Transports de Mercaderies perilloses

Els riscos en el municipi

Els accidents de transport de mercaderies perilloses poden succeir a qualsevol lloc o al municipi. Els eixos més freqüentats són l'autopista A9, les carreteres nacionals 9, 116 i 114, la carretera departamental 117, i la via fèrria.

Les mesures preses en el municipi

Un pla d'urgència "transport de mercaderies perilloses" va ser aprobat per decisió prefectoral del 19 d'agost del 1994. S'aplica en cas d'accident succeint als transports a la carretera, via fèrria, per conductes de transport. No s'applica als transports de matèries radioactives que són de la competència del pla de socors especialitzat en matèries radioactives.

Les mercaderies perilloses

Una matèria perillosa és una substància la qual, per les seves propietats físiques o químiques o per la natura de les reaccions que és susceptible de produir, pot presentar un perill greu per l'home, els béns o el medi ambient. Pot ser inflamable, tòxica, explosiva, corrosiva o radioactiva. El transport de mercaderies perilloses concerneix essencialment les carreteres (2/3 del trànsit) i ferroviaris (1/3 del trànsit)