Projecte de revisió del PSMV

Què és un sector protegit?

Un sector protegit és un document d’urbanisme, eina de protecció relatiu a un « sector de caràcter històric, estètic o de natura a justificar la conservació, la restauració i la valoració de tot o part d'un conjunt d'edificis »
El sector protegit és una gestió urbanística qualitativa  l'objectiu de la qual és de conservar tant l'entorn urbà i l'arquitectura antiga com de permetre'n l'evolució harmoniosa respecte a funcions urbanes contemporànies i en relació amb el conjunt de la ciutat.

 

El sector protegit de la ciutat de Perpinyà

El sector protegit de Perpnyà té una superfície d’unes 100 hectàrees i consta de diversos barris:Le secteur sauvegardé de la ville de Perpignan

 • El barri Sant Jaume
 • El barri Sant Mateu
 • El barri La Real
 • El barri Sant Joan
 • El barri de la Vila nova
 • El barri de les antigues muralles

Per què revisar el Pla de Protecció i de Valoració?

Des de dos decennis, la ciutat de Perpinyà ha iniciat un procés de transformació urbana, amb l'ambició de poder esdevenir una ciutat atractiva i un centre d’aglomeració dinàmic. Un procediment prèvi de reconquesta del centre ciutat degradat ha permés aquesta mutació, per a preservar la seva riquesa i dotar-lo de signes de modernitat per tal que pugui difondre's per tot el territori municipal i més enllà.
Per a continuar amb aquesta dinàmica ben encetada, la Vila de Perpinyà, en col·laboració amb l’Estat, ha desitjat revisar el seu Pla de Protecció i de Valoració per a permetre'n una gestió més òptima.

La fase prèvia al procediment de revisió del Pla de Protecció i de Valoració (PSMV) de Perpinyà

El 12 de Desembre del 2013 l'expedient de revisió va ser presentat a la Comissió local del sector protegit de Perpinyà, la qual va donar un vistiplau favorable a la unanimitat.
La Comissió local del sector protegit (CLSS) és composta d'elegits de la Vila de Perpinyà, de representants de l'Estat i de personalitats qualificades (representants d'associacions, experts).
Fa el seguiment de l'elaboració del projecte de revisió del PSMV durant tota la durada del procediment.
El 05 de Febrer del 2014 la sol·licitud de revisió va ser aprovada pel Consell municipal.
El 1er d'Abril del 2014 la revisió del PSMV és prescrita per decret prefectoral.
L'Estat i la Vila de Perpinyà s'encarreguen conjuntament d'aquest procediment.

Els objectius de la revisió del PSMV de Perpinyà són:Les objectifs de la révision du PSMV

 • Integrar els reptes econòmics i socials, en proposar una evolució del teixit urbà per a millorar l'atractivitat del centre antic, destinat a una gran difusió turística, i adaptat a totes les poblacions i amb més caràcter mixt funcional
 • Definir les intervencions per una acció més eficaç i en particular als barris Sant Jaume, Sant Mateu i la Real
 • Requalificar un eix estructurant en difondre una dinàmica de desenclavament dels barris i especialment en utilitzar-lo  com a  suport d’un teixit comercial a desenvolupar així com a mode  de desplaçament competitiu i sostenible
 • Assegurar una millor compatibilitat del nou document amb els  procediments i les eines operacionals en curs
 • Incloure els reptes vinculats al desenvolupament sostenible i les qüestions relacionades a l'eficiència energètica del construït antic

La fase d'estudis: l'elaboració del projecte de revisió del PSMV

L'equip encarregat de realitzar el projecte de revisió del PSMV

D'acord amb la Vila, l'Estat ha designat un equip per a concebre el nou PSMV.
És compost d'arquitectes-urbanistes independents especialitzats en patrimoni, en matèria d‘Història, d’Arqueologia, dret de l’Urbanisme.
L'equip és compost de:
Sr. Alain VERNET (mandatari), arquitecte del patrimoni
Sr. Bertrand RAMOND, arquitecte (agència ART)
Sra. Sophie ASPORD-MERCIER, historiadora, arqueòloga
Sr. Pierre TRONCHON, jurista i urbanista

La investigació de terreny i la visita de l'interior dels edificis

L'equip encarregat estableix un diagnòstic urbà del conjunt del perímetre d'estudis i un diagnòstic històric i arquitectural de cada edifici i de cada espai públic.
Per això, ha de visitar un  nombre important d’edificis entre el 2015 i el 2017.
A aquest efecte, els membres de l'equip són autoritzats a efectuar la visita de l'interior dels edificis i de les parts compartides extteriors, d'acord amb el codi de l'Urbanisme (articles R.313-33 à R.313-37) i després ban municipal (ban municipal del 10 d'abril del 2015).
En acabar aquests diagnòstics, i d'acord amb els objectius de la revisió, l'equip proposarà un projecte de PSMV que definirà les regles i les prescripcions que s'aplicaran sobre el territori del sector protegit. El projecte de PSMV constarà d'un informe de presentació, d'un reglament, dels documents gràfics i dels annexos.
Aquesta fase d'estudis hauria de durar dos anys (2015-2017).

La concertació amb els habitants

Té lloc durant la fase d'elaboració del projecte i  constarà d'una informació regular del públic i com a mínim d'una reunió pública.
Un registre per a recollir els suggeriments dels habitants referent al Pla de Protecció i de Valoració és a disposició del públic. Es pot consultar a les hores i els dies habituals d’obertura de la Direcció de l’Habilitació i de l’Urbanisme (11, carrer del Castellet, del dilluns al divendres 8h30 -12h30).

La investigació pública

Quan el projecte del PSMV haurà rebut un vistiplau favorable de la Comissió local del sector protegit, serà presentat per vistiplau al Consell municipal a continuació a la Comissió nacional dels sectors protegits.
Després serà sotmés a una investigació pública per a recollir les observacions dels habitants.

El nou PSMV aplicable després decret prefectoral

En acabar la investigació pública, el projecte de revisió del PSMV, eventualment modificat en tenir en compte aquestes observatcions, serà sotmés al vot del Consell municipal de Perpinyà per vistiplau. Després serà aplicable per decret prefectoral, a l'horitzó del 2017.