Carta Ciutat accessible

Perpinyà una vila accessible als ciutadans discapacitats

Preàmbul

La carta Perpinyà, una ciutat accessible als ciutadans discapacitats, va néixer de la volontat d’una concertació regular entre la municipalitati el comitè consultatiu dels ciutadans discapacitats. Aquesta voluntat d’intercanvis va iniciar-se el 1993.

És el resultat de diversos mesos d'escolta, d’observació, de reunions de treball entre les associacions, els particulars, els serveis municipals i els elegits de la Vila.

Aquesta carta constitueix un document marc que manifesta, més enllà de les obligacions reglamentàries, el compromís de la Vila per a promoure la ciutadania i l'autonomia de tots els perpinyanesos siguin quines siguin les seves diferències físiques, sensorials, mentals o psíquiques.

Per consegüent, la carta defineix en diverses parts un conjunt de principis, d’intencions, de realitzacions futures, permetent als ciutadans en situació de discapacitat de viure plenament la seva ciutat en diversos àmbits.

Finalment, destaca el compromís de la Vila en afirmar que la participació social de tots és un element fonamental de cohesió social.

Avaluació i seguiment de la carta

Per tal de continuar i de reforçar el treball iniciat entre la Vila i les associacions dels ciutadans discapacitats des del 1993, de fet el comitè consultatiu serà l’òrgan encarregat de l’avaluació i del seguiment respecte als compromisos presentats en la carta.

Els col·laboradors

Les associacions del comitè consultatiu

France Parkinson, PEP (Pupil·les de l'Ensenyament Públic), Tutelar dels Inadaptats dels P.O, AFM ( Associació Francesa contra les Miopaties), L’Éveil, dels qui pateixen Esclerosi de Plaques, Federació dels Estomitzats de França, Adults i Joves Handicaps 66, Ajuda als leprosos, APIDA (Associació Per la Integració dels Deficients Auditius), Altair, FMH, François Aupetit, CECAP (Comitè d’Entesa i de Coordinació de les Associacions dels que pateixen Parkinson), Lliga contra el  Càncer, ADEPO 66 (Associació de Defensa dels Multidiscapacitats), CD Educació per a la salut, FNATH (Federació Nacional dels Accidentats del Treball i dels Handicapats), Stop Hepatitis, Laringectomitzats, Amistats dels Cecs, Handicap i Comunicació, France Alzheimer, Handisport 66, ADAPEI (Associació Departamental d’Ajuda Per a la Infància Inadaptada), Educació Motriu, ADRH/CEPR), UNAFAM (Unió Nacional dels Amics i Famílies de Malalts psíquics), Biblioteca Sonora, Francine Coll, Cor i Salut, Francis Vigreux, AFEH dels PTT (Associació de Famílies d’Infants Discapacitats), Auxiliars dels Cecs, APF (Associació dels Paralítics de França), Operats del Cor.

Serveis municipals i regidories

Direcció de la Cultura, direcció dels Ajuntaments de barri i annexos, direcció d'Acció educativa i d’Infància, direcció d'Equipament urbà, direcció de Desenvolupament social, direcció Noves Obres & Patrimoni construït bâti, direcció d'Esports, direcció de Manteniment i de Patrimoni construït, Missió Programa nacional de Renovació urbana, Oficina de Turisme**** de la Vila de Perpinyà, direcció Informàtica i Sistemes d’informació, direcció de Comunicació.

Altres col·laboradors

CCI (Cambra de Comerç i d’Indústria), CTPAM (Comunitat de Municipis), OPHLM (Oficina Pública d’Habitatges de protecció social), GIHP (Agrupació per a la Inserció de les persones amb discapacitats físiques).