Trencament de pantans

Les riscos en el municipi

El municipi és concernit en cas de trencament del pantà de Vinçà i del pantà del riu l'Aglí del municipi de Caramany. En cas de trencament de pantà, la propagació de l'onada de submersió des de Vinçà vers Perpinyà és d'unes 3 hores.

Les mesures preses en el municipi

El pantà de Vinçà és l'obfjecte d'un pla particular d'intervenció aprovat pel Prefecte el 20 de juliol del 1995. Una informació permanent és assegurada pel pantà als serveis tècnics especialment en els casos de descàrregues d'aigua.

El pantà

Un pantà és un dipòsit  d'aigua artificial o natural que es forma interrompent el curs d’un riu o fent créixer un llac per mitjà d’una gran resclosa.. Els pantans tenen diverses funcions que poden associar-se: regulació dels cursos d'aigua, irrigació de les cultures, subministrament de l'aigua de les ciutats, producció d'energia elèctrica, turisme i lleure, lluita contra els incendis...
A França existeix 89 grans pantans (alçada superior o igual a 20 metres i embassament superior a 15 milions de m3 d'aigua).