Política de privacitat, protecció de dades de caràcter personal

Política de privacitat i de protecció de Dades de Caràcter Personal de la vila de Perpinyà

Aquest document desenvolupa i descriu els nostres principis i els nostres engatjaments per a la protecció de Dades de Caràcter Personal. Té com a objectiu informar-vos sobre:

 • Les Dades de Caràcter Personal que la Vila de Perpinyà, els seus serveis recullen i les raons d'aquesta recollida,
 • Com seran utilitzades aquestes Dades de Caràcter Personal,
 • Els vostres drets com a persona concernida pels nostres tractaments de les dades.

Aquesta Política s’aplica a tots els serveis de la Vila de Perpinyà en tots els àmbits (pàgines web, aplicacions, prestacions …)

 • El Responsable del Tractament de les vostres dades

El responsable del tractament de dades és la Vila de Perpinyà representada pel Senyor Batlle de la vila. Les dades de contacte són les següents:

 

 • Com la Vila de Perpinyà utilitza la protecció de Dades de Caràcter Personal

La Vila de Perpinyà es compromet a tenir en compte la protecció de les vostres Dades de Caràcter Personal a partir de la concepció dels tractaments que són utilitzats i per als serveis que us proposem (Privacy by design)

Per assegurar la seguretat i garantir el respecte i el bon exercici dels vostres drets, les mesures que permeten assegurar la protecció de les vostres Dades a Caràcter Personal també són utilitzades per tots els tractaments. (Privacy by default).

 • Quines Dades de Caràcter Personal són tractades per la vila de Perpinyà?

La vila de Perpinyà recull les dades necessàries per a la realització dels servies proposats.

Sempre que us demanarem dades facultatives, la vila de Perpinyà, els responsables operacionals en les direccions us informaran clarament sobre les Dades de Caràcter Personal que són necessàries a la realització del servei i aquelles que són facultatives.

Les Dades de Caràcter Personal són recollides directament a prop de vosaltres i de manera indirecta, per l’ús dels serveis proposats per la col·lectivitat i només són utilitzades per usos dels quals teniu o tindreu coneixença.

 • Quins són els fonaments de la legitimitat dels nostres tractaments?

La vila de Perpinyà es basa en les bases legítimes següents per tal de poder tractar les Dades de caràcter Personal:

 • Execució del contracte

La base legal del tractament de Dades de Caràcter Personal de l'usuari que són recollides amb la finalitat o en el marc de l’execució d’un contracte (licitació). Respecte a això, l’usuari és obligat de subministrar les dades necessàries a la seva execució. Si no subministra aquestes dades, eventualment al prestari de pagament en línia, no es podran realitzar les disposicions dels serveis i/o dels convenis i de les licitacions contractualitzades.

 • Obligació legal

Els tractaments de les vostres Dades de Caràcter Personal es basen en l'aplicació d'una regla legislativa, reglamentària, en relació amb les competències de la col·lectivitat

 • Gestió dels actes d’estat civil
 • Gestió de les concessions funeràries
 • Gestió de l'empadronament
 • Gestió de les reclamacions en el context de la pòlissa del batlle en matèria d’higiene i de salut pública
 • Altres      

                Execució d'una missió d’interès públic

Els tractaments de les vostres dades de Caràcter Personal es basen en l'execució d'una missió d'interès públic o que depèn de l’exercici de l’autoritat pública, competència de la Vila de Perpinyà.

 • Policia Municipal
 • Altres

              Consentiment

La base dels tractaments de les Dades de Caràcter Personal serà el consentiment explícit de l'usuari, del ciutadà. Es tracta, per exemple, de:

 • La gestió de les inscripcions escolars al portal família al web de la vila de Perpinyà
 • Altres

L'anul·lació del consentiment dels tractaments pot efectuar-se a qualsevol moment sota reserva de les disposicions reglamentàries i dirigint-se al DPO, Cf. més endavant.

