment. Altres dispositius poden aparèixer en l'àmbit educatiu. Per necessitat de coherència, han de poder inscriure's en el marc del contracte educatiu local i participar a l'aplicació del projecte educatiu local.