Esllavissada

Els riscos en el municipi

Perpinyà té talusos que fan pendent i de gran alçada que poden provocar fenòmens d'esllavissades tals com lliscaments de terrenys o aixaragallaments. Recentment s'han constatat petits lliscaments de talús en el barri de Les Coves. Una erosió d'un pendent massa abrupte del talús provoca aquests fenòmens.

Les mesures preses en el municipi

Els riscos són presos en compte en el pla de Prevenció dels Riscos aprobat per ban municipal 2000-2184 del 10 de juliol del 2000. El risc és pres en compte en les documents d'urbanisme: obligacions de perspectives respecte als talusos són imposades per les construccions així com per les tanques.

Les causes de l'esllavissada

Les esllavissades agrupen un conjunt de desplaçaments més o menys brutals del terra o del subsòl , d'origen natural o atribuïble a l'home. Les esllavissades poden traduir-se per enfonsaments, ensorraments, lliscaments, esfondraments i caigudes de blocs, colades fangoses i torrencials.