L'accessibilitat

Una ciutat rehabilitada

La Vila de Perpinyà es compromet en continuar obres d’accessibilitat de la via pública i dels edificis municipals mitjançant un pla plurianual i, en particular, en l'àmbit escolar: escoles maternals i primàries.

Participar a la vida de la ciutat suposa una voluntat política d'habilitació de la via pública i d’accessibilitat dels edificis municipals.

La Vila de Perpinyà continuarà la mobilització ja iniciada en facilitar l'accés als llocs públics (les places, els mercats…) en limitar, quan serà possible, el mobiliari urbà que molesta per a caminar.

La generalització dels dispositius podotàctils, semàfors sonors… permet als cecs de travessar les vies de circulació amb més seguretat.

La Vila es compromet en accions de sensibilització a prop dels serveis municipals i del gran públic per tal de vigilar el respecte d'accés lliure dels eixos de circulació (vehicles, aparcament sobre les voreres, cubell de les escombraries…)
La reglamentació en la matèria serà aplicada amb vigilància.

Una atenció adaptada: la missió Handicap i Envelliment

Des de fa dos anys, la Vila de Perpinyà ha creat un servei municipal específic per a les persones en situació discapacitada. Espai d’atenció, d’ajuda i d’orientació, és equipat d'un pol multimèdia adaptat a les diferents discapacitats. Aquest servei generalista
anima la política municipal amb la participació social de les persones en situació de discapacitat. Assegura la coordinació de les intervencions públiques al voltant d’un projecte global.

Una informació accessible

Cada ciutadà ha de poder tenir accés a la informació, i cadascú ha de poder participar a la vida ciutadana.

Per a permetre a cadascú d’accedir a la informació municipal, la Vila de Perpinyà fa accessible la seva pàgina web. Una segona etapa consistirà en desenvolupar estructures d’accés a Internet a partir de noves tecnologies en els llocs públics municipals.