Consell ciutadà

« La llei de programació per la ciutat i la cohesió urbana del 21 de febrer del 2014 preveu que la política de la ciutat s'inscrigui en un procés de coconstrucció amb els habitants, les associacions i els actors econòmics recolzant-se especialment en la creació d'un Consell Ciutadà a cada barri prioritari.

D'acord amb els termes de la llei, represa en el Contracte Quadre validat pel Comitè de pilotatge de l'1 de desembre del 2014, els consells ciutadans són compostos d'un col·legi d'habitants (sortejats en el respecte de la paritat (dones- homes i amb la preocupació de representativitat  de la composició de la població dels barris, entre la qual els joves) i, d’un col·legi dels actors locals (entre els quals associacions i actors econòmics).

Representants dels Consells Ciutadans participaran a les diferents instàncies de pilotatge del Contracte de Ciutat: el comitè de pilotatge, els grups de treball temàtics i els grups de treball específics (ex: lluita contra les discriminacions), així com les reunions «projecte dels territoris».

Els Consells ciutadans exerceixen la seva acció de manera independent respecte als poders públics i inscriuen la seva acció en el respecte dels valors de llibertat, d'igualtat, de fraternitat, de laïcitat i de neutralitat.

Per a més informacions, contactar la Missió política de la ciutat (contradeville@mairie-perpignan.com; 04.68.62.38.79). »