Consell ciutadà

L’article 7 de la llei de programació per la ciutat i la cohesió urbana del 21 de febrer de 2014 preveu un procediment de coconstrucció amb els habitants, les associacions i els actors econòmics recolzant-se en la constitució d'un consell ciutadà a cada barri prioritari de la política de la ciutat, basant-se en un diagnòstic de les pràctiques i iniciatives participatives.

El consell ciutadà està compost, d'una part, d'habitants sortejats en el respecte de la paritat entre les dones i els homes i, d'altra part, de representants de les associacions i actors locals.

Aquests consells ciitadans són associats a l'elaboració, a la realització i a l'avaluació dels contractes de ciutat. Representants del consell ciutadà participen a totes instàncies de pilotatge del contractet de ciutat, així com aquelles relatives als projectes de renovació urbana.

Els consells ciutadans duen a terme la seva acció de forma totalment independent dels poders públics i inscriuen la seva acció en el respecte dels valors de llibertat, d'igualtat, de fraternitat, de laïcitat i de neutralitat.
 

Pour plus d’informations, voir la circulaire et le cadre de référence à télécharger ci-contre.