 • Interès legítim

Els tractaments de les vostres Dades de Caràcter Personal poden basar-se en l'interès legítim de la vila de Perpinyà sempre que alguns tractaments siguin competència de les seves missions de servei públic o de les seves obligacions que li pertoquen per dret, com:

 • Tractaments relacionats amb la comunicació d’informacions en el marc d’invitació a manifestacions o esdeveniments culturals organitzats per la col·lectivitat
 • Altres

           Com són tractades les Dades de Caràcter Personal dels menors?

Alguns serveis digitals poden ser utilitzats pels menors. Sempre que un menor de quinze anys desitja accedir a aquests serveis, ha de tenir el consentiment dels seus pares o dels seus representants legals.

A qui poden ser comunicades les vostres Dades de Caràcter Personal?

Les vostres dades poden, en el marc de prestacions de serveis, ser transmeses:

 • A serveis interns del Municipi incloent-hi direccions que s'encarreguen de l'execució dels serveis subscrits;
 • A  prestataris externs en especial tècnics, incloent-hi subcontractistes, que s'han de comprometre a conformar-se a la legislació vigent;
 • A col·laboradors institucionals o privat després d'haver-vos prèviament informats i haver-vos permès expressar les vostres tries en marcar una casella o qualsevol altra forma explícita de consentiment;
 • A tercers autoritzats en el respecte de la reglamentació vigent.
 • Les vostres Dades de Caràcter Personal poden ser transferides fora de la Unió Europea?

La vila de Perpinyà realitza el conjunt dels tractaments de les vostres Dades de Caràcter Personal sobre el territori de la Unió Europea (UE).

 • Durant quant de temps la vila de Perpinyà conserva les vostres Dades de Caràcter Personal?

El termini de conservació de les vostres Dades de Caràcter Personal depèn del servei subscrit i/o prestat i de les obligacions reglementàries corresponents.
La vila de Perpinyà es compromet a no conservar les vostres Dades de Caràcter Personal més enllà del termini necessari de la prestació de servei i doncs a la vostra utilització del servei, a la qual s'afegeix el termini de conservació imposat per les regles vigents en matèria de prescripció legal.
Si s'escau, la informació sobre el termini us serà subministrada en el marc de les obligacions d'informacions vinculades amb le realització específica de cada tractament.

 • Les vostres Dades de Caràcter Personal són protegides?

La vila de Perpinyà es compromet a prendre les mesures necessàries per tal d'assegurar la seguretat i la privacitat de les Dades de Caràcter Personal i en particlar d'impedir que siguin danyades, esborrades o que tercers no autoritzats hi tinguin accés.
D'altra banda, en cas de defecte de seguretat que afectaria les vostres Dades de Caràcter Personal (destrucció, pèrdua, alteració o divulgació), la vila de Perpinyà es compromet a respectar l'obligació de notificació de les violacions de Dades a Caràcter Personal, a les 72h a prop de la CNIL.

 • Quins són els vostres drets sobre les vostres Dades de Caràcter Personal?

A qualsevol moment teniu la facultat d'exercir prop de la vila de Perpinyà els drets previstos per la reglamentació vigent aplicable en matèria de Dades de Caràcter Personal:

 • Dret d’accés: podeu tenir accés a les vostres Dades de Caràcter Personal que estan objecte d’un tractament per la Vila de Perpinyà;
 • Dret de rectificació: podeu actualitzar les vostres Dades de Caràcter Personal o fer-les rectificar per la vila de Perpinyà
 • Dret d’oposició: podeu sol·licitar no rebre més comunicacions protocolàries de part de la vila de Perpinyà o sol·licitar que les vostres Dades de Caràcter Personal no siguin més objecte d'un tractament;
 • Dret a la supressió: podeu sol·licitar la supressió de les vostres Dades de Caràcter Personal;
 • Dret a la limitació: podeu sol·licitar la suspensió del tractament de les vostres Dades de Caràcter Personal;
 • Dret a la portabilitat: podeu sol·licitar la vila de Perpunyà per a recobrar les vostres Dades de Caràcter Personal per tal d'emprar-les.

Al moment de la subscripció d'un servei públic o de la recollida de les vostres Dades de Caràcter Personal, trobareu el correu (postal i/o electrònic) al qual heu d'enviar la vostra sol·licitud per a exercir els vostres drets.
Qualsevol sol·licitud ha d'anar acompanyada d'un document d’identitat.

