Politique de la Ville - Contrat de Ville du site perpignanais

La llei del 21 de febrer del 2014 de programació per la ciutat i la cohesió fixa els principis de la nova política de la vila i els contractes de ciutat en són el marc d'actuació pel període 2015-2020.

La política de la Vila és una política de cohesió urbana i de solidaritat nacional i local envers els barris desfavorits i els seus habitants. Està portada per l'Estat, les col·lectivitats territorials i els seus agrupaments amb l'objectiu comú d'assegurar l'igualtat entre els territoris, de reduir les diferències de desenvolupament entre els barris desfavorits i les seves unitats urbanes i de millorar les condicions de vida dels seus habitants.

Un contracte marc del contracte de ciutat va ser elaborat mitjançant la mobilització d'una àmplia col·laboració (Estat, Vila de Perpinyà, Perpinyà Mediterrània Metròpoli Mancomunitat Urbana, la Regió, el Departament, cambres consulars, arrendadors socials, CAF, Pôle emploi…) i d’una consultació de la societat civil.

Un programa d'actuacions va ser definit a partir de les orientacions del contracte de ciutat, el qual té vocació a evolucionar cada any.

La crida a projecte 2019 participa a la continuació de la realització dels objectius del contracte de ciutat

Com els anys anteriors, la crida a projecte participa a la realització dels objectius del contracte de ciutat:

 •   Els projectes han d'inscriure's en el marc dels eixos estratègics (el desenvolupament econòmic i l'ocupació laboral, la cohesió social, l’habitatge i l'entorn de vida) definits en el Contracte-marc i detallats en l'annex I.
 •   Els projectes han d'inscriure's també en les PRIORITATS TRANSVERSALS (igualtat i lluita contra les discriminacions, joventut, atractiu i cohesió social, participació dels habitants) definits en el Contract- marc i fomentar el viure junts en contribuir a promoure els valors republicans, el compromís ciutadà, la tolerància, el respecte mutu.

Els signataris del contracte de ciutat recolzaran els projectes que responen, a més, a les exigències següents:

 •   Dirigir-se als habitants dels barris prioritaris.
 •   Inscriure's en prioritat en les orientacions temàtiques i territorials retingudes en el contracte-marc
 •   Identificar de manera precisa les necessitats a les quals l'acció acaba de respondre i la competència del portador del projecte per a contestar-hi.
 •   Definir de forma precisa els objectius qualitatius i quantitatius esperats en un termini d'un any com a màxim.
 •   Produir una valoració que esmenti els resultats qualitatius i quantitatius de l'acció (obligatori per les accions que es vol reconduir).
 •   Portar una plusvàlua respecte a la mobilització del dret comú.

Els projets innovadors que permeten associar els habitants a la concepció de l’acció, seran objecte d'una atenció particular.

Per acabar, els portadors de projecte es comprometen a signar la «Carta de compartició dels valors republicans» ajuntada al dossier de sol·licitud de subvenció.

La crida a projectes 2019 s’ajusta als reptes definits com prioritaris

Per l’any 2019, després d'un balanç a mi-parcours de la réalisation du contrat de ville, les projets doivent répondre :

 • aux priorités (cf. annexe II) de chaque territoire.
 • aux orientations de chaque partenaire du contrat de ville (cf. annexe III) et pour ce qui concerne la ville de Perpignan :

 

La Ville de Perpignan ne finance en Contrat de ville que des actions dans des quartiers prioritaires, au bénéfice des habitants et non le fonctionnement d’une structure, même implantée en QPV.
La demande de financement devra être introduite soit auprès de la Ville de Perpignan soit auprès de Communauté urbaine et non en cofinancement Ville/PMM.
Les subventions demandées au titre du Contrat de ville sont incompatibles, pour une même action, avec des subventions de droit commun ou des prestations.    

Sans préjuger des suites qui seront données aux demandes n’entrant pas directement dans ces priorités 2019, la Ville de Perpignan portera une attention prioritaire aux actions visant la cohésion citoyenne et, plus précisément celles qui prendront en compte :

 • La langue française comme vecteur d’intégration ;
 • L’accompagnement social des habitants des quartiers PNRU ;
 • La place des femmes dans la vie civile et familiale ;
 • La citoyenneté, entre droits et devoirs.

Les modalités pratiques de dépôt des demandes de subvention sont exposées dans l’appel à projet 2019 à télécharger ci-contre.

ATTENTION : LA DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTION DU CONTRAT DE VILLE 2019 EST FIXÉE AU 04 janvier 2019