 

La vila de Perpinyà es compromet a respondre a les vostres sol·licituds d'exercici dels vostres drets el més aviat possible, sigui com sgui en el respecte dels terminis legals i en la mesura que l’exercici d'aquest dret no perjudiqui l'execució del contracte  o el respecte de les obligacions legals i reglamentàries.

 

 • Qui és el Delegat de Protecció de Dades de la Vila de Perpinyà?

La designació d’un Delegat de Protecció de Dades mostra l'interès de la vila de Perpinyà  per la protecció, la seguretat i la privacitat de les Dades de Caràcter Personal dels seus conciutadans.
Podeu contactar el Delegat de Protecció de Dades al correu electrònic següent: dpo@mairie-perpignan.com :

O al correu postal següent Senyor Pascal FIGUERAS, Delegat de Protecció de Dades, Ajuntament de Perpinyà, Plaça de la Llotja.

Recordatori de les definicions de base del RGPD.

Un tractament de dades personals pot ser qualsevol operació o conjunt d'operacions que concerneixen aquest tipus de dades. Pot tractar-se de recollida, d'enregistrament, de conservació, d'adaptació … Una senzilla consulta o fins i tot una supressió és un tractament de dades.

El responsable del tractament és la persona, l’autoritat pública, el servei o l'organisme que determina les finalitats i els mitjans d'aquest tractament de dades. així, en rebel·lia, és el dirigent de l'empresa, el dirigent de la col·lectivitat o el president de l'entitat. La redacció de les delegacions de poder serà un dels temes fonamentals.

La persona concernida és aquella a la qual les dades pertanyen, una persona física identificable.

Per ser en mesura de justificar la conformitat dels tractaments, el nou Reglament aporta una lògica radicalmment diferent: l’accountability.

l’accountability = el responsable del tractament haurà d'ara endavant, ell mateix, crear els elements que permetran verificar que respecta les seves obligacions.

Sortim d’una lògica o el control es fa sota forma d'una investigació i passem a una  lògica d’autocontrol.

A qualsevol moment hem de poder presentar una documentació, realitzada sense recórrer a l'exterior, un mateix i amb un màxim de formalisme.

L’accountability consisteix doncs a documentar i actualitzar allò que permetrà, a qualsevol moment, comprovar el respecte de les obligacions que consten en el Reglament.

La Privacy by Design. Es pot traduir per la protecció de la vida privada a partir de la concepció del tractament.
En el RGPD, es tracta de la protecció de la vida privada, en el sentit francès d'aquest terme; així com estar protegit per la Convenció Europea dels Drets de l’Home*. La vida privada, de la qual fan part les dades personals, així han de ser protegides a partir de la concepció de les eines tecnològiques.

La Privacy by default. En francès, val millor evitar una traducció literal i més aviat entendre «la seguretat en rebel·lia» dels tractaments de dades personals.
IEs tracta a cada recollida permetre sistemàticament el més alt nivell possible de seguretat en la protecció dels tractaments de dades personals.

La minimització. Significa que sols hem d'utilitzar per als tractaments dades personals adequades, pertinents i limitades al que és necessari. Sols han de fer part del tractament si són vinculades amb la finalitat per la qual són tractades: si voleu desitjar el seu aniversari a unes quantes persones, no necessiteu conèixer el seu pes!

Només cal recollir les informacions estrictament necessàries, tractar-les amb precaució, limitar el nombre de persones o organitzacions que hi tindran accés i tractar-les o conservar-les durant el temps estrictament necessari a l'objecte del tractament.

L’ananimització. Consisteix en suprimir quasevol caràcter identificable de dades.
Tots els identificadors són suprimits o modificats, possibilitant qualsevol re-identificació de les persones.

La pseudònització. Consisteix en substituir un identificador per un pseudònim. Aquesta tècnica permet una re-identificació.

Drets de la persona concernida

Adjunt un enllaç vers la CNIL per conèixer els drets de les persones

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3